Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

V marihuanì se nalézá mnoho rùzných slouèenin, které hrají rùzné role. Terpeny napøíklad mají na starost chu a aroma. Chlorofyl v listech zase rostlinám poskytuje jejich zelenou barvu. Nejdùležitìjšími slouèeninami ze všech jsou však rùzné kanabinoidy. A v tomto èlánku se dozvíte více o jejich benefitech, potenciálu a lékaøském èi rekreaèním použití. 

Kanabinoidy jsou aktivní slouèenina v rostlinì konopí, které konopí dodávají jeho lékaøské a rekreaèní vlastnosti. Možná jste již slyšeli o hlavních kanabinoidech - kanabidiolu (CBD) a tetrahydrokanabinolu (THC), ale existuje také mnoho dalších kanabinoidù, které jsou stejnì dùležité.

1. Co jsou to kanabinoidy?

Co jsou to kanabinoidy

V rostlinì konopí se mùže nalézat až 113 rùzných kanabinoidù. Nejvíce studovanými z tìchto kanabinoidù jsou CBD a THC. Kanabinoidy v rostlinì marihuany jsou uloženy v jejích trichomech nebo krystalech. Právì trichomy v pupenech konopí dodávají této rostlinì její specifický lesk. Vìtšina pìstitelù se zamìøuje na pìstování odrùd konopí s vysokým obsahem THC. THC je zodpovìdné za euforický stav, do kterého se po konzumaci marihuany dostanete. Dalším hlavním kanabinoidem je CBD. CBD nemá žádné psychoaktivní úèinky a v mnoha zemích na svìtì je legální. Dalšími zajímavými kanabinoidy jsou také kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC).

Endokanabinoidní systém a jak funguje

jak funguje endokanabinoidní systém

Endokanabinoidy jsou kanabinoidy, které lidské tìlo pøirozenì produkuje. Pojem „endo“ je zkratka pro endogenní, což znamená pocházející z lidského tìla. Aèkoliv mají podobné úèinky a vlastnosti, endogenní kanabinoidy se však od kanabinoidù v rostlinì konopí liší. Reagují se stejnými cestami v tìle, mozkem a centrální nervovou soustavou. Tìmto cestám se øíká receptory. Nejvíce studovanými endokanabinoidy jsou anandamid a 2-AG. Dalšími endokanabinoidy jsou Noladin Ether, Virodhamin. Všechny tyto endokanabinoidy jsou zodpovìdné za udržování rovnováhy tìla.

Endokanabinoidní systém tvoøí kanabinoidy a kanabinoidní receptory. Kanabinoidy jsou jako klíèe. Vážou se na kanabinoidový receptor, odemykají jej a mìní funkci bunìk. Tyto zmìny vedou v lidském tìle k rùzným úèinkùm. Po konzumaci konopí slouèeniny THC a CBD vstoupí do endokanabinoidního systému a vážou se na kanabinoidové receptory. Existují dva typy kanabinoidových receptorù - CB1 a CB2 Vìtšina CB1 receptorù, na které se váže THC, se nachází v mozku. Na druhou stranu CB2 receptory, na které se váže CBD, jsou rozprostøeny po celém tìle

Jaké jsou hlavní kanabinoidy?

Hlavní kanabinoidy

Existují dva hlavní typy kanabinoidù Endogenní kanabinoidy produkované pøirozenì v našich tìlech a exogenní kanabinoidy, které jsou díky svému rostlinnému pùvodu také známé jako fytokanabinoidy.

