ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

Na svìtì existuje mnoho špatnì diagnostikovaných chorob èi takových chorob a onemocnìní, které jsou pøi správné diagnóze neléèitelné. U takovýchto chorob je možné s použitím správných lékù a péèe pouze zmírnit symptomy. Pøíkladem je astma, zánìt a mnoho dalších chorob a onemocnìní. Fibromyalgie je další chorobou, na kterou prozatím neexistuje žádný lék. Bolest s ní spojená však mùže být zmírnìna.

Co je to fibromyalgie?

Pokud jste o fibromyalgii ještì nikdy neslyšeli, máte veliké štìstí. Jedná se o chronickou poruchu, která je spojená s intenzivní bolestí svalù a kostí, únavou a citlivostí. Na urèité spouštìcí body fibromylagie staèí vyvinout velmi malý tlak, který zpùsobí velkou bolest. Mezi spouštìcí body, které fibromylagie postihuje, patøí zadní strana hlavy, trup, boky, lokty, kolena a ramena. Fibromylagie postihuje spouštìcí body ve vašem tìle a zpùsobuje neustálou bolest. Mezi další symptomy fibromylagie spadá únava, bolesti hlavy, úzkost, deprese, spánkové poruchy a bolest èi tupá bolest v rùzných èástech tìla.

Pøíèiny této poruchy jsou prozatím neznámé, ale nìkteøí doktoøi vìøí, že pøíèinou fibromylagie je problém s tím, jak mícha a mozek zpracovávají nervové signály bolesti. Na fibromylagii neexistuje žádná trvalá léèba, ale nìkteré léky, zmìna životního stylu, cvièení èi meditace mohou pomoci zmírnit její symptomy. Jednou z léèebných metod, o které pacienti trpící fibromylagií tvrdí, že zmíròuje bolest s touto poruchou spojenou, je používání CBD Oleje.

Co je to CBD olej?

CBD (kanabidiol) je slouèenina obsažená v rùzných odrùdách rostliny konopí. CBD na rozdíl od jiných slouèenin rostliny konopí není psychoaktivní, což znamená, že neovlivòuje vaše chování a nenavozuje vám žádný stav. CBD je v souèasnosti velmi populární, za což mùže vdìèit legalizaci lékaøského konopí. Lékaøské konopí bylo pro své benefity pro léèbu mnohých chorob a onemocnìní v urèitých zemích legalizováno. Mùže být použito proti bolesti a zánìtu, otokùm, epilepsii, artritidì, astma, úzkosti, stresu a také pro léèbu urèitých druhù rakoviny.

CBD a fibromylagie

Studie zjistily, že se v lidském tìle nachází endokanabinoidní systém, který se skládá z receptorù a slouèenin podobných CBD, které pomáhají s regulací bolesti, zánìtu, nálady, spánku a imunitního systému. Tento systém zodpovídá za biologické aktivity lidského tìla, které jej pomáhají udržovat zdravé.

Výzkum vysvìtluje, že je klinický nedostatek endokanabinoidù zodpovìdný za vážné choroby, jakou je napøíklad právì fibromylagie. Výzkum doktora Ethana Russoa došel k závìru, že nedostatek urèitých kanabinoidù mùže vést k rùzným klinickým poruchám, mezi které patøí i fibromylagie. Doktor Russo vysvìtluje, že se k nìkterým chorobám dá pøiøadit vzor, který byl spojen s nedostatkem endokanabinoidù. Mezi takové choroby patøí napøíklad fibromylagie, syndrom dráždivého traèníku a migréna. Russo dále dodává, že všechny tyto choroby mají hyperalergickými syndromy, které zpùsobují extrémní bolest, ale nemohou být vysvìtleny. Doktor Russo navrhuje, že posílení endokanabinoidního systému pomocí fytokanabinoidùl jako je CBD mùže pomoci s úlevou od bolesti spojenou s tìmito chorobami.

