ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi

Cukrovka je choroba, které vede k mnoha dalším onemocnìním. Je zodpovìdná za selhání srdce, mrtvici, obezitu, bolesti kloubù, problémy s ledvinami atd. Cukrovka je v lidském tìle synonymem pro problémy s regulací hladiny cukru v krvi. Slinivka bøišní je orgán lidského tìla, který produkuje hormon známý jako inzulín. Inzulín pøemìòuje molekuly glukózy na buòky, èímž produkuje energii. U pacientù trpících cukrovkou typu 1 nebo typu 2 lidské tìlo selhává v produkci èi udržení dostateèné hladiny inzulínu. Výsledkem tìchto skuteèností je nestabilní hladina cukru v krvi. Bylo zpozorováno, že CBD pomáhá produkci èi funkci inzulínu.

Výzkum o CBD a cukrovce

Výzkum publikovaný v American Journal of Medicine v roce 2013 odhalil, že uživatelùm konopí byla ménì èasto diagnostikována obezita a cukrovka. Tento výzkum probíhal 5 let a zahrnoval 4657 mužù a žen, z nichž 579 pøi nìm užívalo konopí a 1975 subjektù konopí užívalo nìkdy v minulosti. Vìdci kontrolovali hladinu cukru v krvi na laèno odebíráním krevních vzorkù a testy na inzulínovou rezistenci. Vìdci poèítalo HOMA--IR, což je homeostázové modelové hodnocení inzulínové rezistence. Výzkum došel k závìru, že souèasní uživatelé konopí mìli o 17% nižší HOMA-IR a o 16% nižší hladinu cukru v krvi na laèno. Studie tedy byla uzavøena tvrzením, že konopí vede k nižším hodnotám hladiny cukru v krvi na laèno, nižší inzulínové rezistenci a snížení obvodu pasu, a to bez jakýchkoliv závažných vedlejších úèinkù.

Další výzkum provedený doktorem Rafaelem Mechoulamem z Hebrew University of Jerusalem poukázal na skuteènost, že receptory endokanabinoidního systému jsou pøítomny takøka ve všech èástech lidského tìla, vèetnì imunitního systému, centrální nervové soustavy a rùzných orgánù. K jeho pøekvapení doktor Rafael Mechoulam také zjistil, že se tyto receptory hojnì nachází i ve slinivce bøišní, což je orgán produkující inzulín. CB1 receptory se ve skuteènosti ve vysokém poètu nachází pøedevším v buòkách pankreatických ostrùvkù, kde je produkována vìtšina inzulínu. Podnìty tìchto receptorù v buòkách jsou pøímo spojeny s produkcí inzulínu. Výzkum naznaèuje, že CBD mùže být s pomocí ECS zodpovìdné za udržování hladiny inzulínu. Tento slibný výzkum vedl k tvrzení NORML, že ECS je dùležitá èást tìla, která ovládá a reguluje jeho normální funkce a homeostázu, a je tak zodpovìdná za udržování dobrého zdravotního stavu.

Dalším dùležitým dùkazem ze stejné studie je výzkum infarktu (mrtvé tkánì) vlivem nedostateèného pøísunu krve u krys. Po léèbì CBD byly tyto infarkty u krys sníženy až o 30%.

Jak CBD funguje

Pro pochopení role CBD ve spojení s cukrovkou bylo provedeno nìkolik výzkumù. Tyto výzkumy a studie došly k závìru, že protizánìtlivé vlastnosti CBD vedou ke zmírnìní cukrovky.

1. Zánìt

Chronický zánìt je jednou z hlavních pøíèin výskytu cukrovky a inzulínové rezistence. Vìøí se proto, že CBD mùže díky svým protizánìtlivým vlastnostem potencionálnì pomoci regulovat hladinu cukru v krvi zlepšením metabolismu lidského tìla. Nadmìrné mastné tkánì snižují úèinnost metabolismu glukózy, což má za následek vysokou hladinu cukru v krvi.