 • Tetrahydrokanabinol (THC)
  Tento kanabinoid je nejèastìji spojován s marihuanou. V marihuanì se mùže nalézat v koncentracích až 30-40%.
 • Kanabidiol (CBD)
  Dalším hlavním kanabinoidem marihuany je CBD. Nemá žádné psychoaktivní vlastnosti a ve skuteènosti snižuje úèinky THC.
 • Kanabinol (CBN)
  Kanabinol není rostlinou konopí produkován - je výsledkem nesprávného skladování THC. Jakmile je THC vystaveno pøílišnému svìtlu èi teplu, jeho chemická struktura se mìní a stává se z nìj CBN.
 • Kanabichromen (CBC)
  CBD se po THC èasto objevuje jako druhý pøevládající kanabinoid. Stejnì jako CBD se CBC neváže na CB1 receptory v mozku, takže nemá žádné psychoaktivní úèinky.
 • Kanabigerol (CBG)
  CBG skrze enzymatický proces pùsobí jako základ pro další kanabinoidy v marihuanì.
 • 2-Arachidonoylglycerol (2-AG)
  2-Arachidonoylglycerol je endokanabinoid, který aktivuje CB1 receptory v lidském mozku. 2-Arachidonoylglycerol je také produkován lidským tìlem a poté stráven.
 • Anandamid
  Anandamid je dalším kanabinoidem, který se nalézá v lidském tìle. Mnoho vìdcù vìøí, že právì tento endokanabinoid je zodpovìdný za vysokou hladinu adrenalinu po cvièení. Hraje hlavní roli, co se týèe nálad a našich pocitù.

Kanabinoidy jsou rozmanitou skupinou molekul. Sdílí spoleèné charakterové rysy. Endokanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v našich tìlech a reagují s endokanabinoidním systémem (vážou se na CB1 a CB2 receptory). Tyto interakce produkují rùzné reakce, které mohou mít na naše zdraví pozitivní vliv. 

2. Co jsou to fytokanabinoidy?

Co jsou to fytokanabinoidy

Fytokanabinoidy jsou kanabinoidy, které se nachází v kanabisu i konopí. Ve vìdecké komunitì existuje velké hnutí ve prospìch léèivých vlastností fytokanabinoidù. Mnoho zemí na svìtì zaèalo o konopí a jeho použití živì diskutovat.

Aèkoliv je marihuana pro své lékaøské úèinky velebena již celá staletí, na zaèátku 20. Století byla mnoha vládami klasifikována jako látka narkotická. Teprve nedávno se zemì zaèaly zajímat také o její benefity.

Populárními kanabinoidy jsou(THC), a kanabidiol(CBD). Veškeré kanabinoidy produkované rostlina jsou známé pod pojmem fytokanabinoidy.

Nìkteøí výzkumníci vìøí, že dieta založená na konopí našim pøedkùm pøed desítkami tisíc let umožnila vyvinout dnešní složitý endokanabinoidní systém.

Níže je uvedeno nìkolik fytokanabinoidù a jejich interakce s naším endokanabinoidním systémem:

Kannabigerol (CBG)

CBG je považován za pøedchùdce vìtšiny ostatních fytokanabinoidù. Považuje se za látku s mnoha rùznými terapeutickými vlastnostmi, která mùže být na neuropatickou bolest efektivnìjší než CBD. Enzymy v trichomech mìní CBG na jeden ze 112 dalších kanabinoidù v rostlinì konopí. Po tomto procesu v dospìlé rostlinì zbývá CBG velmi málo - vìtšinou ménì než 1%. O CBG si mùžete pøeèíst více zde.

Kanabidivarin (CBDV)

CBDV je dalším nepsychoaktivním kanabinoidem. Jedná se o analog CBD, který je místo 5-karbonových molekul (pentyl) složený z 3-karbonových molekul (propyl). CBDV sdílí mnoho charakteristik s CBD a momentálnì se zkoumají jeho antikonvulzivní úèinky.

