ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Cukrovka

CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi

CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi

Cukrovka je choroba, které vede k mnoha dalším onemocnìním. Je zodpovìdná za selhání srdce, mrtvici, obezitu, bolesti kloubù, problémy s ledvinami atd. Cukrovka je v lidském tìle synonymem pro problémy s regulací hladiny cukru v krvi. Slinivka bøišní je orgán lidského tìla, který produkuje hormon známý jako inzulín. Inzulín pøemìòuje molekuly glukózy na buòky, èímž produkuje energii. U pacientù trpících cukrovkou typu 1 nebo typu 2 lidské tìlo selhává v produkci èi udržení dostateèné hladiny inzulínu. Výsledkem tìchto skuteèností je nestabilní hladina cukru v krvi. Bylo zpozorováno, že CBD pomáhá produkci èi funkci inzulínu.

Výzkum o CBD a cukrovce

Výzkum publikovaný v American Journal of Medicine v roce 2013 odhalil, že uživatelùm konopí byla ménì èasto diagnostikována obezita a cukrovka. Tento výzkum probíhal 5 let a zahrnoval 4657 mužù a žen, z nichž 579 pøi nìm užívalo konopí a 1975 subjektù konopí užívalo nìkdy v minulosti. Vìdci kontrolovali hladinu cukru v krvi na laèno odebíráním krevních vzorkù a testy na inzulínovou rezistenci. Vìdci poèítalo HOMA--IR, což je homeostázové modelové hodnocení inzulínové rezistence. Výzkum došel k závìru, že souèasní uživatelé konopí mìli o 17% nižší HOMA-IR a o 16% nižší hladinu cukru v krvi na laèno. Studie tedy byla uzavøena tvrzením, že konopí vede k nižším hodnotám hladiny cukru v krvi na laèno, nižší inzulínové rezistenci a snížení obvodu pasu, a to bez jakýchkoliv závažných vedlejších úèinkù.

Další výzkum provedený doktorem Rafaelem Mechoulamem z Hebrew University of Jerusalem poukázal na skuteènost, že receptory endokanabinoidního systému jsou pøítomny takøka ve všech èástech lidského tìla, vèetnì imunitního systému, centrální nervové soustavy a rùzných orgánù. K jeho pøekvapení doktor Rafael Mechoulam také zjistil, že se tyto receptory hojnì nachází i ve slinivce bøišní, což je orgán produkující inzulín. CB1 receptory se ve skuteènosti ve vysokém poètu nachází pøedevším v buòkách pankreatických ostrùvkù, kde je produkována vìtšina inzulínu. Podnìty tìchto receptorù v buòkách jsou pøímo spojeny s produkcí inzulínu. Výzkum naznaèuje, že CBD mùže být s pomocí ECS zodpovìdné za udržování hladiny inzulínu. Tento slibný výzkum vedl k tvrzení NORML, že ECS je dùležitá èást tìla, která ovládá a reguluje jeho normální funkce a homeostázu, a je tak zodpovìdná za udržování dobrého zdravotního stavu.

Dalším dùležitým dùkazem ze stejné studie je výzkum infarktu (mrtvé tkánì) vlivem nedostateèného pøísunu krve u krys. Po léèbì CBD byly tyto infarkty u krys sníženy až o 30%.

Jak CBD funguje

Pro pochopení role CBD ve spojení s cukrovkou bylo provedeno nìkolik výzkumù. Tyto výzkumy a studie došly k závìru, že protizánìtlivé vlastnosti CBD vedou ke zmírnìní cukrovky.

1. Zánìt

Chronický zánìt je jednou z hlavních pøíèin výskytu cukrovky a inzulínové rezistence. Vìøí se proto, že CBD mùže díky svým protizánìtlivým vlastnostem potencionálnì pomoci regulovat hladinu cukru v krvi zlepšením metabolismu lidského tìla. Nadmìrné mastné tkánì snižují úèinnost metabolismu glukózy, což má za následek vysokou hladinu cukru v krvi.

Stejný výzkum doktora Mechoulama v roce 2015 došel k závìru, že CBD mùže díky svým protizánìtlivým vlastnostem léèit cukrovku typu 1 i 2.

Dodateèný výzkum v roce 2016 odhalil, že léèba CBD u myší snížila zánìt mikrocirkulace slinivky bøišní.

Další studie také prokázaly, že použití CBD vedlo ke snížení zánìtu, což zpùsobilo zmírnìní symptomù cukrovky. Autoimmunity Journal uvedl, že každodenní podání injekce s 5 mg CBD u myší vedlo ke snížení cukrovky. Uvedli také, že 60% myší léèených CBD bylo po dobu 26 týdnù nediabetických.

