ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Dieta & Hubnutí

Jak nejlépe používat CBD olej pro podporu hubnutí

Jak nejlépe používat CBD olej pro podporu hubnutí

CBD je efektivní v boji proti mnoha chorobám a pomáhá také s hubnutím. 

CBD je plné zdravotních benefitů a pomáhá také s hubnutím. V dnešním světě moderních technologií a internetu lidé neustále hledají přírodní léky. Domácí či přírodní léky jsou v současnosti v porovnání s jinými škodlivými léky mnohem populárnější. Přírodní léky, jako například CBD olej jsou známé především proto, že jejich užívání nemá žádné vedlejší účinky.

Pomáhá CBD olej s hubnutím?

Experti studují účinky CBD na lidském těle již mnoho let. CBD je extrahováno z rostliny konopí či marihuany. Ze všech sloučenin extrahovaných z rostliny konopí je CBD tou nejefektivnější.

Na rozdíl od jiných drog vám tato sloučenina nenavodí psychoaktivní stav. CBD lidskému tělu nijak neškodí. Právě tato skutečnost je hlavním důvodem popularity CBD oleje, která v roce 2019 dále prudce roste.

CBD poskytuje mnoho výhod, pro které jej lidé užívají v mnoha různých formách. Pomáhá v boji s mnoha zdravotními problémy, mezi které například patří bolest, vysoký tlak, rakovina a akné. Pomáhá také lidem trpícím cukrovkou a poruchami spánku.

Benefity při hubnutí

CBD pomáhá při hubnutí a také ovládá příjem cukru.

Existuje mnoho způsobů užívání CBD, které vám pomohou spálit přebytečné tuky:

  1. Snadné trávení přebytečných tuků

Nedávná studie odhalila, že CBD olej hraje důležitou roli při trávení tukových buněk. Děje se tak proto, že olej zrychluje metabolismus lidského těla, díky čemuž budou veškeré uskladněné tuky v těle zkonzumovány pro výrobu energie. Vědecký časopis Molecular and Cellular Biochemistry uvádí, že konzumace CBD oleje pomůže zlepšit funkci mitochondrií, což má za následek rychlejší spalování kalorií.

  1. Udržování hladiny cukru v krvi

Po konzumaci CBD se proces spalování tuků rapidně zvýší, což má za následek přirozené hubnutí. CBD především zlepšuje toleranci glukózy v těle, díky čemuž pomáhá při cukrovce. CBD obsahuje velmi malé množství uhlohydrátů. Tato skutečnost z CBD dělá bezpečný potravinový doplněk pro diabetiky, který jim pomůže s udržením hladiny cukru v krvi.

  1. Odstraňuje z těla toxické prvky

Vědci objevili, že CBD olej pomáhá lidskému tělu zbavit se mnoha škodlivých toxinů a udržovat zdravou tělesnou hmotnost.

Množství CBD pro hubnutí

Výsledky užívání CBD se nedostaví po jednom nebo dvou dnech. Musíte dodržovat zdravý životní styl a množství konzumovaného CBD oleje postupně zvyšovat. Tělo každého člověka je jiné, takže je nejlepší začít malými dávkami, které můžete poté postupně zvyšovat. Výsledky užívání oleje se brzy dostaví a vy si všimnete, že jste zhubli.

Má CBD olej nějaké vedlejší účinky?

CBD olej má velmi málo vedlejších účinků. Patří mezi ně například:

  • Sucho v puse
  • Nízký krevní tlak
  • Závrať
  • Únava

CBD olej se nedoporučuje užívat ráno a poté se okamžitě pustit do fyzicky náročných tělesných aktivit. CBD olej je vhodné užívat tehdy, když máte čas relaxovat. Pokud si všimnete nějakých vedlejších účinků, přestaňte CBD užívat.

Příběh o úspěšném hubnutí s CBD

Mnoho lidí díky používání CBD oleje úspěšně zhublo, ale pozor - CBD olej dokáže pouze spálit tělesný tuk. Pokud chcete opravdu zhubnout, doporučujeme zkombinovat užívání CBD oleje s vhodnou dietou a cvičením.

Nejdůležitější je pamatovat si, že každý člověk je jiný, a že nikdo nemá stejný imunitní systém. Hubnutí je tedy individuální a může u různých lidí trvat různě dlouho.

Reference

https://alternativemedicine.com/how-does-cbd-support-weight-loss-all-you-need-to-know/

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

18 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD podporovat hubnutí?

Mùže CBD podporovat hubnutí?

Hubnutí je problémem, se kterým se døíve èi pozdìji v životì potká každý z nás, protože na nìj neexistuje pøesný recept. Hubnutí je spojeno s mnoha rùznými léky a aktivitami, které jsou dodnes kontroverzní a se skuteènou teorií hubnutí, která se zamìøuje na zdravé tìlo a životní styl, se neshodují. Napøíklad tìžké cvièení a pøísná dieta èasto tìlu nedovolí normálnì fungovat, což má za následek více škody než užitku.

Právì proto je hubnutí stále aktuálním tématem pro lidi, kteøí jej buï považují za nadhodnocené èi naprosto zbyteèné. Nemusíme však nikomu dokazovat, že udržet si zdravou a fit postavu vám z dlouhodobého hlediska jen prospìje.