Kanabidiol (CBD)

Jeden ze známých fytokanabinodù je CBD, které má nejvìtší potenciál pro terapeutické využití. Momentálnì se jedná také o jeden z nejstudovanìjších fytokanabinoidù. Je nepsychoaktivní, takže vám na rozdíl od THC nenavodí žádný stav. Díky této vlastnosti jej mùžete koupit a vlastnit v mnoha zemích na svìtì. V souèasnosti se používá pro léèbu mnoha rùzných chorob. CBD se používá jako látka antikonvulzivní, imunostimulaèní, antidepresivní, antioxidaèní, protinádorová, antipsychotická, protizánìtlivá, anxiolytická a proti nespavosti.

Tetrahydrokanabinol (THC)

THC je pravdìpodobnì tím nejznámìjším fytokanabinoidem ze všech! Když je vám po konzumaci marihuany navozen stav, je to právì THC, které na vás má takové úèinky. Jakmile se THC naváže na CB1 receptory v mozku, stimuluje uvolnìní endokanabinoidù, které regulují vaši náladu a chu k jídlu. THC je také silným protizánìtlivým lékem s úèinkem více než dvacetkrát silnìjším než aspirin. Psychoaktivní úèinky THC vedly k jeho klasifikaci jako narkotikum. O THC si mùžete pøeèíst více zde.

Kanabichromen (CBC)

CBC je dalším terapeutickým fytokanabinoidem v konopí. Je mnohými považován za nejsilnìjší protirakovinný kanabinoid. CBC se váže na CB2 receptory v buòkách nádorù. Z této interakce se produkují antigeny. Dalším zajímavým faktem o CBC je, že je to jediný fytokanabinoid, o kterém se vìøí, že stimuluje rùst mozkových bunìk. Až do 90 let minulého století se nevìøilo, že je nìco takového vùbec možné! Tato domnìnka je palivem pro výzkum CBC jako léèebnou pomùcku proti Alzheimerovi.

Fytokanabinoidy v našem endokanabinoidovém systému hrají dùležitou roli, ale jejich výzkum je díky kriminalizaci v minulém století stále ve své rané fázi. Ruku v ruce s legalizací konopí a její rekvalifikací pro lékaøské úèinky jde také další výzkum a rùzné studie.

3. Co je to THC?

Co je to THC

Je dùležité si pamatovat, že konopí se skládá z více než sta rùzných chemických slouèenin. Tyto slouèeniny se nazývají kanabinoidy. Vážou se na receptory v endokanabinoidním systému našeho tìla. Tyto interakce v našich tìlech produkují rùzné reakce.

Kanabinoidy jsou sekundárními metabolity. To znamená, že se na rùstu rostlin konopí nijak nepodílejí. Fungují naopak jako imunitní systém, který rostlinu chrání pøed škùdci, parazity a predátory.

Nejjednodušším zpùsobem pro pochopení endokanabinoidního systému je pøedstavit si receptory rozptýlené po lidském tìle jako zámky a kanabinoidy jako klíèe k tìmto zámkùm. Když se kanabinoidy navážou na správné zámky, chemická reakce tyto zámky odemkne.

THC neboli tetrahydrokanabinol je slouèenina v konopí èi marihuanì, která je zodpovìdná za vysokou úroveò stimulace lidského mozku. Izraelský chemik Raphael Mechoulam byl prvním èlovìkem, který izoloval a syntetizoval THC z libanonského hašiše v roce 1964. Jeho práce vedla k objevení dalších kanabinoidù a také podnítila výzkum endokanabinoidù a jejich receptorù. Možná budete pøekvapeni faktem, že naše tìlo produkuje endokanabinoidy pøirozenì. Nemusíte marihuanu ani kouøit!

THC se váže na receptory v našem mozku a centrální nervový systém, èímž vytváøí chemickou reakci, která na mnoho lidí pùsobí psychoaktivnì a navozuje jim stav. Existuje také mnoho dalších reakcí, kterým vìdci teprve teï zaèínají rozumìt.

