ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD zmírnit bolest?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD zmírnit bolest?

Vìtšina lidí trpí rùznými druhy bolesti. Nìkoho bolí klouby a jiného zase svaly. Užívání lékù proti bolesti není na tyto problémy tím nejlepším øešením. Výzkum ukázal, že CBD mùže být proti bolesti efektivní.

Lidé po použití CBD vykazují úlevu od bolesti, což je v kombinaci s minimálními vedlejšími úèinky této látky skvìlou zprávou pro všechny, kdo mají problémy s bolestí. V tomto èlánku se podíváme na to, jak CBD olej vlastnì funguje a jak mùže být použit pro úlevu od bolesti.

Úèinky CBD oleje

CBD olej je bìžnì extrahován z prùmyslového konopí. CBD je jedním z 60 dalších látek, kterým se øíká kanabinoidy. Kanabinoidy jsou obsaženy v rùzných rostlinách, ale nejèastìji jsou spojené s rostlinou konopí.

V porovnání s jinými kanabinoidy, mezi které patøí napøíklad tetrahydrokanabinol neboli THC, CBD nemá žádné psychoaktivní úèinky, a nenavodí vám tak žádný stav. Dìje se tak proto, že CBD neovlivòuje stejný receptor jako THC.

Lidské tìlo disponuje endoakanabinoidním systémem (ECS), který pøijímá a odesílá signály CBD do lidského tìla. Tìlo urèité kanabinoidy samo produkuje - øíká se jim endokanabinoidy. Endokanabinoidní systém ovlivòuje urèité funkce lidského tìla, napøíklad reakce imunitního systému, bolest atd.

THC je psychoaktivní, protože pùsobí na mozkové endokanabinoidní receptory. Tento stav produkuje dopamin, což má za následek ovlivnìní systému odmìòování.

CBD je vskutku mimoøádnou slouèeninou, jejíž znaèné pozitivní vlastnosti mnoho lidí pøekvapí. CBD není psychoaktivní, takže vaše vnímání vùbec neovlivní. CBD naopak ovlivòuje lidské tìlo k lepšímu použití endokanabinoidù.

Studie prezentovaná v Neurotherapeutics ukázala, že samotné CBD na endokanabinoidní systém nepùsobí pøímo. Naopak v nìm omezuje èi aktivuje rùzné funkce.

CBD napøíklad v lidském tìle zabraòuje anadaminové reakci, což je slouèenina spojená se smìøováním bolesti. Zvýšená hladina anadaminu v obìhovém systému mùže snížit pocity bolesti. CBD mùže také omezit podráždìní mozku a smyslového systému, což pomùže obzvláštì tìm, kteøí mají problémy s bolestí, spánkovou poruchou a urèitými reakcemi imunitního systému.

Co je to CBD olej?

Rostlina konopí obsahuje užiteèné látky a slouèeniny v rùzných pomìrech. Hladina CBD v rostlinì konopí se odvíjí od toho, jak byla rostlina pìstována èi šlechtìna. CBD olej vìtšinou pochází z industriálního konopí, které má v porovnání s marihuanou obvykle vyšší obsah CBD.

Výrobci CBD oleje používají k extrakci této slouèeniny rùzné metody. Extrahovaný koncentrát je poté pøidán do oleje, který pùsobí jako pøenašeè jeho vlastností. CBD olej se mùže kvalitativnì lišit a má mnoho rùzných využití. Pøed použitím CBD oleje je vhodné tento zámìr konzultovat s kvalifikovaným sociálním pracovníkem.

Benefity CBD oleje

Aèkoliv CBD olej používají lidé k léèbì rùzných bolestí již dlouhá léta, lékaøská sféra jej objevila teprve nedávno. Zde je nìkolik potencionálních benefitù CBD oleje

Bolest spojená s artritidou

CBD olej je známý pro úlevu od bolesti spojené s artritidou.

Výzkum (4) v European Journal of Pain použil zvíøecí model ke zjištìní, zda-li by mohlo CBD pacientùm s artritidou pomoci lépe snášet bolest s tímto onemocnìním. Specialisté k léèbì krys s artritidou používali po dobu 4 dnù topický CBD gel. Jejich výzkum došel k závìru, že CBD výraznì snižuje podráždìní a známky bolesti, a to bez dodateèných symptomù.

Pacienti trpící artritidou mohou po použití CBD oleje zaznamenat úlevu od bolesti. K oficiálnímu potvrzení tohoto tvrzení je však nutno provést další dùkladné studie a experimenty.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je porucha imunitního systému, která skrze nervy míchy ovlivòuje celé lidské tìlo.

Svalové záchvaty jsou nejèastìjším symptomem roztroušené sklerózy. Tyto záchvaty jsou tak silné, že u lidí vyvolávají neustálou bolest.

Jedna studie zjistila, že pravidelné používání CBD oleje by mohlo vést ke snížené spasticitì. Výsledky jsou skromné, ale mnoho pacientù mluví o zmírnìní symptomù. Pro ovìøení tìchto tvrzení se èeká na další lidské testy.

Chronická bolest

Podobná studie se zabývala použitím CBD k léèbì chronické bolesti. Vìdci pokryli výsledky mnoha rùzných testù, studií a experimentù. Jejich výzkum vedl ke zjištìní, že pro konopí jako úspìšný lék na chronickou bolest u dospìlých existuje mnoho dùkazù.

Další studie publikovaná v Journal of Experimental Medicine toto tvrzení podporuje. Tento výzkum naznaèuje, že bolest a podráždìní mohou být použitím CBD zmírnìny.

Tato studie také odhalila, že na úèinky CBD si lidé nejspíše nevypracují odolnost, díky èemuž nebude nutné dávku této látky postupnì zvyšovat. Výzkumníci poznamenali, že kanabinoidy jako CBD mohou být užiteènou novou léèbou pro pacienty trpící chronickou bolestí.

CBD pro zmírnìní symptomù léèby rakoviny

CBD olej je také používán pacienty s rakovinou. Použití rùzných koncentrací CBD u myší vykázalo zmenšení rakovinových nádorù. Vìtšina studií na lidech souvisela se sledováním bolesti spojené s rakovinou a její léèbou. National Cancer Institute naznaèil, že CBD mùže být vhodnou volbou pro zmírnìní symptomù zpùsobených chemoterapií.

NCI Studie testovala orální používání CBD Oleje. CBD olej byl použit v kombinaci s opioidy. Tato studie došla k závìru, že CBD olej je pro snížení pocitù bolesti efektivnìjší. Toto téma je však potøeba i nadále studovat.

Závìr o CBD a bolesti

Aèkoliv mnoho studií a experimentù doporuèuje CBD pro úlevu od bolesti, je nutno provést další studie, a to pøedevším dlouhodobé studie na lidech. CBD olej nicménì pro zmírnìní bolesti projevuje obrovský potenciál. Pokud by zmínìné pøedpoklady byl prokázány, tato látka by mohla být pro zmírnìní bolesti doslova revoluèní.

CBD olej je obzvláštì efektivní, protože nemá žádné psychoaktivní úèinky a jeho užití je spojeno s minimem dalších vedlejších symptomù, což se v žádném pøípadì nedá øíct o souèasných lécích na bolest. CBD olej je dostupný ke koupi na tomto webu. Použití CBD oleje by mìl každý nejprve konzultovat se specialistou.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!