ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Epileptické záchvaty

CBD pomáhá s epileptickými záchvaty

CBD pomáhá s epileptickými záchvaty

Analytici ukázali náhodné kontrolované výsledky testù pacientù trpících rùznými druhy tìžko léèitelné epilepsie: Syndrom Dravetové je neobvyklá dìdièná porucha, která zpùsobuje vážné záchvaty u novorozencù. Lennox-Gastautùv syndrom (LGS) je zodpovìdný za 2 až 5% rùzných záchvatù u mladistvých. Tyto dvì poruchy se tìžko léèí a jejich záchvaty mohou trvat dlouho.

V tìchto dvou testech bylo pro léèbu pacientù použito 20 mg/kg (váhy) CBD každý den. Samotní pacienti èi jejich rodiny poté každou noc telefonicky vìdce informovali o prùbìhu záchvatù.

Syndrom Dravetové: Tohoto náhodného testu se zúèastnilo 120 mladíkù (pøibližnì 10letých) se syndromem Dravetové. Celkem 61 z nich bylo podáno CBD a 59 placebo. Podmínkou zaøazení do studie bylo, že pacienti bìhem doby 28 dní pøed testem zaznamenali více než ètyøi záchvaty. Pacienti již v minulosti zkusili léèbu jinými antiepileptickými léky. Ze studie se na poslední chvíli z rùzných dùvodù odhlásilo devìt pacientù s léèbou CBD a tøi pacienti s placebem.

Po dobu 14 týdnù pacienti užívající CBD zaznamenali o 39% ménì èastý výskyt záchvatù a pacienti užívající placebo 13%. Záchvaty zcela ustaly u 3 pacientù užívajících CBD. Vedlejší úèinky zaznamenalo 93% pacientù užívajících CBD a 75% pacientù užívajících placebo. Mezi tyto vedlejší úèinky byla otupìlost, prùjem, snížená chu k jídlu, únava, horeèka, zvracení, lenost, onemocnìní horních dýchacích cest a tøesení. U 16% pacientù léèených CBD (8% je považováno za související s léèbou) a 5% pacientù léèených placebem také došlo ke snížení chuti k jídlu, otupìlosti a snížení jaterní kapacity. Jiná zpráva píše o 34 pacientech trpících syndromem Dravetové (ve vìku 4 až 10 let), kterým bylo náhodnì podáváno CBD v dávce (5, 10 èi 20 mg/kg/den) èi placebo. Základní symptomy v porovnání CBD proti placebu: únava (19 procent versus 14 procent); horeèka (22 procent versus 0 procent); ztráta chuti k jídlu (19 procent versus 0 procent) a rozšíøená sedace (15 procent versus 0 procent). „Zjistili jsme, že CBD je bezpeènou léèbou, ale stejnì jako u ostatních podobných lékù se mohou vyskytnout vedlejší úèinky“ øekla doktorka Thielová. „Navzdory všemu se snažíme zjistit, jak použít CBD ve spojení s dalšími léky. Pacienti však musí chodit na kontroly, a to i na rutinní testy jater.“

Lennox-Gastautùv syndrom (LGS): Tohoto náhodného testu se zúèastnilo 171 osob (ve vìku od 2 do 55 let) trpících LGS. Celkem 86 z nich bylo podáno CBD a 85 placebo. Ze studie se na poslední chvíli z rùzných dùvodù odhlásilo ètrnáct pacientù s léèbou CBD a jeden pacient s placebem. Podmínkou zaøazení do studie bylo, že pacienti bìhem doby týden pøed testem zaznamenali více než dva záchvaty, pøi kterých kulhali a následnì spadli na zem. Pacienti byli v minulosti léèeni bìžnými antiepileptickými léky a v prùbìhu testu pokraèovali v užívání tøí rùzných antiepileptických lékù.

Po dobu 14 týdnù pacienti užívající CBD zaznamenali o 44% ménì èastý výskyt záchvatù a pacienti užívající placebo 22%. Záchvaty zcela ustaly u 3 pacientù užívajících CBD.

Zdroje

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!