Pøi vaší první zkušenosti s THC je dùležité jít na vìc pomalu. Na nìkteré lidi mùže mít THC relaxaèní a uklidòující úèinky, zatímco jiní lidé mohou zase pociovat úzkost a paranoiu. Dalším zajímavým faktem je, že CBD (další kanabinoid v konopí) mùže pomoci snížit úèinky THC. Rùzné odrùdy konopí mají rùzné úèinky, takže je dùležité jít na vìc pomalu, než zcela porozumíte reakcím vašeho tìla.

Úèinky THC

Úèinky THC

Mezi nìkteré z krátkodobých úèinkù požití THC mùže patøit:

 • Euforie
 • Relaxace
 • Sedace
 • Úleva od bolesti
 • Poškození pamìti
 • Energie
 • Hlad
 • Ospalost
 • Zvýšená srdeèní frekvence
 • Sucho v puse
 • Èervené oèi
 • Zpomalené vnímání èasu
 • Smích
 • Závra
 • Pocity tìžkosti èi nutnost si lehnout
 • Úzkost/paranoia

THC má mnoho lékaøských benefitù, které jsou teprve teï zkoumány. Zdravotní benefity konopí jsou nyní zkoumány stovkami rùzných studií. Vzestup popularity konopí a jeho legalizace pro lékaøské použití podnítili inovaci napøíè zdravotnickým a farmaceutickým prùmyslem.

Zdravotní benefity THC

Zdravotní benefity THC

Existuje nìkolik zdravotních stavù, k jejichž léèbì mùže být THC odpovìdí:

 • PTSD
 • Neuropatická a chronická bolest
 • Insomnie
 • Nevolnost
 • Zánìt
 • Artritida
 • Migrény
 • Rakovina
 • Crohnova nemoc
 • Fibromyalgie
 • Alzheimerova choroba
 • Roztroušená skleróza
 • Glaukom
 • ADHD
 • Spánková apnoe
 • Ztráta chuti k jídlu

4. Co je to CBD?

CBD neboli kanabidiol je extrahován z rostlin konopí èi marihuany. Jedná se o jeden z nejdùležitìjších kanabinoidù v rostlinì konopí. Není jako THC - nemá psychoaktivní úèinky.

CBD vám nenavodí žádný stav

Jediným, co mají CBD a THC spoleèné, je to, že se jedná o kanabinoidy, které se vážou na receptory v mozku. Jsou pøirozenì produkovány lidským tìlem, což z nich dìlá souèást endokanabinoidního systému. Pomáhá zachovat mnoho rùzných druhù fyziologických procesù. Tyto receptory se pøirozenì nacházejí v nervovém a imunitním systému našeho tìla. Jakmile CBD reaguje s tìmito receptory, dostaví se dané úèinky.

CBD mùže dokonce kontrolovat negativnìjší úèinky THC, jako jsou napøíklad pocity úzkosti èi paranoia. Právì proto uživatelé marihuany s THC preferují takové odrùdy, které mají spolehlivý pomìr CBD a THC. Pomáhá regulovat úèinky THC na naše tìlo a mysl. 

K èemu je CBD dobré?

Pøed zabøednutím do dalších detailù je dùležité se zamìøit na to, k èemu je tato malá a silná slouèenina užiteèná. CBD v poslední dobì dominuje konverzacím souvisejícím s aplikacemi konopí a CBD v lékaøské oblasti. To však neznamená, že si jej neváží i rekreaèní uživatelé. CBD disponuje nìkolika unikátními vlastnostmi, které z nìj mohou udìlat dùležitou souèást naší denní rutiny. Použití CBD v pøírodní formì snižuje stres a bolest. Mùže pomoci našemu tìlu relaxovat a cítit se pohodlnì uvolnìním receptorù v centrální nervové soustavì. 

5. Co je to CBN?

Co je to CBN

Chcete se dozvìdìt více o ménì známých kanabinoidech jako CBN? Pojïme si tedy nìco o CBD a jeho lékaøských benefitech povìdìt.