Pokud tedy existuje spolehlivý zpùsob, jak zhubnout, jistì jím musí být organický CBD olej. Tato pøírodní složka rostliny konopí je schopná dìlat zázraky v podobì léèení zranìní, úlevì od bolesti a léèby chronických chorob a onemocnìní, mezi které patøí napøíklad Alzheimerova choroba atd. CBD olej byl také úspìšnì testován jako jediný domácí lék na hubnutí, a to zcela bez vedlejších úèinkù na jinak zdravý fyzický a mentální stav.

Co je to CBD?

CBD je zkratka pro kanabidiol, což je pøírodní látka extrahovaná z rostliny konopí. CBD je poté smícháno s organickým olivovým olejem a svým uživatelùm poskytuje úžasné benefity zlepšeného zdravotního stavu. CBD není jedinou látkou obsaženou v rostlinì konopí, ale na rozdíl od THC se jedná o látku nepsychoaktivní, která vám nenavodí žádný stav. CBD bylo vìdeckými experty a výzkumníky potvrzeno jako ten nejbezpeènìjší zpùsob, jak se zbavit chronických a mírných chorob od bolesti až k rakovinì. 

CBD olej také disponuje mnoha výhodami, které mohou modifikací dávkování a rùznými metodami použití léèit množství rùzných chorob. Experti doporuèují používat organické léky pøedevším pro jejich vysokou efektivitu a èetné benefity, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.

Jaké jsou dùvody tloustnutí?

Tloustnutí je v dnešní spoleènosti èastým problémem. Mùže být zpùsobeno špatnými stravovacími návyky èi nezdravým zdravotním stylem, kdy se lidé èasto stravují ve fast foodových øetìzcích. Mimo zmínìné dùvody mùže mít tloustnutí také jiné pøíèiny, napøíklad v podobì genetických poruch, nezdravého mentálního stavu èi nevýkonného metabolismu. Pøibrat na váze je velmi snadné a stane se tak døíve, než se nadìjete. Hubnutí je na druhé stranì velmi zdlouhavý proces, protože si naše tìlo musí odvyknout od nezdravého životního stylu.  

Jak mùže CBD olej pomoci s hubnutím?

CBD má mnoho výhod, které jsou prokazatelnì bezpeèné, takže se jeho užívání vùbec nemusíte bát. CBD olej je pøedepisován pacientùm trpícím rakovinou èi Alzheimerovou chorobou, takže musí být jistì pozitivní také pro problémy s tìlesnou hmotností. Zde je nìkolik zpùsobù, jakými CBD olej pomáhá s rychlým hubnutím a bez vedlejších úèinkù.

1. CBD olej má protizánìtlivé vlastnosti a zánìt je jeden z pøíèin tloustnutí. Po konzumaci CBD oleje lidské tìlo reaguje na zánìt zapojením pøirozeného endokanabinoidního systému našeho tìla v podobì receptorù v našem mozku.

2. CBD olej má také antioxidaèní úèinky, které jsou pro hubnutí pozitivní, protože z mastných jídel odstraòují nepotøebná oxidaèní èinidla a jiné minerály, které vedou k pøibírání na váze. Po konzumaci CBD oleje se tìlo lépe vypoøádá s pøijímaným tukem, což vám pomùže s hubnutím a udržením zdravìjšího životního stylu.

3. CBD podporuje imunitu, které se velkou mírou podílí na udržování zdravé mysli i tìla. Silný imunitní systém totiž snižuje šance, že naše tìlo bude reagovat na škodlivé látky, které mohou zpùsobovat pøibírání na váze.

4. Pravidelné užívání CBD oleje stimuluje správné a vyrovnané funkce metabolismu. Organické komponenty CBD oleje se váží na pøirozený endokanabinoidní systém lidského tìla a spoleènì bojují proti toxickým látkám v tìle. Na tyto toxické látky mùže tìlo abnormálnì reagovat, což mùže vést k tloustnutí.

Benefity CBD pro hubnutí

Zde je nìkolik dalších benefitù CBD oleje, které jsou spojené s pozitivními zkušenostmi jeho uživatelù.

CBD po reakci s endokanabinoidním systémem snižuje pocit hladu.

Je užiteèným lékem pro pacienty trpící cukrovkou, protože právì tito lidé mají problémy s pøibíráním.

Stimuluje systém pøirozené energie lidského tìla, který pomáhá zbavit se pøebyteèných tukù a dalších esenciálních minerálù.

Díky udržování zdravého systému dìlá èlovìka fyzicky i mentálnì svìžím. Díky této skuteènosti se pravidelné cvièení a vyrovnaná dieta již nejeví jako nìco nemožného.

Dopøává lidskému organismu kvalitnìjší spánek tím, že pomáhá mozkovým receptorùm s uvolnìním dopaminu. Díky dopaminu se èlovìk dostane ke zdravému životnímu stylu.

Léèí také úzkost a depresi, což také vede k hubnutí, protože léky na tyto dva problémy èasto zpùsobují pøibírání na váze.

Vyrovnává celkový systém tìla a spalování tukù. Jedná se tak o naprosto pøirozený proces hubnutí, kdy se lidské tìlo samo zbavuje nepøimìøeného pøibírání na váze.

CBD hubnutí velmi podporuje a je doporuèováno všem, kteøí chtìjí rychle zhubnout a zaèít si užívat výhod zdravého životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!