ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci s demencí?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci s demencí?

Demence je závažná mentální porucha, která každý den postihuje více a více lidí. Jednou z nejrozšíøenìjších bìžných forem demence je Alzheimerova porucha. Pouze ve Spojených Státech trpí touto chorobou 12% lidí nad 65 let.

Co je to demence?

Demence je pojem, který popisuje rùzné symptomy, mezi které patøí napøíklad ztráta pamìti, problémy s øešením úkolù, pøemýšlením a jazykové potíže. Tyto zmìny jsou zpoèátku vìtšinou malé, ale postupem èasu se z nich stávají závažné problémy, které mají na kvalitu života pacientù velký dopad. Tento zdravotní stav nastává v pøípadì, že je mozek èlovìka poškozen mrtvicí Alzheimerovy choroby. Symptomy této choroby se odvíjí od toho, která èást mozku byla poškozena.

Pacienti trpící demencí se obvykle musí potýkat s následujícími problémy:

Každodenní problémy s pamìtí

Problémy vzpomenout si na nedávné události.

Problémy s koncentrací a organizací

Jakmile se demence zhorší, postižená osoby si není schopná zapamatovat sekvence rùzných aktivit, mezi které patøí napøíklad vaøení.

Jazykové potíže 

Pro osobu postiženou Alzheimerovou chorobou je tìžké udržet konverzaci.

Problémy s orientací

Pacienti trpící demencí mají problémy s orientací. Èasto vùbec neví, kde vlastnì jsou.

Nálada tìchto lidí se taky mùže z nièeho nic zmìnit. Postupem èasu se tato choroba bohužel pouze zhoršuje.

Rùzné druhy demence

Aèkoliv je Alzheimerova choroba nerozšíøenìjším druhem demence, existují i další druhy:

Kortikobazální degenerace
Smíšená demence
Demence s Lewyho tìlísky
Pickova choroba
Vaskulární demence
Progresivní supranukleární obrna

Ve vìtšinì pøípadù pro demenci neexistuje žádný lék. V nejlepším pøípadì mohou pacienti trpící demencí doufat, že tato porucha jejich život pøíliš neovlivní. Pacientùm trpícím demencí jsou obvykle podávány nìkteré následující léèiva:

Galantamin
Rivastigmin
Donepezil

Tato léèiva jsou urèena k podpoøe motivace, koncentrace a pamìti pacientù.

Rùzné studie ukázaly, že smrtelné riziko kardiovaskulárních pøíhod se s pøílišným užíváním sedativ zvyšuje. Jednodušeji øeèeno - léky urèené k léèbì demence mohou také èlovìka zabít. Právì tato skuteènost je spoleènì s jejich vysokou cenou hlavním dùvodem, proè se nyní lidé obrací na CBD.

Jak CBD pùsobí na mozek?

CBD ovlivòuje endkoanabinoidní systém lidského tìla. Tento systém se skládá z CB1 a CB2 receptorù. CB1 receptor se vyskytuje pøevážnì v mozku a hipokampu, což je centrum pamìti a uèení. CB2 receptor pøevažuje ve specifických buòkách imunitního systému, kterým se øíká mikroglie.

Endokanabinoidní systém ovládá chu k jídlu, pamì a reakci na stres. Mozek v lidském tìle pøirozenì produkuje kanabinoidy, které na tyto receptory pùsobí.

Studie ukazují pozitivní úèinky CBD na demenci

Možná jste již slyšeli otázku, je CBD efektivní pro léèbu demence?

Podle výzkumu Salk Institute v Kalifornii je odpovìï na tuto otázku ANO.

Vìdci v tomto výzkumu zjistili, že kanabinoidy jako CBD mohou být nápomocné pøi odstraòování nebezpeèných proteinù demence z mozkových bunìk. Podle vedoucího této studie profesora Davida Shuberta jsou zákony proti marihuanì pøekážkou v dùkladnìjším výzkumu rostliny konopí.

V této studii dali výzkumníci myším injekci s malým množstvím syntetického kanabinoidu. Zjistili, že kanabinoidy úspìšnì odstranily pláty spojené s demencí. Protein s názvem amyloid beta vytváøí pláty, které nièí nervové buòky. Díky této studii vìdci vìøí, že amyloid beta stojí za symptomy Alzheimerovy choroby.

V další studii z roku 2015 byla myším se symptomy Alzheimerovy choroby podána kombinace THC a CBD. Výsledkem bylo zlepšení jejich schopnosti uèit se a menší poèet skupinek amyloidu beta v mozku.

V souèasnosti však bohužel neexistují žádné rozšíøené klinické testy, ve kterých se pozorují úèinky marihuany na pacienty trpící demencí.

Tøi hlavní benefity používání CBD na demenci

Demence se u pacientù rozšiøuje tak dlouho, dokud se o sebe nemohou sami postarat. Na tuto chorobu bohužel neexistuje žádný prokázaný lék. Použití CBD však mùže zpomalit její postup.

1) CBD jako protizánìtlivý element

Neurodegenerativní onemocnìní jako je demence, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a Alzheimerova choroba jdou ruku v ruce se zánìty nervových tkání. V raných fázích takovýchto chorob je zánìt považován za defenzivní mechanismus, který se ale s postupem èasu promìní v nekontrolovatelný øetìzec reakcí. Tento stav mùže vést k chronickému poškození neuronù a zánìtu. Používání CBD jako protizánìtlivé složky tedy mùže zpomalit pokrok tìchto chorob.

2) CBD jako antioxidant

U pacientù trpících demencí jsou uvolnìní reaktivního kyslíku a oxidaèního stresu dùležité procesy spojené se zánìtem. Zánìt zpùsobuje uvolnìní oxidaèního kyslíku. Tento proces snižuje nejen antioxidaèní vlastnosti bunìk, ale zpùsobuje také produkci volných radikálù a jejich reakci s proteiny mastných kyselin uvnitø bunìèné membrány. V pøítomnosti amyloidu beta je v pøilehlých buòkách pomocí výmìny s bunìènými membránami zvýšen reaktivní kyslík. Tato skuteènost vede ke ztrátì neuronù a synapsí v mozku a zpùsobuje také ztrátu pamìti a mnoho dalších neurologických symptomù. Použití antioxidantù mùže tento proces zpomalit.

3) CBD jako stimulant neurogeneze

Jedním z dùvodù, proè je CBD tak populární, je jeho stimulaèní role v procesu neurogeneze. U pacientù trpících demencí je rychle likvidována nervová tkáò, což vede k oslabujícím neurologickým úèinkùm, mezi které patøí napøíklad ztráta pamìti a rozeznávacích schopností èi závažné zmìny osobnosti. Výzkumníci vìøí, že CBD zpomaluje postup tìchto znièujících úèinkù.

Závìr k léèbì demence použitím CBD

Demence je bezesporu závažným problémem, který výraznì ovlivòuje životy nejen postižených pacientù, ale také jejich pøátel a rodinných pøíslušníkù. Jakákoliv možnost nového léku k léèbì demence by se tedy nemìla podceòovat.

Reference:

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/treatments/alternative-therapies/cannabis-and-dementia
https://cbdamericanshaman.com/blog/dementia-patients-and-cbd-oil

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!