V rostlinì konopí se nachází zhruba 113 rùzných kanabinoidù a všechny z nich mohou hrát v našem endokanabinoidním systému a pro naše zdraví dùležitou roli. Jako tetrahydrokanabinol(THC), akanabidiol(CBD), kanabinol (CBN) je jedním z tìchto 113 kanabinoidù. Vlastnosti CBN jsou podobné vlastnostem CBD, protože CBN na lidský mozek nemá žádné psychoaktivní úèinky. Pokud je tedy vaším cílem navození psychoaktivního stavu, CBN pro vás nebude tou správnou volbou. CBD má nicménì další velmi zajímavé a potenciálnì život-mìnící benefity.

CBD se ve vyšší koncentraci èasto nalézá ve starších rostlinách konopí. THC je pøi stárnutí èi vystavení kyslíku mìnìno na CBN. Pokud se tedy o vaši rostlinu konopí nebudete nìkolik mìsícù èi rokù starat, je velmi pravdìpodobné, že THC se v ní zmìnilo na CBN.

Mezi benefity, které vìdci a výzkumníci o CBN zjistili, patøí:

Zvýšená úroveò anandamidu v tìle

 • Úleva od bolesti
 • Podpora rùstu kostních bunìk
 • Proti nespavosti
 • Proti zánìtùm
 • Proti bakteriím
 • Stimulant chuti k jídlu
 • Antikonvulzivní

Jedním z nejnadìjnìjších aspektù CBN jsou jeho sedativní úèinky. Výzkum vlastností CBN naznaèuje, že 5mg CBN se mùže rovnat 10mg dávce diazepamu. Výhodou CBN oproti diazepamu je mimo jeho rostlinný pùvod také pomoc s úlevou od bolesti a spánkem, stejnì jako minimální šance vytvoøení závislosti. Mnoho produktù na úlevu od bolesti na bázi opioidù mají také závažné vedlejší úèinky a vyšší šanci na vytvoøení závislosti, a to zejména u mladších lidí.

Pokud se chcete za pomoci konopí v noci dobøe vyspat, trocha CBN by mohla být tou nejlepší dostupnou pomocí! CBD na rozdíl od THC neovlivòuje váš mozek a vaší mysl zanechá jasnou. CBD však má také jednu nevýhodu - v pøírodì se nevyskytuje ve stejných množstvích jako THC nebo CBD. Zatímco kvìt èi pupen rostliny konopí mùže obsahovat až 30% THC nebo CBD, obsah CBN je vìtšinou pod 1%.

6. Co je to CBC?

Co je to CBC

Chcete se dozvìdìt více o CBC? Tento èlánek si tedy musíte pøeèíst.

Stejnì jako THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) je CBC (kanabichromen) dalším rozšíøeným kanabinoidem v konopí. CBC je považováno za jeden z šesti hlavních kanabinoidù, o kterém ale není provádìno tolik výzkumù jako o CBD èi THC. Vìdci tajemství CBC a dalších kanabinoidù stále teprve odemykají.

Stejnì jako CBD není CBC psychoaktivní, takže vás jeho konzumace nepøipoutá na lùžko. Jedná se o nepsychoaktivní slouèeninu, která má mnoho potencionálních zdravotních benefitù. CBC se špatnì váže na CB1 receptory v mozku. Pravdìpodobnìjší je jeho navázání na vanilloidový receptor 1 (TRPV1) a pøechodný receptorový potenciál anakyrin 1 (TRPA1), které byly spojeny s vnímáním bolesti. Po konzumaci CBC a jeho navázání na tyto receptory se pøirozený poèet endokanabinoidù zvyšuje.

Stejnì jako u ostatních kanabinoidù a endokanabinoidù vìdci vìøí, že CBC funguje lépe v kombinaci s ostatními kanabinoidy. Reakce mezi CBC, CBD a THC prozatím nebyly dostateènì vyzkoumány. Rùst na trhu s legální lékaøskou marihuanou a progresivní legalizace konopí na svìtì tento výzkum a další studie podnìcuje.

