ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže být CBD použito proti Crohnovì chorobì?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže být CBD použito proti Crohnovì chorobì?

O konopí se èasto mluví jako o „zázraèné rostlinì“ s mnoha léèivými vlastnostmi, s èímž jeho pravidelní uživatelé budou pouze souhlasit.

CBD olej provází velké množství vìdeckých poznatkù. Látka CBD se pøirozenì nachází v rostlinách konopí. Konopí obsahuje mnoho dalších užiteèných látek, které se døíve èi pozdìji díky svým vlastnostem zaènou používat v lékaøství.

Lékaøské vlastnosti marihuany jsou v souèasnosti pøedmìtem intenzivního výzkumu. Cílem tohoto výzkumu je lépe pochopit, jak mùže marihuana lidskému tìlu pomoci.

Crohnova choroba je jednou z mnoha zdravotních problémù, které by mohly být konopím léèeny. Zkušenosti uživatelù CBD se v tomto ohledu shodují s vìdeckými poznatky, protože CBD olej Crohnovu chorobu skuteènì léèit mùže. Nyní si øekneme nìco o tom, co vlastnì Crohnova choroba je, koho postihuje a jak ji mùže CBD olej léèit.

Co je to Crohnova choroba?

Crohnova choroba je charakterizována jako chronická choroba, která postihuje zejména sliznicové pokrytí zažívacího traktu lidského tìla. Mùže se také rozšíøit do hlubších vrstev støevní tkánì.

Crohnova choroba je potencionálnì smrtícím onemocnìním gastrointestinálního traktu, které jde ruku v ruce s bolestmi, nevolností a znaèným úbytkem váhy. Crohnova choroba v mnoha pøípadech zaèíná podráždìním úst a poté postupuje do žaludku, anusu a støev.

Co Crohnovu chorobu zpùsobuje

Èetní vìdeètí experti a lékaøští profesionálové, kteøí publikovali studie napøíklad v National Institutes of Health, tvrdí, že pøíèiny Crohnovy choroby mohou být spojeny s genetikou, životním stylem a stresem. V každém pøípadì je však možné, že pøíèinou Crohnovy choroby je reakce lidského tìla na antigeny. Antigeny jsou v této souvislosti intenzivnì studovány. Cílem tìchto studií je zjistit, zda-li antigeny opravdu mohou být pøíèinou Crohnovy choroby.

Nìkteré studie objevily, že primární pøíèinou Crohnovy choroby mohou být bakterie èi virus Nìkteøí vìdci a výzkumníci vìøí, že je Crohnova choroba zpùsobena celou øadou faktorù, mezi které patøí napøíklad celkový zdravotní stav, genetika a síla imunitního systému daného èlovìka.

Podle GreenFlower (online platforma o konopí) mùže být tato choroba aktivována neklidem èi pøílišným stresem.

Bìžné symptomy Crohnovy choroby

Mezi symptomy pacientù trpících Crohnovou chorobou patøí chronické bolesti a køeèe bøicha, podráždìní, nervozita, horeèka, chronická únava, úbytek váhy, prùjem, krvavá stolice a nìkdy také bolest v ústech. Pro jedince trpící Crohnovou chorobou je bìžná ztráta chuti k jídlu, která témìø vždy vede k výraznému úbytku váhy.

Pro léèbu tìchto symptomù jsou pacientùm bìžnì pøedepisovány rùzné léky v podobì antibiotik, lékù zmíròujících bolest a lékù proti prùjmu. Tyto léky bohužel èasto nefungují.

V nìkterých pøípadech dokonce díky svým vedlejším úèinkùm vedou k celkovému zhoršení zdravotního stavu pacienta. Spoleènì s rakovinou jsou pacienti trpící Crohnovou chorobou jednou z nejvìtších skupin, která podstupuje chemoterapii. V závažných pøípadech Crohnovy choroby pacienti mimo chemoterapii podstupují také operace k odstranìní infikovaných èástí støev.

Jak mùže CBD olej pomoci proti Crohnovì chorobì?

Studie vztahu konopí a Crohnovy choroby z roku 2013 odhalila, že CBD olej mùže vést ke zmírnìní bolesti, nevolnosti a celkové úlevì od negativních pocitù.

V lidském tìle se nachází bezpoèet kanabinoidù, které spolupracují s CB1 a CB2 receptory v tlustém a tenkém støevì, mozku a nervové soustavì. Kanabinoidové receptory disponují schopností ulevit od bolesti, nevolnosti a pocitù nemoci.

CBD olej je chemická slouèenina, která díky svým mimoøádným lékaøským benefitùm ulevuje pacientùm trpících Crohnovou chorobou od bolestivých symptomù. CBD olej mùže vést k úlevì od bolesti a otoku, který je s Crohnovou chorobou èasto spojován. Po užití CBD oleje se vìtšinì pacientù vrací vitalita, chu k jídlu a životnost.

GreenRushDaily o vztahu CBD oleje a Crohnovì chorobì prohlásilo následující, „Reakce CBD s kanabinoidovými receptory lidského tìla vede k úlevì od bolesti a nepohodlí, ke zmírnìní podráždìní a návratu chuti k jídlu. Kombinace vìtšiny tìchto úèinkù poskytuje pacientùm trpícím Crohnovou chorobou bezpeènou a efektivní léèbu.“ Lidské tìlo naštìstí disponuje kanabinoidovými receptory uvnitø gastrointestinálního traktu a bezpeènými buòkami, které poskytují znaèné benefity.

Pozitivní a užiteèné benefity CBD oleje

Kanabinoidy disponují imunomodulaèními úèinky, které zabraòují lidskému imunitnímu systému ve vypouštìní ohnivých proteinù. Místo toho CBD olej spouští uklidòující slouèeninu. Jedním ze zásadních dùvodù, proè pacienti trpící Crohnovou chorobou konzumují CBD olej je, že CBD olej má uklidòující a analgetické vlastnosti, které jsou pro léèbu této choroby velmi užiteèné.

Bylo také zjištìno, že CBD olej má možnost stimulovat použití extra bílých destièek, které pomáhají v obranì proti chorobám, onemocnìním a podráždìní, což je pro pacienty trpící Crohnovou chorobou naprosto zásadní. Studie publikovaná v National Institute of Health odhalila, že CBD olej má negativní úèinky na bakterie. Tato skuteènost je pro pacienty trpící Crohnovou chorobou obzvláštì užiteèná, protože oportunistické infekce jsou u jedincù s gastrointestinálními problémy (dle stejné studie) bìžné.

Kromì tìchto benefitù by CBD olej také mohl pacientùm s Crohnovou chorobou pomoci lépe snášet negativní úèinky, které jsou èasto spojené s užíváním konvenèních léèiv a léèebných metod, jako je napøíklad chemoterapie. Pacienti s Crohnovou chorobou a IBD jsou èasto nervózní, proti èemuž mùže právì CBD olej pomoci. CBD olej uvolòuje napìtí, snižuje adrenalin a èlovìka uvolòuje.

Závìr k CBD oleji na Crohnovu chorobu

Existuje nìkolik rùzných studií a všechny z nich ukazují, že CBD má potencionál k léèbì Crohnovy choroby. Pøed koneèným rozhodnutím nad použitím CBD oleje pro léèbu Crohnovy choroby je však nutno provést další výzkum.

Konopí sice poskytuje znaèné množství terapeutických benefitù, ale pro léèbu Crohnovy choroby se CBD olej prozatím jeví jako lepší øešení.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!