Stejný výzkum doktora Mechoulama v roce 2015 došel k závìru, že CBD mùže díky svým protizánìtlivým vlastnostem léèit cukrovku typu 1 i 2.

Dodateèný výzkum v roce 2016 odhalil, že léèba CBD u myší snížila zánìt mikrocirkulace slinivky bøišní.

Další studie také prokázaly, že použití CBD vedlo ke snížení zánìtu, což zpùsobilo zmírnìní symptomù cukrovky. Autoimmunity Journal uvedl, že každodenní podání injekce s 5 mg CBD u myší vedlo ke snížení cukrovky. Uvedli také, že 60% myší léèených CBD bylo po dobu 26 týdnù nediabetických.

2. Nervové poškození

Cukrovka je také spojená s poškozením nervù. Pacienti trpící cukrovkou èasto ztrácí cit v dolních konèetinách, které pak musí být amputovány. Tato ztráta citu je zpùsobena nedostateèným pøísunem krve, což poškozuje nervovou tkáò a vede ke zvýšenému riziku infekce. O CBD se tvrdí, že je neuroprotektivní, a že pomáhá zmenšit velikost oblastí bez krve.

3. Cukrovka a její symptomy

CBD má také pozitivní úèinky na veškeré symptomy spojené s cukrovkou a celkové udržení dobrého zdraví. Ve Velké Británii probìhla studie pacientù s cukrovkou typu 2, kterým bylo podáváno 100 mg CBD dvakrát dennì. Tato léèba u pacientù vedla ke sníženým symptomùm cukrovky a zmìnì inzulínové citlivosti, tìlesné váhy, lipidového profilu, zánìtu a cholesterolu.

Úèinky CBD také zkoumala spoleènost GW pharmaceuticals, která došla k závìru, že CBD zlepšuje inzulínovou odezvu, snižuje krevní tlak a zlepšuje funkce slinivky bøišní. Další studie odhalila, že uživatelé konopí èi CBD jsou ménì náchylní na obezitu, mají dobrý cholesterol a zlepšený metabolismus sacharidù.

CBD a ovládání hladiny cukru v krvi

Izraelská spoleènost ISA scientific ve spolupráci s dalšími svìtovými spoleènostmi studovala potenciál CBD. Spoleènost uvedla, že dokonèila první experimenty spojené s dávkováním a bezpeèností CBD, a že nyní pracuje na druhé vlnì experimentù, které se zamìøují na cukrovku a chronickou bolest. Výkonný øeditel ISA scientific také dodal, že CD mùže na rozdíl od jiných lékù na cukrovku tuto chorobu zvrátit, potlaèit a dokonce i vyléèit.

Mimo zmínìné studie existuje o léèbì cukrovky použitím CBD také znaèné množství neoficiálních dùkazù. Kalifornský pacient trpící cukrovkou typu 1 se z této choroby vyléèil používáním CBD. Spoleènì se svým doktorem monitoroval svou hladinu cukru v krvi a CBD mu pomohlo s diabetickáou retinoterapií. Toto potvrzuje, že CBD má potenciál snížit oxidativní stres obìhového a nervového systému. Výzkumník Harvard Medical School ve spolupráci s Time Magazine oznámil, že se u pacientù trpících cukrovkou po léèbì CBD hladina inzulínu prùbìžnì vrací do normálu.

Seznam použité literatury

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00200-3/abstract
https://idweeds.com/cbd-diabetes-treatment/
https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-diabetes
https://www.diabetes.co.uk/news/2015/apr/cbd-compound-in-cannabis-could-treat-diabetes,-researchers-suggest-95335970.html
https://highlandpharms.com/cbd-and-diabetes-5-ways-cannabidiol-can-help-in-diabetes-management/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Cukrovka

CBD snižuje výskyt cukrovky
CBD snižuje výskyt cukrovky

13 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!