ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD pomoci posílit imunitní systém

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD pomoci posílit imunitní systém

Ve snaze objevit všechny jeho skryté kvality je CBD zkoumáno dnem i nocí. Kromì svých pozitivních úèinkù pro léèbu mentálních, srdeèních a jiných chorob má také CBD velmi pozitivní dopad na lidský imunitní systém. Imunitní systém je totiž zodpovìdný za detekci a boj s jakýmikoliv chorobami a onemocnìními. Imunitní systém detekuje nadcházející zdravotní nebezpeèí a pøipravuje lidské tìlo na obranu. Imunitní systém by mìl být schopný rozpoznat správnou rovnováhu mezi sebeobranou a sebepoškozením. Pokud tomu tak není, reakce imunitního systému je nedostateèná, což vede k autoimunitì. Autoimunita zpùsobuje útok na zdravé tkánì, což vede k mnoha autoimunitním chorobám, mezi které patøí napøíklad rakovina, HIV/AIDS, roztroušená skleróza, rùzné alergie a zánìtlivé choroby a onemocnìní.

Imunitní systém a kanabinoidy

Kanabinoidy jsou souèástí mnoha systému lidského tìla. Imunitní systém èasto pracuje optimálnì právì díky funkcím endokanabinoidù. Aèkoliv je potøeba vztah imunitního a endokanabinoidního systému dùkladnìji prozkoumat, již nyní je jasné, že kanabinoidy jako CBD pomáhají se snížením autoimunitních a zánìtlivých reakcí, které jsou hlavními pøíèinami sklerózy, rakoviny a HIV.

CBD a imunitní systém

Studie odhalují, že CBD disponuje protizánìtlivými vlastnostmi, které mohou být užiteèné pro snížení zánìtu potlaèením imunitního systému. CBD je velmi efektivní pro posílení imunitního systému, protože vìtšina autoimunitních chorob a onemocnìní je zpùsobována zánìtem. CBD potlaèuje imunitní systém, takže má na organismus pozitivní úèinky, když je imunitní systém hyperaktivní nebo naopak oslabený. Hyperaktivní imunitní systém vede po kontaktu s alergeny èi chorobami k pøehnané reakci a mùže dokonce zpùsobit sebepoškození. Dìje se tak napøíklad u roztroušené sklerózy, kdy je imunitní systém hyperaktivní a poškozuje centrální nervovou soustavu likvidací nervových vláken a tkání. CBD bylo nedávno uznáno jako efektivní pro úlevu od bolesti spojenou s pohybem u pacientù trpících roztroušenou sklerózou.

CBD a zánìt

Zánìt je kromì svých negativních aspektù vitální souèástí imunitního systému, který jej používá k boji s infekcemi. Zánìt je reakce imunitního sytému k zabránìní postupu choroby izolováním poškození a infikovaných bunìk. Zánìt je tedy v lidském tìle potøebný k boji s rùznými chorobami a jeho prevence mùže imunitní systém oslabit. CBD však také mùže být použito k udržení vyrovnaných funkcí imunitního systému.

CBD a rakovina

Oslabený imunitní systém mùže vést k rakovinì. CBD je tedy schopné posílením imunitního systému proti rakovinì bojovat. Jednou z funkcí imunitního systému je rozlišit, které buòky jsou již staré a je tøeba je zlikvidovat. Stejnì jako u rakoviny poškozené buòky zapomínají svou schopnost autoregulace a choroba se tak díky proliferaci bunìk rychle šíøí tìlem. Laboratorní studie a studie na zvíøatech ukazují, že CBD pomáhá se samoznièením poškozených bunìk, které vedou k apoptóza a nakonec také ke snížení rùstu nádoru. Výsledkem šíøení rakovinových bunìk u myší byla také metastáze. Imunitní systém je tedy použitím CBD posílen a u pacientù trpících rakovinou snižuje nevolnost, zvracení a rùzné další symptomy zpùsobené chemoterapií.

CBD a HIV/AIDS

Dysfunkce imunitního systému èi jeho neoptimální výkon je jednou z pøíèin HIV/AIDS. HIV kompromituje imunitní systém, díky èemuž se lidské tìlo prakticky vzdává své schopnosti s virem bojovat. CBD imunitní systém posiluje, což z nìj dìlá dobrého pomocníka pøi léèbì HIV. Studie z roku 2015 zjistila, že pacienti užívající CBD mìli v porovnání s tìmi, kteøí CBD neužívají, ménì virových zatížení a více CD4 imunitních bunìk bojujících proti HIV. Další studie z roku 2013 odhalila, že použitím CBD se mùže zvýšit poèet T-bunìk, které likvidují škodlivé patogeny a jsou nedílnou souèástí imunitního systému. Nedávné studie také ukazují, že CBD mùže být pozitivní pro omezení pøemìny HIV v AIDS omezením funkce plasmacytoidních dendritických bunìk.

CBD a neurozánìtlivé stavy

Imunitní systém hraje dùležitou roli v neurozánìtlivých a neurodegenerativních stavech, mezi kteøé patøí napøíklad mrtvice, zranìní hlavy èi mozková ischemie (nedostatek krve v mozku). CBD se používá pro neurogenezi a neurodegeneraci, které vedou k podpoøe nových a degeneraci starých nervových tkání v mozku. Výzkum konstatuje, že tyto skuteènosti byly zjištìny na zvíøatech a pro prokázání tìchto úèinkù na lidech je potøeba provést další výzkum.

Mùže CBD posilovat imunitní systém?

Výše jsme uvedli nìkolik vlastnosti a úèinkù CBD na funkce imunitního systému. Prozatím však není zcela jasné, jestli CBD pùsobí na lidský imunitní systém stejnì, jak je tomu u zvíøat. Výsledky rùzných testù se liší a funkce èi reakce imunitního sytému zùstávají neznámé. Je však jasné, že CBD má na imunitní reakce lidského tìla urèitý efekt. Jaký efekt to však je a jaké maximální benefity z této látky mùžeme dostat, však zatím s jistotou øíct nemùžeme.

Imunitní systém bojuje proti chorobám dvìma zpùsoby - humorální imunitou a imunitou prostøednictvím bunìk. Pro zachování optimálních funkcí imunitního systému je nutné udržet mezi tìmito imunitami rovnováhu. Endokanabinoidní systém mezi tìmito dvìma imunitami zøejmì ovládá a reguluje rovnováhu. Stimulace ECS použitím aktivních kanabinoidù jako CBD tedy pomáhá posílit zdraví, rovnováhu, citlivost a funkce imunitního systému. CBD a ECS jsou úzce spojené s údržbou a zachováním optimálních funkcí imunitního systému.

Konzumace CBD pro udržení zdravého imunitního systému by mìla být vždy doporuèena lékaøskými profesionály. Pro dosažení požadovaných úèinkù CBD si èlovìk musí dávat pozor na jeho dávkování a pravidelnì se kontrolovat.

Seznam použité literatury

https://www.marijuanabreak.com/cbd-and-your-immune-system
https://hightimes.com/health/does-cannabis-affect-your-immune-system/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Imunitní systém

Jaké jsou účinky CBD oleje na chřipku a nachlazení
Jaké jsou účinky CBD oleje na chřipku a nachlazení

15 srpen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!