Lékaøský potenciál CBC

Lékaøský potenciál CBC

Zatímco probíhá výzkum, nìkteré potencionální lékaøské benefity jsou s CBC již spojeny. Zatímco marihuana se používá již po celá staletí, její klasifikace jako narkotikum na zaèátku minulého století doslova omráèila výzkum jejich úèinkù na lidské tìlo. To samé platí pro úèinky kanabinoidù na náš endokanabinoidní systém.

CBC a rakovina

CBC mùže být v boji proti rakovinì potenciálnì silným spojencem. CBC totiž reaguje s naším endokanabinoidním systémem a anandamidem. Anandamid je dùležitým v boji proti rakovinì prsu a CBC by mohlo snížit jeho absorpci do krevního obìhu, což by znamenalo, že anandamid mùže našim tìlem cirkulovat delší dobu. Jedna nedávná studie ukázala, že CBC by také mohlo tlumit rùst zánìtù a nádorù.

CBC bolest a zánìt

CBC blokuje jak zánìt i bolest spojené s osteoartritidou. Používání kanabinoidù mùže být zdravìjším zpùsobem pro regulaci bolesti a zánìtù, díky kterému se mùžeme vyhnout nepøíjemným vedlejším úèinkùm spojeným s léky na pøedpis a opioidovými léky na uvolnìní bolesti.

CBC a mozkové buòky

Studie z roku 2013 ukázala, že CBC má pozitivní efekt na progenitorové buòky nervových kmenù (NSP buòky) myší. Tyto buòky jsou ke zdravému fungování mozku nezbytné. Mohlo by se jednat o prùlom v boji proti Alzheimerovì chorobì.

CBC a akné

Mnoho kanabinoidù, stejnì jako CBC, se ukazuje být silnými inhibitory pro akné a další kožní problémy.

CBC a deprese

CBC funguje dobøe ve spojení s THC a CBD v boji proti mentálním problémùm, jakými jsou napøíklad úzkost, stres, ADD, PTSD a deprese.

7. Co je to CBG?

Co je to CBG?

CBG (kanabigerol) je stejnì jako THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) dalším rozšíøeným kanabinoidem v konopí. Aèkoliv se CBG v konopí nevyskytuje ve stejném množství jako jiné kanabinoidy, hraje dùležitou roli.

CBG je podobné CBD v tom, že nemá žádné psychoaktivní úèinky a nenavodí vám tedy žádný stav, který mùžete zažít po konzumaci konopí s vyšším obsahem THC. CBG se v konopí pohybuje v koncentraci zhruba 1%.

Zajímavým faktem o CBG je, že CBD a THC ve skuteènosti zaèínají jako CBG. Rostlina konopí produkuje kyselinu kanabigerolovou (CBGA), která je pøedchùdcem tøí hlavních kanabinoidových kyselin - THCA, CBDA a CBCA. Enzymy uvnitø rostliny konopí mìní CBGA na CBDA nebo THCA. Jednotlivé kyseliny jsou poté aktivovány svìtlem nebo teplotou a mìní se v CBD a THC. V mnoha odrùdách marihuany je CBGA rychle pøemìnìna na CBDA èi THCA.

Ve snaze získat odrùda konopí s vyšším obsahem CBG pìstitelé experimentují se šlechtìním a genetickou manipulací. Ve snaze získat z konopných rostlin více CBG musí být rostliny sklizeny v urèitém období rùstového cyklu. Pìstitelé musí urèit, kdy je v rostlinì CBG nejvíce, což je vìtšinou šest týdnù po zaèátku osmitýdenního rùstového cyklu.

