ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Autismus

Více penìz pro výzkum CBD pro autismus

Více penìz pro výzkum CBD pro autismus

Autismus je jednou z tìch nejkrutìjších neurologických poruch postihující nevinné duše, které díky ní nemají absolutnì žádné ponìtí o tom, jak se bude jejich budoucnost vyvíjet. Autismus postihuje každé šedesáté dítì (pøedevším kluky). Tato porucha je šokujícím zklamáním vìdcù a lékaøských expertù, kteøí prozatím nebyli schopni diagnostikovat její pøíèinu. Výzkumníci z celého svìta ve spoleèném úsilí hledají možný lék.

University of California je jednou z hlavních skupin renomovaných vìdcù a výzkumníkù, kteøí se snaží postiženým dìtem, dospìlým a jejich pomocníkùm ulevit od bolesti zpùsobené touto poruchou. Autismus je neurologická porucha, která vìdcùm nedává pøíliš prostoru pro experimenty se škodlivými metodami léèby, které mohou mít nebezpeèné život ohrožující vedlejší úèinky.

Experti jasnì tvrdí, že autismus by mìl být léèen pouze za pomocí pøírodních metod a lékù, které garantují, že pacient nebude muset snášet žádné vážné vedlejší efekty zpùsobující dodateèné trable.

CBD bylo v této souvislosti prohlášeno za nejsilnìjší a nejefektivnìjší neškodnou látku rostliny konopí, která ve svìtì každý den získává vìtší a vìtší popularitu. Ruku v ruce s touto popularitou jde také získávání finanèních prostøedkù v podobì finanèních darù, které vìdcùm pomáhají pochopit nutno nestabilní neurologickou poruchu.

Je CBD ve skuteènosti užiteèným lékem na autismus?

CBD bylo døíve porovnáváno s návykovými drogami spojenými s marihuanou. S pomocí detailního výzkumu organických složek rostliny konopí však bylo zjištìno, že CBD je jednou z nejužiteènìjších látek pro léèbu mnoha chorob, onemocnìní a mentálních poruch, a to bez jakýchkoliv problematických vedlejších úèinkù.

Protože je autismus komplikovaná porucha, kterou lékaøi zatím zcela nechápou, bylo stanoveno, že k její léèbì by mìly být používány pouze zcela pøírodní léky. Díky této skuteènosti bude zajištìno, že pacienti nebudou èelit bìhem léèby žádnému dodateènému nebezpeèí vlivem urèitých škodlivých látek.

CBD olej je proto díky svým efektivním pøírodním vlastnostem tím nejlepším produktem pro léèbu autismu. Nyní si øekneme nìco o tom, jak užiteèné CBD na léèbu autismu vlastnì je.

Autistické dìti trpí úzkostí èastìji než kdokoliv jiný. CBD je v tomto pøípadì velkou pomocí, protože reaguje s lidským endokanabinoidním systémem a pocity úzkosti zmíròuje.
CBD umožòuje mozkovým receptorùm pøirozenì reagovat na endokanabinoidní systém, a to bez zbyteèného tlaku na mozkové buòky, díky èemuž je pro léèbu autismu velmi prospìšné.
CBD léèilo a vyléèilo mnoho pacientù trpících rùznými neurologickými poruchami (napø. Alzheimerova choroba èi schizofrenie).
CBD uvolòuje z mozkových bunìk dopamin, díky èemuž pacientùm trpícím autismem pomáhá relaxovat a lépe se pøipravit na další léèbu.

Fakta a statistiky financování CBD pro autismus

CBD pro autismus je v souèasnosti èasto diskutovaným tématem pøedevším díky vìdcùm z University of California a jejich marné snaze získat financování pro pokraèování jejich populárního výzkumu.

Za tímto úèelem the Ray a Tye Noorda Foundation (spoleènì s Whilistic Research and Education Foundation) na výzkum darovali neuvìøitelných $4.7 milionù. Tyto finanèní dary budou vìdci použity ke sbìru kvalitnìjších dat a dùkazù ve prospìch CBD a také na experimenty této pøírodní látky na dìtech a dospìlých trpících autismem.

Finanèní pomoc této nadace je nyní horkým tématem, a to pøedevším proto, že populární výzkum CBD pro autismus tím bude výraznì nakopnut.

Zde je nìkolik faktù o finanèním daru the Ray a Tye Noorda Foundation pro výzkum CBD a autismu.

