ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Kardiovaskulární zdraví

CBD zlepšuje kardiovaskulární zdraví

CBD zlepšuje kardiovaskulární zdraví

Co je to kardiovaskulární onemocnìní?

Kardiovaskulární onemocnìní (CVD) je souhrnný název pro veškerá onemocnìní, která postihují srdce a krevní cévy. Jedná se o onemocnìní, na které se nejèastìji umírá.

Kardiovaskulární onemocnìní poškozuje lidské srdce èi cévy a je bìžnì zpùsobováno aterosklerózou Ateroskleróza vzniká v dùsledku ukládání tukových látek do stìny tepny. Toto ukládání tuku zpùsobuje zahuštìní zásobovací trasy krve, které má za následek omezení pohybu krve do orgánù a tkání.

Ateroskleróza je nejznámìjším dùvodem kardiovaskulárního onemocnìní. Ateroskleróza je zpùsobena životním stylem, který definuje nezdravá strava, nedostatek pohybu, absence aktivity, kouøení a obezita.

Používání CBD k úlevì od onemocnìní srdce

Množící se dùkazy naznaèují, že CBD mùže pomoci s léèbou kardiovaskulárních onemocnìní, mezi které patøí napøíklad ischemická choroba a ateroskleróza. O kanabinoidech jako je anadamid bylo zjištìno, že empaticky pùsobí na rùzné srdeèní choroby, což vìdce vedlo k dùkladnìjšímu výzkumu CBD. Ischemická choroba je jednou z nejsmrtelnìjších chorob ve Spojených státech. Tato choroba si napøíklad v roce 2011 vyžádala 788 000 životù. Ischemická choroba srdeèní je onemocnìní, pøi kterém se aterosklerotické pláty ukládají v koronárním øeèišti, kde jsou pøíèinou sníženého prùtoku krve v srdeèním svalu. Tyto pláty po oddìlení od cév, ke kterým jsou bìžnì pøipojeny, zpùsobují problémy. Mohou se dostat do žilek a zpùsobit ucpání. Do tkánì se pak kvùli této skuteènosti nedostává dostateèné množství krve.

Studie ukázaly, že CBD pomáhá s uvolnìním arteriálních stìn. To uvolòuje napìtí uvnitø krevních cév. Uvolnìním arteriálních stìn je CBD chrání proti zánìtu. Použití CBD bylo prokázáno jako efektivní zpùsob omezení metabolických problémù zvýšené glukózy, které jsou pøítomny u vìtšiny pacientù se srdeèními chorobami. Dìje se tak proto, že CBD snižuje prostupnost arteriálních stìn.

Srdeèní choroby mohou zpùsobovat zánìt, který CBD dokáže tlumit

Srdeèní choroba jde ruku v ruce s mnoha zánìty. Nové objevy ukazují, že uklidòující a buòky posilující schopnosti CBD chrání srdce proti poškození tkánì. K tomuto poškození tkánì dochází tehdy, když je ve tkáni vlivem srdeèní choroby nedostatek krve a kyslíku.

CBD navíc chrání srdce proti kardiomyopatii. Kardiomyopatie zpùsobuje zahušování a zpevnìní cév, které koneènì vede k ucpání krevního obìhu. Studie prokázaly, že CBD zastavuje tvorbu endotoxinu. Endotoxiny jsou velmi chytré vyzývavé cytokiny, které zhoršují stav srdeèního onemocnìní. Zastavením jejich tvorby CBD prakticky pomáhá v léèbì ischemické choroby.

CBD prokázalo svou schopnost uvolnit arteriální stìny, zmírnit zánìt a pùsobit jako antioxidant a imunitní modulátor. Mimo všechno zmínìné také snižuje nahromadìné pláty na arteriálních stìnách. CBD tedy mùže být velmi efektivní terapeutickou pomocí pro pacienty trpící srdeèním onemocnìním.

Zdroje

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890433

http://heart.bmj.com/content/97/24/e8.9?cited-by=yes&legid=heartjnl%3B97%2F24%2Fe8-q

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endocannabinoids+acting+at+cannabinoid-1+receptors+regulate+cardiovascular+function+in+hypertension

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!