Potenciální lékaøské benefity CBG

Potenciální lékaøské benefity CBG

Endokanabinoidní systém v našich tìlech udržuje rovnovážný stav homeostáze. Endokanabinoidy pomáhají pøi ovládání rùzných èástí tìla a jejich nervové receptory jsou rozmístìny v mozku a trupu. CBG ovlivòuje specifické èásti tìla a výzkum v této oblasti je souèasným tématem.

CBG a glaukom

CBG je velmi silnou vazodilataèní složkou s mnoha neuroprotektivními benefity. Protože se ve struktuøe lidského oka nalézají endokanabinoidní receptory, vìøí se, že CBG je jedním z nejlepších kanabinoidù pro léèbu glaukomu a snížení nitrooèního tlaku.

CBG a zánìtlivé onemocnìní støev

Nedávné pokusy na myších odhalily, že CBG efektivnì snižuje zánìt v zánìtlivém onemocnìní støev.

CBG a Huntingtonova nemoc

Huntingtonova nemoc je charakterizována degenerací nervových bunìk a poškozením mozku. Bìhem pokusù na myších v roce 2015 vìdci odhalili, že CBG chrání neurony a brzdí degeneraci nervových bunìk.

CBG a rakovina

CBG je také cenné v boji proti rakovinì, protože blokuje receptory odpovìdné za rùst rakovinových bunìk a zpomaluje jejich rùst.

8. Co je to 2-AG?

Co je to 2-AG

2-Arachidonoylglycerol nebo 2-AG je jedním z hlavních endokanabinoidù a spolu s anandamidem je souèástí endokanabinoidního systému. 2-Arachidonoylglycerol reaguje s obìma typy CB receptorù v centrálním a periferním nervovém systému našeho tìla. 2-Arachidonoylglycerol je agonistou obou CB receptorù a hlavní vazebnou molekulou CB2 receptoru.

2-Arachidonoylglycerol je mezi molekulami extrahovanými buï z kyseliny arachidonové nebo dvou dalších 20-karbon esenciálních mastných kyselin - DGLA a EPA. Tyto molekuly se nazývají eikosanoidy a jedná se o oxidované verze esenciálních mastných kyselin. Hrají dùležitou roli v rùzných funkcích a procesech lidského tìla, jako je napøíklad imunita èi zánìt.

Jako jeden z nejhojnìjších endokanabinoidù v našem tìle hraje 2-AG dùležitou roli v regulaci chuti k jídlu, zvládání bolesti a fungování imunitního systému. Posílení úrovnì 2-AG ve vašem tìle je možné docílit nìkolika rùznými zpùsoby. Konopí je jedním z nich. Existují však další zpùsoby pro pomoc vašemu endokanabinoidnímu systému bez konopí:

Posílení úrovnì 2-AG

Vaše strava

Protože se 2-AG vlastnì skládá z tukù nebo metabolizované kyseliny linoleové, mùžete zvýšit pøíjem potravin bohatých na kyselinu linolovou, jako jsou napøíklad vejce, drùbež, zrna a konopná semínka. Pro posílení úrovnì 2-AG je skvìlým zaèátkem strava bohatá na omega-6 esenciální mastné kyseliny. Pro nejlepší benefity vašeho endokanabinoidního systému nezapomeòte konzumovat podobná množství omega-3 a omega-6 mastných kyselin.

Probiotika

Nìkteré studie naznaèují, že probiotika pomáhají zlepšit funkci CB2 receptorù ve støevech. Mùžete zvýšit pøíjem probiotických potravin, jako je napøíklad pórek, artyèok, cibule a èesnek. Konzumace velkého množství zelené zeleniny s vysokým obsahem vlákniny také pomáhá.

Spánek

Spánek je další esenciální ingrediencí pro udržení rovnováhy vašeho endokanabinoidního systému. Ujistìte se, že si každý den dopøáváte dostateèné množství spánku.

9. Co je to anandamid?

Co je to anandamid

Pokud se chcete dozvìdìt více o endokanabinoidním systému a anandamidu, pokraèujte ve ètení.