1. Jedná se o nejvìtší finanèní dar na výzkum konopí obdržený University of California.
2. Tento dar umožní konopnému prùmyslu postoupit s výzkumem vpøed díky zvýšením možnostem experimentù.
3. Hlavním motivem získání finanèních prostøedkù je studie možnosti léèby symptomù autismu látkou CBD a také jeho potencionálních vedlejších úèinkù.
4. Center for Medical Cannabis Research dodává, že CBD pøímo ovlivòuje centrální nervovou soustavu, takže na pacienty trpící autismem bude jistì mít pozitivní úèinky.
5. Experimentální pokusy budou zahájeny na 30 autistických dìtech starých 8-12 let bìhem jednoho roku.
6. Do experimentu budou zahrnuty dìti trpící lehkým i tìžkým autismem.
7. Ve Spojených státech se momentálnì nachází více než 3 milionù dìtí diagnostikovaných autismem, což jen zdùrazòuje potøebu výzkumu CBD, ze kterého by pacienti trpící autismem mohli bìhem následujících nìkolika let benefitovat.

Jak tato finanèní podpora pomùže výzkumu CBD pro autismus?

Tyto finance pro vìdce zabývající se CBD znamenají mnoho, protože jim umožní postoupit ve výzkumu dále. V jejich minulém výzkumu museli vìdci z University of California èelit mnoha pøekážkám v podobì problémù s finanèními sponzory, což je ale už minulostí. Dìti trpící autismem nemusí ztrácet nadìji, protože výsledky experimentù naznaèují obrovský potenciál pøírodních látek (CBD) pro léèbu této hrozné mentální poruchy.

Èástka $4.7 milionù darovaná the Ray a Tye Noorda Foundation je pro vìdce zabývající se výzkumem CBD naprosto zásadní pomocnou rukou. Ruku v ruce s tímto finanèním darem jde také nadìje dìtí trpících lehkým i tìžkým autismem i jejich pomocníkù. Všichni doufají, že se pozitivní úèinky tohoto pøírodního léku bez vedlejších úèinkù na již tak narušený neurologický systém oficiálnì potvrdí.

Zdroj: https://www.autismspeaks.org/what-autism/facts-about-autism

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci s autismem?

Mùže CBD pomoci s autismem?

Autismus je komplexní porucha (set rùzných poruch), která postihuje vývoj mozku od raného dìtství. Jedná se o poruchu, která každou osobu postihuje jinak. U všech pacientù trpících autismem jsou však urèité spoleèné symptomy. Mezi tyto symptomy patøí komunikaèní problémy, problémy s interakcí s ostatními a urèité behaviorální problémy, které mohou vést k sebepoškozování.

Je tøeba poznamenat, že autismus nepostihuje intelekt všech dìtí. Na svìtì existuje mnoho dìtí trpících autismem, jejichž mozek je vysoce funkèní. V urèitých sférách jsou excelentní (hudba, umìní, matematika).

V tomto èlánku si zamìøíme na otázku, jestli CBD mùže pomoci s autismem.

Autismus a CBD olej

Pokud tuto otázku položíte lékaøskému specialistovi, odpoví vám, že je mnohem snazší léèit poruchu, která má známou pøíèinu než tu, která stanovenou pøíèinu nemá. Autismus je poruchou bez jedné hlavní pøíèiny, díky èemuž je vývoj lékù na jeho léèbu velmi složitý.

K rozvoji autismu mohou pøispìt genetické mutace a rùzné environmentální pøíèiny (vìk rodièù, prenatální vystavení drogám èi pøílišné vystavení pesticidùm). Široké spektrum tìchto faktorù má za následek výraznì se lišící symptomy autismu u rùzných osob.

Mnoho studií vsak poukazuje na vztah mezi CBD olejem a léèbou autismu. CBD olej dodal lidstvu nadìji, kterou se nyní snaží potvrdit výzkumníci z celého svìta. Hledá se dùkaz pro to, že CBD olej léèí autismus.

V nedávné studii vìdci objevili preklinické dùkazy o tom, že CBD mùže pomoci v efektivní léèbì autismu. Tento výzkum byl proveden na autistických myších.

Autistické myši se nerady socializují a interagují s ostatními myšmi. Po podání CBD oleje se preference trávení èasu a socializace s dalšími myšmi zvýšily. Tyto výsledky ukazují, že CBD olej mùže pomoci se sociální interakcí, což je u dìtí trpících autismem èastým problémem. Tato studie však neukazuje kvalitu tìchto sociálních interakcí.

CBD olej má schopnost zlepšovat inhibièní funkce mozku zvýšením aktivity neuronù, které jsou zodpovìdné za regulaci úrovnì inhibice v mozku.