2. Nervové poškození

Cukrovka je také spojená s poškozením nervù. Pacienti trpící cukrovkou èasto ztrácí cit v dolních konèetinách, které pak musí být amputovány. Tato ztráta citu je zpùsobena nedostateèným pøísunem krve, což poškozuje nervovou tkáò a vede ke zvýšenému riziku infekce. O CBD se tvrdí, že je neuroprotektivní, a že pomáhá zmenšit velikost oblastí bez krve.

3. Cukrovka a její symptomy

CBD má také pozitivní úèinky na veškeré symptomy spojené s cukrovkou a celkové udržení dobrého zdraví. Ve Velké Británii probìhla studie pacientù s cukrovkou typu 2, kterým bylo podáváno 100 mg CBD dvakrát dennì. Tato léèba u pacientù vedla ke sníženým symptomùm cukrovky a zmìnì inzulínové citlivosti, tìlesné váhy, lipidového profilu, zánìtu a cholesterolu.

Úèinky CBD také zkoumala spoleènost GW pharmaceuticals, která došla k závìru, že CBD zlepšuje inzulínovou odezvu, snižuje krevní tlak a zlepšuje funkce slinivky bøišní. Další studie odhalila, že uživatelé konopí èi CBD jsou ménì náchylní na obezitu, mají dobrý cholesterol a zlepšený metabolismus sacharidù.

CBD a ovládání hladiny cukru v krvi

Izraelská spoleènost ISA scientific ve spolupráci s dalšími svìtovými spoleènostmi studovala potenciál CBD. Spoleènost uvedla, že dokonèila první experimenty spojené s dávkováním a bezpeèností CBD, a že nyní pracuje na druhé vlnì experimentù, které se zamìøují na cukrovku a chronickou bolest. Výkonný øeditel ISA scientific také dodal, že CD mùže na rozdíl od jiných lékù na cukrovku tuto chorobu zvrátit, potlaèit a dokonce i vyléèit.

Mimo zmínìné studie existuje o léèbì cukrovky použitím CBD také znaèné množství neoficiálních dùkazù. Kalifornský pacient trpící cukrovkou typu 1 se z této choroby vyléèil používáním CBD. Spoleènì se svým doktorem monitoroval svou hladinu cukru v krvi a CBD mu pomohlo s diabetickáou retinoterapií. Toto potvrzuje, že CBD má potenciál snížit oxidativní stres obìhového a nervového systému. Výzkumník Harvard Medical School ve spolupráci s Time Magazine oznámil, že se u pacientù trpících cukrovkou po léèbì CBD hladina inzulínu prùbìžnì vrací do normálu.

Seznam použité literatury

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00200-3/abstract
https://idweeds.com/cbd-diabetes-treatment/
https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-diabetes
https://www.diabetes.co.uk/news/2015/apr/cbd-compound-in-cannabis-could-treat-diabetes,-researchers-suggest-95335970.html
https://highlandpharms.com/cbd-and-diabetes-5-ways-cannabidiol-can-help-in-diabetes-management/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
CBD snižuje výskyt cukrovky

CBD snižuje výskyt cukrovky

Zde najdete naši selekci prémiových CBD olejù pro domácí mazlíèky

Trpí váš domácí mazlíèek úzkostí z odlouèení èi fobiemi z hluku? CBD olej pro domácí mazlíèky byl rozsáhle testován pro své úèinky na stres a úzkost. 

Náš CBD olej pro domácí mazlíèky byl našim veterináøem vyvinut speciálnì pro domácí mazlíèky. Zvíøata mají podobný endokanabinoidní systém jako lidé. CBD olej jim mùže pomoci s léèbou chronických i akutních chorob a onemocnìní. Mezi chronické choroby, které CBD olej pomáhá léèit, patøí napøíklad artritida, oslabený imunitní systém, reakce na stres, agrese a problémy s trávením. Existují také studie, které ukazují, že CBD má pozitivní úèinky na cukrovku, onemocnìní orgánù a rakovinu.

Veterináøi také zjišují, že CBD mùže být pozitivní pro léèbu akutních zdravotních stavù, mezi které patøí výrony a pøetížení, pøetržené vazy, zlomeniny kostí a dokonce i k pooperativní péèi pro zmírnìní otokù, bolesti a ztuhlosti.

Doporuèujeme vám pøeèíst si 10 dùvodù proè si váš pes zaslouží CBD každý den a mnoho dalších èlánkù o CBD pro domácí mazlíèky.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!