Kromì tohoto vìdeckého výzkumu existuje také mnoho neoficiálních dùkazù doporuèujících CBD olej pro fibromylagii. CBD olej se používá pro své terapeutické benefity v léèbì bolesti a zánìtu. Studie publikovaná v roce 2011 experimentovala s pacienty trpícími fibromylagií. Pacientùm bylo pro úlevu od symptomù této choroby podáno CBD. Studie odhalila, že užívání fibromylagie vedlo ke zmírnìní bolesti a ztuhlosti a posílení relaxace a celkového zdravotního stavu.

Další výzkum provedený National Pain Foundation zjistil, že u 62% pacientù s fibromylagií došlo po užití CBD k úlevì od jejích symptomù, a že CBD v porovnání s jinými léky pøedepsanými FDA k léèbì fibromylagie mnohem více ulevuje od symptomù této choroby.

Pacienti s fibromylagii používající CBD olej

Mezi další data popisující efektivitu CBD oleje pro léèbu fibromylagie jsou dùkazy, které pochází od pacientù, kteøí se léèí sami. Pro Donnu Gregoryovou CBD fungovalo. Donna užívala CBD olej sublingválnì každých 6 - 8 hodin a po 24 hodinách se její symptomy v podobì bolesti nohou výraznì zmírnily. Donna také tvrdí, že podobné úèinky má CBD olej i na další pacienty s fibromylagií. Další pacientka Jo Allenová, která je nemocnièní sestøièkou, považuje CBD olej za velmi efektivní, protože jí na rozdíl od pøedepsaných tabletek pomohl s úlevou od bolesti a zlepšil její celkový zdravotní stav.

Aèkoliv existuje mnoho pacientù, kteøí z CBD oleje benefitují, je nutné tato tvrzení podpoøit vìdeckým výzkumem. Vìdcùm musí být dovoleno testovat CBD olej pro léèbu rùzných chorob a onemocnìní.

Jak používat CBD olej proti fibromyalgii

CBD olej mùže být použit rùznými zpùsoby. Mùže být konzumován orálnì èi aplikován lokálnì. CBD olej mùže být aplikován pøímo na oblast pokožky, kde pacienti cítí extrémní bolest. CBD olej staèí do kùže pravidelnì masírovat a vaše bolest spojená s fibromylagií bude zmírnìna. Kromì zmínìných metod použití mùže být CBD olej také konzumován sublingválnì, což znamená umístìní nìkolika kapek CBD oleje pod jazyk. CBD olej mùže být také konzumován v podobì CBD pilulek. Veškeré zmínìné metody používání CBD oleje pomáhají zmírnit bolest a zánìt. Vyberte si tu metodu, která vám bude vyhovovat nejlépe. Pro dosažený požadovaných výsledkù je nutné používat kvalitní CBD olej. Pøi koupi CBD oleje si dávejte pozor na obsah a kvalitu CBD. CBD olej by také nemìl obsahovat THC. CBD oleje bez THC jsou extrémnì nápomocné v léèbì mnoha chorob a onemocnìní a nemají navíc žádné úèinky na lidskou mysl.

Závìr k CBD olej proti fibromyalgii

CBD oleje se považují za užiteèné pro léèbu rùzných chorob, onemocnìní èi symptomù a mnoho pacientù je také za tìmito úèely používá. Pro získání pøesvìdèivých dùkazù je však nutno provést dodateèný výzkum efektivity CBD oleje. Mnoho lidí nicménì CBD olej konzumuje pravidelnì, èímž je podporována snaha o legalizaci konopí v mnoha zemích. Legalizací lékaøské marihuany bude pacientùm umožnìno snadnou zakoupit CBD olej a vìdcùm zase umožnìn výzkum o CBD.

Seznam použité literatury

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321501.php
https://www.healthline.com/health/fibromyalgia

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity CBD krémù na bolest
Benefity CBD krémù na bolest

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!