ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Více penìz pro výzkum CBD pro autismus

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Více penìz pro výzkum CBD pro autismus

Autismus je jednou z tìch nejkrutìjších neurologických poruch postihující nevinné duše, které díky ní nemají absolutnì žádné ponìtí o tom, jak se bude jejich budoucnost vyvíjet. Autismus postihuje každé šedesáté dítì (pøedevším kluky). Tato porucha je šokujícím zklamáním vìdcù a lékaøských expertù, kteøí prozatím nebyli schopni diagnostikovat její pøíèinu. Výzkumníci z celého svìta ve spoleèném úsilí hledají možný lék.

University of California je jednou z hlavních skupin renomovaných vìdcù a výzkumníkù, kteøí se snaží postiženým dìtem, dospìlým a jejich pomocníkùm ulevit od bolesti zpùsobené touto poruchou. Autismus je neurologická porucha, která vìdcùm nedává pøíliš prostoru pro experimenty se škodlivými metodami léèby, které mohou mít nebezpeèné život ohrožující vedlejší úèinky.

Experti jasnì tvrdí, že autismus by mìl být léèen pouze za pomocí pøírodních metod a lékù, které garantují, že pacient nebude muset snášet žádné vážné vedlejší efekty zpùsobující dodateèné trable.

CBD bylo v této souvislosti prohlášeno za nejsilnìjší a nejefektivnìjší neškodnou látku rostliny konopí, která ve svìtì každý den získává vìtší a vìtší popularitu. Ruku v ruce s touto popularitou jde také získávání finanèních prostøedkù v podobì finanèních darù, které vìdcùm pomáhají pochopit nutno nestabilní neurologickou poruchu.

Je CBD ve skuteènosti užiteèným lékem na autismus?

CBD bylo døíve porovnáváno s návykovými drogami spojenými s marihuanou. S pomocí detailního výzkumu organických složek rostliny konopí však bylo zjištìno, že CBD je jednou z nejužiteènìjších látek pro léèbu mnoha chorob, onemocnìní a mentálních poruch, a to bez jakýchkoliv problematických vedlejších úèinkù.

Protože je autismus komplikovaná porucha, kterou lékaøi zatím zcela nechápou, bylo stanoveno, že k její léèbì by mìly být používány pouze zcela pøírodní léky. Díky této skuteènosti bude zajištìno, že pacienti nebudou èelit bìhem léèby žádnému dodateènému nebezpeèí vlivem urèitých škodlivých látek.

CBD olej je proto díky svým efektivním pøírodním vlastnostem tím nejlepším produktem pro léèbu autismu. Nyní si øekneme nìco o tom, jak užiteèné CBD na léèbu autismu vlastnì je.

Autistické dìti trpí úzkostí èastìji než kdokoliv jiný. CBD je v tomto pøípadì velkou pomocí, protože reaguje s lidským endokanabinoidním systémem a pocity úzkosti zmíròuje.
CBD umožòuje mozkovým receptorùm pøirozenì reagovat na endokanabinoidní systém, a to bez zbyteèného tlaku na mozkové buòky, díky èemuž je pro léèbu autismu velmi prospìšné.
CBD léèilo a vyléèilo mnoho pacientù trpících rùznými neurologickými poruchami (napø. Alzheimerova choroba èi schizofrenie).
CBD uvolòuje z mozkových bunìk dopamin, díky èemuž pacientùm trpícím autismem pomáhá relaxovat a lépe se pøipravit na další léèbu.

Fakta a statistiky financování CBD pro autismus

CBD pro autismus je v souèasnosti èasto diskutovaným tématem pøedevším díky vìdcùm z University of California a jejich marné snaze získat financování pro pokraèování jejich populárního výzkumu.

Za tímto úèelem the Ray a Tye Noorda Foundation (spoleènì s Whilistic Research and Education Foundation) na výzkum darovali neuvìøitelných $4.7 milionù. Tyto finanèní dary budou vìdci použity ke sbìru kvalitnìjších dat a dùkazù ve prospìch CBD a také na experimenty této pøírodní látky na dìtech a dospìlých trpících autismem.

Finanèní pomoc této nadace je nyní horkým tématem, a to pøedevším proto, že populární výzkum CBD pro autismus tím bude výraznì nakopnut.

Zde je nìkolik faktù o finanèním daru the Ray a Tye Noorda Foundation pro výzkum CBD a autismu.

1. Jedná se o nejvìtší finanèní dar na výzkum konopí obdržený University of California.
2. Tento dar umožní konopnému prùmyslu postoupit s výzkumem vpøed díky zvýšením možnostem experimentù.
3. Hlavním motivem získání finanèních prostøedkù je studie možnosti léèby symptomù autismu látkou CBD a také jeho potencionálních vedlejších úèinkù.
4. Center for Medical Cannabis Research dodává, že CBD pøímo ovlivòuje centrální nervovou soustavu, takže na pacienty trpící autismem bude jistì mít pozitivní úèinky.
5. Experimentální pokusy budou zahájeny na 30 autistických dìtech starých 8-12 let bìhem jednoho roku.
6. Do experimentu budou zahrnuty dìti trpící lehkým i tìžkým autismem.
7. Ve Spojených státech se momentálnì nachází více než 3 milionù dìtí diagnostikovaných autismem, což jen zdùrazòuje potøebu výzkumu CBD, ze kterého by pacienti trpící autismem mohli bìhem následujících nìkolika let benefitovat.

Jak tato finanèní podpora pomùže výzkumu CBD pro autismus?

Tyto finance pro vìdce zabývající se CBD znamenají mnoho, protože jim umožní postoupit ve výzkumu dále. V jejich minulém výzkumu museli vìdci z University of California èelit mnoha pøekážkám v podobì problémù s finanèními sponzory, což je ale už minulostí. Dìti trpící autismem nemusí ztrácet nadìji, protože výsledky experimentù naznaèují obrovský potenciál pøírodních látek (CBD) pro léèbu této hrozné mentální poruchy.

Èástka $4.7 milionù darovaná the Ray a Tye Noorda Foundation je pro vìdce zabývající se výzkumem CBD naprosto zásadní pomocnou rukou. Ruku v ruce s tímto finanèním darem jde také nadìje dìtí trpících lehkým i tìžkým autismem i jejich pomocníkù. Všichni doufají, že se pozitivní úèinky tohoto pøírodního léku bez vedlejších úèinkù na již tak narušený neurologický systém oficiálnì potvrdí.

Zdroj: https://www.autismspeaks.org/what-autism/facts-about-autism

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Autismus

Mùže CBD pomoci s autismem?
Mùže CBD pomoci s autismem?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!