ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD olej a migréna

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD olej a migréna

Léèba vážných chorob a onemocnìní škodlivými léky již není považována za bezpeènou. Dùvodem proto je, že lidé jsou díky moderním technologiím a spolehlivým zdrojùm mnohem více informovaní o lécích a jejich nebezpeèných úèincích. Ruku v ruce s odstavením lékù na druhou kolej jde na celém svìtì používání pøírodních a organických surovin.

Dokonce i vìdeètí experti, kteøí s tìmito léky dlouho experimentovali, mìní názor a zaèínají vìøit v magii organických produktù. Nejatraktivnìjším z benefitù takovýchto produktù jsou pøedevším nulové vedlejší úèinky. CBD olej je jedním z tìchto produktù, který ve svìtì pøírodních a bylinných produktù každým dnem získává vìtší a vìtší popularitu. Úspìch CBD oleje je spojen s jeho efektivitou. Stále více lidí jej používá a doporuèuje pro léèbu tìžkých bolestí hlavy a také migrény.

Jaká jiná léèba by mohla být k léèbì a prevenci bolestí hlavy a jiných chronických onemocnìní lepší, než organický olej bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù? Odpovìï na tuto otázku je velmi jasná. CBD olej je na souèasném trhu organických produktù jednièkou, která poskytuje mnoho užiteèných benefitù a žádné vedlejší úèinky.

Co je to migréna?

Migréna je druh silné bolesti hlavy, se kterou se pacienti jen tìžko vyrovnávají. Postihuje pouze jednu stranu hlavy a mezi její symptomy spadá svírající bolest, která se již po nìkolika minutách stává nesnesitelnou. Migréna se nedá léèit a mùže vést k nevolnosti, zvracení a v extrémních pøípadech také k depresi a úzkosti.

Aèkoliv je oficiální pøíèina migrény stále neznámá, nìkteré z bìžných dùvodù, které k jejímu výskytu vedou, mohou být:

 • Jasná svìtla ostøe zasahující oèi, což nejprve vede k bolesti oèí, která následnì postupuje do hlavy.
 • Tìžký stres a úzkost, která nakonec ústí k velkému mentálnímu tlaku. Díky tomuto tlaku pacienti na jedné stranì hlavy pociují vystøelující bolest.
 • Hlasité zvuky, které pøímo ovlivòují mozek a jeho funkce. Následkem tohoto hluku je spuštìní nesnesitelné bolesti hlavy, kterou známe pod pojmem migréna.

Migréna mùže mít také další pøíèiny, ale ty nejèastìjší jsou uvedené v seznamu výše. Migréna je považována za vážné a choulostivé onemocnìní, ze kterého musí být pacient léèen okamžitì, protože jinak se migréna mùže vymknout kontrole a symptomy výraznì zhoršit.

Jak CBD pomáhá léèit migrénu?

CBD olej je vyroben z rostliny konopí, které obsahuje silnou látku - Kanabidiol (CBD). CBD olej se vyrábí z pøírodní složky rostliny konopí, která je po extrakci smíchána s olivovým olejem. CBD olej pùsobí na lidský mozek a jeho buòky a jeho úèinky jsou doslova fenomenální. CBD olej je známý jako jeden z nejefektivnìjších lékù na úlevu migrény. Nyní si uvedeme, jak CBD pomáhá s léèbou migrény.

 • Migréna je zpùsobována hlukem, svìtlem a tìžkým stresem. CBD olej pomáhá mozkovým buòkám uvolnìním dopaminu (molekula štìstí).
 • Výsledkem tohoto procesu je zpomalení abnormální aktivity v mozku, což mozku umožòuje dopamin vstøebat.
 • Ostrá bolest hlavy tedy postupnì odeznívá, až zcela zmizí, a to bez ospalosti èi jakýchkoliv jiných vedlejších úèinkù, které jsou pro obyèejné léky bìžným synonymem.
 • Lidské tìlo disponuje pøirozeným endokanabinoidním systémem (ECS), který pøímo souvisí s pocity bolesti a chuti k jídlu.
 • Po konzumaci CBD olej pùsobí na endokanabinoidní systém, což nakonec vede k uvolnìní ostré bolesti hlavy.

Silný dopad CBD na endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém je pøirozený systém lidského tìla, který používá mozkové receptory k uvolnìní pøirozených kanabinoidù v lidském tìle. Tento proces je spoleènì s uvolnìním dopaminu (molekula štìstí) aktivován požitím CBD oleje. Nìkteøí lidé si mylnì spojují CBD, endokanabinoidní systém a dopamin s THC, což je psychoaktivní látka také obsažená v rostlinì konopí. Jedná se však o látku zcela odlišnou a mnoha odpùrci organických produktù nepochopenou.

CBD olej má na mozkové buòky silný dopad, èímž zajišuje léèbu migrény. Právì díky tìmto vlastnostem zaèala vìtšina lidí na svìtì pravidelnì používat tuto pøírodní látku v podobì CBD oleje. CBD olej léèí nejen migrénu, ale také další chronické choroby a onemocnìní, mezi které patøí napøíklad rakovina, Alzheimerova choroba atd.

Mýty o CBD

Nyní si uvedeme nìkteré z mýtù, kterými se odpùrci CBD snaží ostatní lidi od používání této mimoøádné slouèeniny odradit. Tyto mýty jsou lékaøskými experty a výzkumníky považovány za zcela mylné.

 1. CBD olej uživateli navozuje v mozku psychoaktivní stav, díky èemuž necítí žádnou bolest.
 2. CBD olej má stejné úèinky jako nikotin a další jiné škodlivé drogy, které èlovìku umožòují zapomenout na bolest a užívat si uvolnìní umìlého dopaminu v mozkových buòkách.
 3. Každodenní konzumace CBD oleje je nebezpeèná, protože se na nìm uživatel mùže stát závislý.
 4. CBD nemùže vést k prevenci chorob a onemocnìní, protože se jedná pouze o pøírodní složku rostliny konopí, která mùže léèit pouze mírné bolesti a onemocnìní.

Všechny tyto mýty byly vìdeckými experty vyvráceny. Tìmto expertùm trvaly roky, než došli k závìru, že CBD olej je tím jediným a nejefektivnìjším lékem pro léèbu migrény a mnoha dalších závažných chorob a onemocnìní.

Abnormální aktivity lidského mozku jsou zpùsobovány slabým endokanabinoidním systémem. Pro øešení tohoto problému neexistuje lepší možnost než CBD olej, který aktivuje zlepšení lidského endokanabinoidního systému a sním spojených mozkových funkcí.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!