ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

S autorizací CBD na obzoru se zaèaly zajímat o potenciál CBD také matky. CBD mùže nahradit epidural, Pitocin a další porodní léky a stát se lékem na zmírnìní bolesti, který se pøi porodu stane vaším nejlepším pøítelem.

CBD bylo uznáno jako lék již dávno pøed ilegalizací konopí. CBD má uklidòující úèinky a pomáhá v boji s onemocnìními a chorobami. CBD je vhodné pro úlevu od nadmìrného tìhotenského zvracení (HD), což je porucha spojená s tìhotenstvím. Na tuto poruchu neexistuje žádná silná farmaceutická léèba. CBD však mùže její symptomy zmírnit.

CBD a tìhotenství

Mezi mnoha prokázanými vlastnostmi CBD se pro tìhotenství jeví jako ta nejpozitivnìjší podpora plodnosti. Právì tato vlastnost konopí v mnoha konvenèních spoleènostech posouvá na vyšší úroveò. Vìøí se, že CBD má schopnost: zvyšovat potenci, pomáhat pøi tìhotenství a porodu, chránit plod, bránit nechtìnému potratu a z dlouhodobého hlediska také podporovat produkci mléka.

Mezi další prokázané vlastnosti CBD patøí uvolnìní od svalového tlaku a kontrakcí, stimulace chuti k jídlu a zlepšení celkového zdravotního stavu. Užívání CBD tedy má mnoho opodstatnìných dùvodù. Co se týèe podávání CBD tìhotným ženám, naši pøedkové byli v tomto ohledu velmi inovativní a konopí se za tímto úèelem používalo rùznì. V Mezopotámii se používaly obvazy s mátou, šafránem a ležákem. Pøed patnácti sty lety v Egyptì se používaly vaginální nátìry s nektarem a v Kambodže zase lidé vìøili, že pití konopného èaje a konzumace jeho kvìtù u kojících matek podporuje výrobu mléka.

CBD bylo po dlouhá léta podáváno tìhotným ženám na Støedním východì, v Kambodži, Persii, Indii a Tibetu. Ve všech zmínìných zemích bylo konopí pøedepisováno profesionály. Je potøeba zmínit, že v mnoha pøípadech se nejednalo o ryzí CBD, které se používá nyní, ale o rùzné druhy CBD, které pocházely z rùzných druhù rostliny konopí a jejich semínek a byly zbavené o své psychoaktivní úèinky. Tato fakta je dùležité si zapamatovat nejen vzhledem k používání CBD bìhem tìhotenství.

O používání CBD bìhem tìhotenství

CBD a konopí byly bìžnì používány k zastavení krvácení, pøivolání porodu, zmírnìní bolesti èi zahájení procesu laktace.

Co však funguje pro jednoho èlovìka, nemusí nutnì fungovat pro druhého. Existují rùzné odrùdy CBD, které rozšiøují vìdomí, zatímco jiné mají relaxaèní a uklidòující úèinky. Pøi porodu mùže CBD u nìkterých žen spustit nervozitu a dokonce i neurózu, zatímco u jiných bude mít úèinky relaxaèní a uvolòující a bude podporovat smysl pro humor, otevøenost a zvìdavost. O posledních zmínìných úèincích jsme si toho pøeèetli již mnoho. Susun Weed je známý botanik ze Spojených státù, který potvrzuje, že CBD ženám pomáhá ulehèit porod, relaxovat a podporuje v nich zvìdavost a smysl pro humor.

Ina May Gaskinová také tvrdí, že smysl pro humor a hihòání jsou pøi porodu zcela jistì pozitivní. CBD má hormonální dopad a výraznì ovlivòuje kontrakce. Na porod jistì mnoha lidem poskytne zcela nový pohled.

Porodní procesy a instinkty jsou úzce spojeny s procesy, které probíhají hluboko pod úrovní vìdomé mysli. CBD mùže ženu uvolnit a ujistit v tom, že by nemìla pøi porodu pøíliš pøemýšlet, ale spíše dùvìøovat svému vlastnímu tìlu a instinktùm. Paní Gaskinová dále tvrdí, že porod by mìl být co nejpøirozenìjší a nespoutaný, a že by se pøi nìm mìly ženy øídit pøedevším svých vlastních instinktù a pocitù.

Historické stopy použití CBD pro porodní asistenci

Faktické odkazy používání CBD na mnoho rùzných ženských zdravotních komplikací se datují do sedmého století pøed Kristem. Ve své knize „CBD v porodnictví a gynekologii: Historický pøehled“ doktor Ethan Russo dokládá, že èásti rostliny konopí, vèetnì semínek a kvìtù, byly používány v Persii a Èínì k vyvolání kontrakcí, prevenci narození mrtvých dìtí a nechtìných potratù a také ke zmírnìní postnatálního krvácení.

Vikingové stejnì jako Germáni používali CBD jako lék na porodní bolesti.

V polovinì devatenáctého století byly CBD tinktury známou slouèeninou v Západních spoleènostech a zaèalo se objevovat lékaøství založené na CBD. Napøíklad pouze nìkolik kapek CBD smíchaných s teplou vodou bylo úspìšnou rovnicí proti porodním bolestem, mánii a menstruaèním køeèím. V polovinì devatenáctého století si každý vìdecký experty pro své úèely vytváøel svou vlastní tinkturu.

CBD pro kontrakce

CBD mùže vést ke zmírnìní kontrakcí pøi porodu. Nedávná studie zjistila, že umìlá léèba CBD zmírnila oxytocinem vyvolané myometrické kontrakce v buòkách rafinovaných mimo lidské tìlo.

Výzkum dále odkazuje na minulé studie, které prokázaly, že THC a náš pøirozený endokanabinoid anadamid efektivnì pùsobí na kontrakce.

Dopady umìlého CBD byly podobné rùzným lékùm, které se používají ke zmírnìní symptomù pøedèasných porodù. Mezi tyto léky patøí napøíklad atosbian, který je podáván intravenóznì matkám s pøedporodními kontrakcemi.

Závìr k CBD pro zmírnìní porodní bolesti

CBD se postupnì legalizuje v mnoha zemích a státech na svìtì a nebude trvat dlouho, než si lékaøské spoleènosti uvìdomí, že tato mimoøádná látka má také potenciál k využití pro zmírnìní porodních bolestí. V souèasné situaci matkám nezbývá než spoléhat se samy na sebe. Pokud by jim však CBD pro zmírnìní porodních bolestí a kontrakcí mohl doporuèit specialista, mnoha ženám by se velmi ulevilo. Nejedná se pouze o otázku legalizace, nýbrž o otázku ženských práv. Všechny matky by se svou terapeutickou skupinou mìly pøemýšlet o výhodnìjších a bezpeènìjších možnostech porodu, a to vèetnì CBD.

Aèkoliv existuje velmi málo dùkazù o tom, že CBD bìhem tìhotenství zpùsobuje poškození, CBD disponuje potenciálními výhodami. Rodiny se v tomto ohledu musí dát dohromady a rozhodnout se spoleènì.

Pøed jakýmkoliv použitím CBD èi zmìnou vašeho porodního plánu však doporuèujeme poradit se se specialistou.

Zdroje

https://hightimes.com/health/mothers-labor-using-CBD-manage-pain-during-birth/
https://sensiseeds.com/en/blog/CBD-during-pregnancy-and-childbirth-a-natural-remedy/
https://herb.co/marijuana/news/cbd-during-pregnancy/

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity CBD krémù na bolest
Benefity CBD krémù na bolest

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!