N-arachidonoylethanolamin (anandamid) je endogenním analogem THC. Anandamid je také znám pod pojmem molekula blaha (lidským tìlem produkovaná verze THC). Anandamid je produkován našimi tìly a svým chemickým obsahem se velmi podobná THC. Váže se na stejné receptory endokanabinoidního systému a mùže pùsobit jako neurotransmiter a zlepšovat náladu.

Na rozdíl od THC, CBD a CBN je anandamid endokanabinoidem. Kanabinoidy se nalézají v rostlinì konopí, zatímco endokanabinoidy jsou pøirozenì produkovány našimi tìly. Anandamid je produkován uvnitø bunìèných membrán a tkání lidského tìla. Je syntetizován z N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu a štìpen amidovou hydrolázou mastných kyselin (enzymem).

Anandamid se váže a reaguje s obìma druhy kanabinoidních receptorù v mozku (CB1 a CB2). Anandamid je považován za køehkou slouèeninu, protože se po vstøebání do tìla rychle štìpí na své komponenty. Anandamid je produkován ve stejné oblasti mozku, která je zodpovìdná za pamì, ovládání pohybu a pokroèilé myšlenkové procesy. Anandamid hraje navíc dùležitou roli v mnoha fyziologických procesech, jako je napøíklad ovládání chuti k jídlu, bolesti a plodnosti.

Jak anandamid funguje v lidském tìle

Jak anandamid funguje v lidském tìle

Anandamid reaguje s receptory, které jsou souèástí endokanabinoidního systému. Tyto receptory se nacházejí v mozku a oblasti trupu. Tyto receptory mají funkci zámku a kanabinoidy a endokanabinoidy zase funkci klíèù k tìmto zámkùm. Po jejich spojení s receptory vznikají chemické reakce. V centrální nervové soustavì se anandamid vìtšinou váže na CB1 receptory, zatímco v periferní nervové soustavì se váže na CB2 receptory.

Dle èlánku zveøejnìného v Journal of Clinical Investigation v roce 2005 anandamid podporuje neurogenezi. V èlánku se uvádí, že mimo další kanabinoidy anandamid podporuje neurogenezi v èásti mozku, která je zodpovìdná za ovládání pamìti, naší schopnost uèit se a naše emoce. Anandamid také mùže mít pozitivní úèinky na depresi.

V èlánku z roku 2007 zveøejnìném výzkumným oddìlením Michiganské Univerzity se píše, že anandamid hraje dùležitou roli pøi tvorbì našich stravovacích návykù, pocitù potìšení a motivace. Studie ukázala, že urèité množství anandamidu vstøíknutého do èela myši pozdìji zdvojnásobilo dobu její reakce po získání odmìny za splnìní daného úkolu. Anandamid nicménì neovlivnil dobu reakce myší, pokud odmìnu nezískaly.

Další studie z Kalifornské Univerzity a Connecticutské Univerzity objevily, že zvýšené množství anandamidu v lidském mozku mùže pomoci s uvolnìním symptomù spojených s úzkostí a depresí.

Jak zvýšit úroveò anandamidu ve vašem tìle

Jak zvýšit úroveò anandamidu ve vašem tìle

Pokud byste si po pøeètení tìchto studií chtìli také zkusit zvýšit hladinu tohoto endokanabinoidu, zde je nìkolik jednoduchých zpùsobù, jak toho dosáhnout:

 • Cvièení
 • Konzumace hoøké èokolády
 • Konzumace lanýžù

10. Závìr

Aèkoliv se jednotlivé kanabinoidy liší svými vlastnostmi, použitím a benefity, nabízí jakožto souèást rostliny konopí možnost léèit rùzné zdravotní stavy, bolest, úzkost atd., a to bez použití umìlých látek. Pokud se tedy budete nìkdy zajímat o alternativní možnosti léèby, zkuste jeden z konopných výrobkù - nebudete toho litovat!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.