ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Benefity CBD krémù na bolest

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Benefity CBD krémù na bolest

Používání konopí a lékaøské marihuany jsou populárním novým trendem v mnoha èástech Zemì. Konopí disponuje mnoha benefity, kterými jsou pøekvapeni lidé z celého svìta. Nedávný výzkum konopí vzal lékaøský prùmysl útokem. Pro dùkladné odhalení veškerých zákoutí konopí je však potøeba i nadále pokraèovat v jeho výzkumu. 

Mnoho zemí na celém svìtì chápe potøebu konopí pro lékaøské úèely, díky èemuž se konopí stalo v mnoha zemích a státech USA v urèité míøe legální. Konopí bylo v rùzných zemích na svìtì legalizováno. 

Marihuana a konopí jsou ve skuteènosti souèástí lékaøství již od starovìku, kdy tato rostlina pomáhala v léèbì rùzných onemocnìní. Restrikce na konopí uvalily vlády teprve nedávno. Nedávný vývoj a informace v této oblasti však vedly k legalizaci této mimoøádné rostliny, díky èemuž se na trhu objevilo mnoho rùzných nových konopných produktù. Mezi tyto produkty patøí CBD olej, CBD tinktura, CBD potraviny, CBD vaporizér a CBD krémy, masti a balzámy.

Co jsou to CBD krémy?

Pro lepí pochopení CBD krémù je potøeba nejprve pochopit, co to ve skuteènosti je CBD. CBD je zkratka pro kanabidiol, což je jedna z mnoha rùzných chemických slouèenin v rostlinì konopí, kterým se øíká kanabinoidy. Mezi další velmi známé kanabinoidy patøí THC (tetrahydrokanabinol). THC i CBD mají své rùzné benefity, ale jejich nejvìtším rozdílem je, že zatímco CBD je zcela nepsychoaktivní slouèeninou, THC je psychoaktivní kanabinoid, který mìní lidské vnímání a navozuje stav.

CBD krémy jsou obyèejné krémy èi masti s konopnou infuzí ve formì koncentrovaného CBD. Slouèenina CBD je extrahována pomocí CO2 a pøidávána do krémù. Extrakce za pomocí CO2 je jednou z nejèistších a nejlepších metod extrakce CBD. Tato metoda extrakce také zajišuje, že v extraktu nejsou žádné zbytky rozpouštìdel, které mohou být nejen pro lidskou pokožku škodlivé. Pro výrobu CBD krémù jsou k CBD oleji pøidány rùzné esenciální oleje, mezi které patøí napøíklad olivový olej, kokosový olej, kakaové máslo a bambucké máslo, které krému dodají typickou konzistenci.

Populárním mýtem o CBD krémech je, že jim po jejich použití bude navozen psychoaktivní stav. Ve skuteènosti je však pravdou pravý opak - CBD krémy nemohou èlovìku nikdy navodit žádný psychoaktivní stav. CBD krémy jsou aplikovány na horní vrstvy pokožky, takže se nikdy nedostanou do lidské obìhové soustavy. Z tohoto dùvodu se CBD krémùm øíká krémy topické. CBD olej je extrahován z prùmyslového konopí, které obsahuje vysokou koncentraci CBD a velmi nízkou koncentraci THC, díky èemuž je tato rostlina zcela legální. CBD olej konzumován sublingválnì se dostane do lidského obìhového systému. CBD krémy jsou populární také proto, že se na drogových testech nezobrazují jako pozitivní.

Benefity CBD krémù:

S používáním CBD krémù na pokožku se spojuje mnoho úžasných a pozitivních benefitù. CBD disponuje protizánìtlivými vlastnostmi, které se projeví po jeho orální konzumaci èi topické aplikaci. CBD krémy jsou lepší alternativou k úlevì od bolesti než CBD olej, protože mohou být topicky naneseny pøímo na postiženou oblast, odkud bolest pochází. Jsou tedy mnohem více efektivní než CBD olej, který od bolesti ulevuje v tìle pouze obecnì. CBD krémy mají lokální úèinky v podobì zmírnìní bolesti.

CBR krémy jsou zcela pøírodní a organické a na rozdíl od bìžných lékù proti bolesti nemají žádné vedlejší úèinky. Vìtšina lidí používá CBD krémy pro zmírnìní bolesti kloubù èi svalù a je také známo, že jsou CBD krémy efektivní pro úlevu od bolesti spojené s artritidou.

Po aplikaci CBD krémù na pokožku CBD interaguje s pøirozeným CB2 receptorem lidského tìla a vysílá signál endokanabinoidnímu systému ke zmírnìní bolesti a zánìtu. Kromì léèby chronické bolesti, akutní bolesti, bolesti svalù a kloubù se CBD krémy také používají k léèbì mnoha kožních problémù, mezi které patøí napøíklad ekzém, lupénka, vyrážky, kožní infekce a spálení sluncem. CBD také tlumí hromadìní mrtvých kožních bunìk a tlumí bolest zpùsobovanou rùznými kožními infekcemi.

Kromì výše zmínìných skuteèností navíc vìdci zjistili, že CBD obsahuje více antioxidantù než vìtšina esenciálních olejù. Toto je dùvodem, proè již mnoho lidí CBD krémy zaøadilo do své každodenní péèe o pokožku. CBD krémy poskytují mnoho lékaøských benefitù a vaši pokožku vyhlazují a omlazují.

Dostupnost CBD krémù:

CBD krémy jsou na souèasném trhu široce dostupné. Mnoho výrobcù vyrábí a prodává CBD krémy rùzných znaèek. Mezi nìkteré z tìch známìjších patøí mast Purekana, Angel Salve od Evo lab, GreenRoada CBD krém proti bolesti, Muscle Freeze od Mary‘s Medicinal a Elixinol CBD Optical Balm Range.

Mimo výše uvedené CBR krémy si také mùžete vyrobit doma svùj vlastní. Budete k tomu potøebovat namleté vysušené konopí s vysokým obsahem CBD, vitamín e, kokosový olej, olovový olej, aloe vera gel, vèelí vosk, bambucké máslo a nìkteré kuchyòské doplòky.

CBD krémy jsou prokazatelnì jednou z tìch nejjednodušších metod použití konopí. CBD krémy jsou extrémnì efektivní léèbou pro miliony pacientù trpících chronickou bolestí, bolestí kloubù a mnoha rùznými kožními problémy a onemocnìními. Na rozdíl od mnoha rùzných lékù proti bolesti CBD krémy nemají žádné vedlejší úèinky, což z nich dìlá perfektní pøírodní a zcela organickou alternativu k jinak škodlivé léèbì. CBD krémy zmíròují bolest a pacientùm poskytují úlevu od symptomù mnoha rùzných chorob a onemocnìní, a to bez nepøíznivých úèinkù na lidský imunitní systém. Dodateèný výzkum otevøe CBD krémùm další možnosti.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?
Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!