ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Výzkumná studie: Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní

10 srpen, 2020 2 minut stráveno čtením

Výzkumná studie: Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní

Spolupracujeme s tìmi nejlepšími výzkumníky a univerzitami na svìtì za úèelem získání cenných znalostí o tom, jak CBD produkty pùsobí na zvíøata i lidi a jak kanabinoidy pùsobí na receptory CB1 a CB2.

Spolupracujeme s University of Bologna, profesorem Robertem Chiochettim DVM, PhD. a jeho týmem z katedry Veterinárních lékaøských vìd a podílíme se na financování celé øady výzkumných studií o CBD a na zvíøatech.

Vylouèení odpovìdnosti: Finanènì jsme podpoøili výzkum University of Bologna. Autoøi prohlašují, že nejsou ve støetu zájmù.

Výzkumná studie: Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní

Každým dnem pøibývají nové dùkazy o tom, že kanabinoidní receptory mohou ovlivòovat vnímání bolesti, což jde ruku v ruce s rostoucím zájmem o vývoj agonistù tìchto receptorù za úèelem tlumení bolesti. Pro lepší pochopení toho, jak urèitý lék funguje, je velmi dùležité znát bunìènou distribuci jeho specifických receptorù. Lokalizace kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní zatím nebyla zkoumána.
Cíle: Lokalizace bunìèné distribuce kanonických a domnìlých receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní.

Aèkoliv je empirický výzkum užívání lékaøského konopí za úèelem tlumení bolesti u domácích zvíøat a koní omezený, používání konopných produktù pro zvíøata je stále èastìjší. Z tìchto konopných produktù se kanabidiol (CBD), což je nepsychoaktivní slouèenina pocházející z konopné odrùdy Cannabis sativa, jeví jako jedna z nejslibnìjších terapeutických látek. Díky jeho mnoha zdravotním benefitùm našel kanabidiol využití hned v nìkolika rùzných oblastech medicíny. Dùležité jsou pøedevším analgetické, protizánìtlivé, antispasmodické a protiúzkostlivé úèinky. Mnoho let jsme se domnívali, že pøíznivé úèinky kanabinoidù jsou zprostøedkované výhradnì kanabinoidními receptory 1 (CB1R) a 2 (CB2R). V souèasnosti se však již ví, že fytokanabinoidy mohou pùsobit také na další cíle mimo endokanabinoidní systém, mezi které patøí napøíklad receptory spojené s G proteinem (GPR), kanály s pøechodným receptorovým potenciálem (TRP), receptory aktivované proliferátorem peroxisomu (PPAR) a serotoninové receptory. CBD, které vykazuje nepøímou interakci s CB1R a CB2R, se zdá být zapojeno v modulaci receptorù, mezi které patøí napøíklad serotoninergní 5-HT1a receptor (5-HT1aR) a pøechodné receptor s potenciálem ankyrin 1 (TRPA1) a vanilloid 1 (TRPV1). Poslední dva zmínìné receptory jsou iontové kanály vyjádøené smyslovými neurony, které zprostøedkovávají somatickou a viscerální bolesti.

Výsledky: Neurony vykázaly imunoreaktivitu pro CB1R (100%), CB2R (80% ± 13%), PPAR± (100%), TRPA1 (74% ± 10%) a 5-HT1aR (84% ± 6%). Neuronální satelitní gliové buòky vykázaly imunoreaktivitu pro CB2R, PPARα, TRPA1 a 5-HT1aR.

Pro lepší pochopení toho, jaké úèinky daný lék má, je velmi dùležité znát bunìènou distribuci jeho specifických receptorù. V souèasnosti existuje jen velmi malé množství publikovaných studií, které se zabývají pùsobením kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií zvíøat a neexistují žádné analogické studie na koních.

Souèasná studie byla tudíž navržena k imunohistochemické lokalizaci dvou kanabinoidních receptorù (CB1R a CB2R) a tøí s kanabinoidy souvisejících receptorù (PPAR±, TRPA1 a 5-HT1aR) ve høbetních koøenech ganglií u koní.

Závìr:

Kanabinoidní a s kanabinoidy související receptory jsou ve høbetních koøenech ganglií u koní široce rozšíøeny napøíè smyslovými neurony a SGC. Tato zjištìní reprezentují dùležitý anatomický základ, na který by bylo možné navázat dalšími pøedklinickými a klinickými studiemi, které by napøíklad zkoumaly specifická terapeutická využití nepsychoaktivních kanabinoidních agonistù u koní.

Celou devítistránkovou studii si mùžete pøeèíst zdarma zde.Také v Domácí mazlíčci

Kanabidiol (CBD) může pomoci snížit bolest u psů s osteoartritidou
Kanabidiol (CBD) může pomoci snížit bolest u psů s osteoartritidou

30 září, 2020 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Kanabidiol (CBD) může zmírňovat symptomy u psů s osteoartritidou
Kanabidiol (CBD) může zmírňovat symptomy u psů s osteoartritidou

30 září, 2020 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD má na zvířata silné antidepresivní účinky
CBD má na zvířata silné antidepresivní účinky

11 srpen, 2020 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!