ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD zmíròuje bolest a zánìt

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD zmíròuje bolest a zánìt

Zdá se, že žijeme v období, kdy jednu vážnou chorobu støídá druhá ještì závažnìjší. Spolu s mikroby z toxických látek a opioidními škùdci jsme také svìdky nekoneèných zánìtù. K horšímu se mìní naše strava, výživa a zpùsob života, což vede k celkovì zhoršenému zdravotnímu stavu.

Zánìt je pøirozenou odpovìdí našeho tìla na škodlivé buòky a patogeny. Zánìt je náš obranný mechanismus proti poèáteènímu poškození imunitního systému. K øešení našich zdravotních problémù potøebujeme novou metodu, protože farmaceutika oèividnì selhala. Mùže CBD být naší tajnou zbraní proti zánìtu?

Jak mùže CBD pomoci se zánìtem?

CBD je spojené s protizánìtlivými a imunosupresivními vlastnostmi. Od doby, kdy FDA tuto látku uznala jako výživový doplnìk se povìdomí o tomto kanabinoidu a jeho pozitivních vlastnostech exponenciálnì zvýšilo.

Mezi dva hlavní kanabinoidní receptory lidské nervové soustavy patøí CB1 a CB2. Zatímco THC efektivnìji pùsobí na CB1 receptor (ovládá vnímání, náladu, spánek, pamì a chu k jídlu, CBD má silnìjší úèinky na CB2 receptor (imunitní systém). Zánìt je ve skuteènosti reakci imunitního systému, což z jakékoliv slouèeniny pùsobící na CB2 receptor dìlá potencionálního pomocníka ke snížení podráždìní. CBD sice není jedinou známou slouèeninou konopí aktivující CB2 receptor, jedná se však o látku nacházející se v rostlinì konopí ve velkém množství. (1)

Benefity CBD pro bolest

Dùkazy naznaèují, že kanabinoidy mohou být užiteèné pro úlevu od bolesti tlumením neuronových pøenosù. Studie z roku 2012 publikovaná v Journal of Experimental Medicine objevila, že CBD výraznì potlaèuje chronickou zánìtlivou a neuropatickou bolest u hlodavcù, a to bez vyvolávání analgetické tolerance. Výzkumníci naznaèují, že CBD a jiné nepsychoaktivní složky marihuany by mohly reprezentovat novou tøídu terapeutickch èinidel pro léèbu chronické bolesti. (2)

Kanadská metaanalýza z roku 2007 se zabývala bukálním CBD a THC sprejem, který byl efektivní v léèbì neuropatické bolesti, se kterou se potýká zhruba 50 až 70% pacientù s roztroušenou sklerózou. (3)

Bolest spojená s artritidou

Výzkum (4) v European Journal of Pain použil zvíøecí model ke zjištìní, zda-li by mohlo CBD pacientùm s artritidou pomoci lépe snášet bolest s tímto onemocnìním. Specialisté k léèbì krys s artritidou používali po dobu 4 dnù topický CBD gel.

Jejich výzkum došel k závìru, že CBD výraznì snižuje podráždìní a známky bolesti, a to bez dodateèných symptomù.

Chronická bolest

Studie (5) publikovaná v Journal of Experimental Medicine naznaèuje, že bolest a zánìt mohou být použitím CBD zmírnìny.

Tato studie také odhalila, že na úèinky CBD si lidé nejspíše nevypracují odolnost, díky èemuž nebude nutné dávku této látky postupnì zvyšovat. Výzkumníci poznamenali, že kanabinoidy jako CBD mohou být užiteènou novou léèbou pro pacienty trpící chronickou bolestí.

Závìr k CBD pro zánìt a bolest

Zánìt a bolest jsou dva extrémnì bolestivé zdravotní stavy. Léky vás z nich sice mohou dostat, ale zaplatit za to budete muset mnoha vedlejšími úèinky. Léky mají navíc mnohdy pouze doèasné pozitivní úèinky, zatímco CBD olej je zcela pøírodní a mùže vám pomoci dlouhodobì.

Reference

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22585736

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257464/

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!