Endokanabinoidní systém a vìdecké poznatky

Endokanabinoidní systém (EC) je hlavní souèástí nervového systému lidského tìla, který ovládá behaviorální reaktivitu v kontextu emocionálních reakcí a sociálních interakcí. Tento systém je také spojen s úzkostí, problémy se spánkem a mentálními postiženími.

Vìdecký výzkum nedávných let shromáždil data, která objasòují asociaci endokanabinoidního systému s autistickými poruchami.

Rùzné studie odhalují, že èásti mozku, kde pøevládají kanabinoidní CB1 receptory (mozeèek, hipokampus a bazální ganglia) jsou stejné èásti mozku, o kterých vìdci vìøí, že u pacientù trpících autismem zpùsobují dysfunkce.

Bìhem vývoje lidského plodu hraje endokanabinoidní systém dùležitou roli v rùzných neurologických procesech. CB1 receptory také hrají dùležitou roli pøi definování pozice synapsí bìhem vývoje v raném dìtství. Tato studie naznaèila, že aktivace CB1 receptorù v raném dìtství mùže mít nìco spoleèného s autismem.

Studie na zvíøatech z roku 2013 odhalila, že endokanabinoidní systém mùže souviset s vývojem autismu. V další studii v roce 2015 vìdci došli k závìru, že po aktivace CB1 receptorù anadamidem (chemikálie v mozku) ovlivòuje systém odmìn skrze sociální interakce. Vìdci se domnívají, že poruchy v tìchto signalizaèních procesech nervového systému se mohou podílet na sociálních problémech pacientù trpících autismem.

CBD olej a autismus u lidí

O efektivitì CBD oleje na léèbu autismu existuje mnoho neoficiálních dùkazù. Pokud pacienti nereagují na konvenèní léèebné metody, musí se poohlížet po alternativních možnostech léèby, mezi které napøíklad patøí právì zmiòovaný CBD olej.

Shifra Klein, matka dvanáctiletého syna, silnì obhajuje použití CBD oleje pro léèbu autismu. Jejímu synovi byl diagnostikován závažný autismus, když mu byly pouhé dva roky. Dle Kleinové je CBD olej pro jejího syna hotovým zázrakem, který mu umožnil více se ve škole soustøedit. Snadnìji nyní chápe nové koncepty a je ve škole schopný øešit komplikovanìjší problémy.

Aèkoliv se v tomto specifickém pøípadì CBD olej jeví jako dobrá léèba autismu, kvùli nedostatku klinických dùkazù je jeho použití v mnoha státech v USA zakázáno.

Shifra Klein je uèitelka dìtí raného vìku a pocitùm, strachu a stigma rodièù autistických dìtí dobøe rozumí. Shifra ostatním rodièùm autistických dìtí doporuèuje dostupné alternativní léèby v podobì terapií a klade také dùraz na použití CBD oleje, který je pro jejího syna tak užiteèný.

Lékaøi CBD olej na autismus nepøedepisují, protože prozatím neexistují žádná data, která by jeho efektivitu v léèbì této poruchy potvrdila.

Neexistenci tìchto dat však nelze pøièíst neefektivitì CBD oleje proti autismu, ale spíše strachu z testech na dìtech, protože CBD olej obsahuje aktivní slouèeniny, které na nì potencionálnì mohou mít nekontrolovatelné úèinky.

Nehledì na to každý den pøibývají další a další neoficiální dùkazy toho, že CBD olej èiní autistické dìti zdravìjšími a šastnìjšími. Váhu tìchto dùkazù, aè neoficiálních, nelze opomenout.

Nový výzkum CBD oleje a autismu

V rùzných zemích svìta probíhají výzkumy, které se snaží prokázat pozitivní úèinky CBD oleje pro léèbu autismu.

University of California plánuje velký výzkum CBD oleje pro léèbu autismu, na kterou obdržela z privátního sektoru dary v hodnotì $4.7 milionù dolarù.

Podle øeditele oddìlení psychiatrie v San Diego School of Medicine Igora Granta má CBD olej na lidský nervový systém mnoho zjevných pozitivních úèinkù, které mohou být pro autismus relevantní.

CBD olej je potencionálnì dobrým lékem na autismus. Pro toto tvrzení existuje mnoho neoficiálních dùkazù a tìch oficiálních se snad v nìkolika následujících letech doèkáme taky.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618565/

http://thehempoilbenefits.com/cbd-oil-and-autism

https://herb.co/marijuana/news/cbd-and-autism-complete-guide

https://www.leafly.com/news/health/cannabis-cbd-autism-treatment

https://www.leafly.com/news/health/how-does-cannabis-consumption-affect-autism

https://greenflowerbotanicals.com/cbd-affects-autism-spectrum-disorder-asd/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!