ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Jak používat CBD na astma

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak používat CBD na astma

Použití lékaøské marihuany si v lékaøské sféøe získalo skuteènì obrovské uznání. Konopí je celosvìtovì rozšíøený fenomén, který je pøedmìtem mnoha nikdy nekonèících diskuzí o jeho potencionálních benefitech a vlastnostech. Èetné studie ukazují, že CBD mùže být prospìšné pro léèbu mnoha rùzných chorob, mezi které patøí napøíklad cukrovka, vysoký tlak, deprese, úzkost, chronický zánìt a bolest, rakovina a srdeèní choroba. Lidé z celého svìta vývoj potencionálních pozitivních úèinkù CBD bedlivì sledují a zoufale èekají na další výsledky výzkumù.

Astma a jeho úèinky na lidské tìlo

Astma je chronická respiraèní choroba, která èlovìku ztìžuje dýchání. Tato respiraèní choroba postihuje na celém svìtì více než 300 milionù lidí. Aèkoliv není astma považováno za oslabující chorobu, v roce 2011 bylo zodpovìdné za více než 250 000 úmrtí. Na astma momentálnì neexistuje lék, takže jeho symptomy mohou být zmírnìny pouze správným ovládáním této choroby.

Astma zahrnuje zánìt dýchacích cest, který má za následek zúžení trubic, které pøivádí do plic kyslík. Astma mùže mít na lidské tìlo vážné úèinky v podobì ztíženého dýchání. U zdravé osoby jsou svaly zodpovìdné za dýchání uvolnìné a vzduch se tìlem snadno pohybuje. Osoby trpící astmatem mají èervené nateklé prùdušky a zánìt dýchacích cest (vlivem environmentálních promìnných v podobì zimy, prachu èi dýmu), který svaly okolo dýchacích trubic zužuje, což vede k dýchaviènosti a sípání.

Na astma sice prozatím neexistuje žádný lék, ale choroba je to ovladatelná. Na její ovládání existuje mnoho rùzných zpùsobù a CBD je jedním z nich. Konopí èi CBD jsou známé díky svým protizánìtlivým vlastnostem. Rùzné studie prokázaly, že CBD mùže být pro pacienty trpící astmatem užiteèné.

CBD pro astma

Pro osoby trpící astmatem existuje mnoho dùvodù, proè používat CBD.

 1. CBD je bronchodilatátor:

  Výzkum z let 1970 prokázal, že THC obsažené v konopí má úèinky bronchodilatátoru. Studie Vachon et al. z roku 1973 odhalila, že THC obsažené v konopí mùže rozšíøit dýchací cesty a potlaèit bronchokonstrikci, která je hlavním problémem pacientù trpících astmatem.

  Další výzkum publikovaný v the Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics ukázal, že CBD chrání plíce. Vìdci testovali kanabinoidy CBD, THC, CBN, CBG, CBC, CDA a THC-V na morèatech. Bylo zjištìno, že pouze kanabinoidy THC a THC-V byly schopné zabránit bronchokonstrikci.

  Pacientùm trpícím astmatem se zužují prùdušinky a prùtok kyslíku je díky této skuteènosti omezen. CBD (a už inhalované èi požité orálnì) prùdušinka otevírá a rozšiøuje dýchací cesty, díky èemuž se èlovìku dýchá lépe.

 2. CBD je protizánìtlivé:

  Astma je choroba s chronickým zánìtem, který postihuje dýchací cesty. Pacienti s astmatem trpí trvalým zánìtem prùdušek a prùdušnic nízkého stupnì, a to i tehdy, pokud není astma aktivní. Pøi astmatickém záchvatu se tento zánìt zvyšuje, což má za následek zúžení zpùsobené svalovými kontrakcemi ve tkání prùdušek. Plíce osoby trpící astmatem se doèasnì zúží, což má za následek problémy s dýcháním.

  Kanabinoidy se vyskytují ve tkání lidských plící a hrají dùležitou roli v regulaci zánìtù, trávicího systému, kontrakcí a rozšíøení svalù. CBD má protizánìtlivé vlastnosti, které vstupují do hry po reakci s kanabinoidy pøítomnými v lidském tìle. Dle studie Mediators of Inflammation CBD vyvolává silnou imunosupresivní a protizánìtlivou odezvu. CBD zpùsobuje silnou zánìtlivou reakci v lidském tìle, díky èemuž je možné léèit astma.

 3. CBD je antispasmodické:

  Studie z roku 2014 odhalila, že jisté CBD receptory (THC) mohou vést ke zmírnìní svalových køeèí. Svalové køeèe èi bronchospasma jsou problémy, kterým musí pacienti s astmatem èelit. Bronchospasma zpùsobuje kontrakce a zúžení svalù v plících. Prùdušky a prùdušinky tvoøí hladká svalovina, která se bìhem astmatického záchvatu stahuje, zúžuje a zanítí, což vede k dýchaviènosti a zúžení dýchacích cest. Podle doktorky Jessicy Knox od svalový køeèí uvolòují dvì látky pocházející z rostliny konopí - CBD a alfa-pinen.

Jak používat CBD:

Aèkoliv studie z roku 1970 ukázala, že kouøení marihuany mùže rozšíøit dýchací cesty a v porovnání s kouøením tabáku na plíce pozitivní úèinky, lidé nad kouøením marihuany stále váhají. Vìtšina léèebných metod astmatu však vyžaduje použití inhalátorù. Lepší alternativou této skuteènosti jsou CBD vaporizéry. Odpaøování CBD vašemu tìlo poskytuje maximum obsahu CBD, který pomáhá v boji s astmatickými záchvaty. Odpaøený CBD olej poskytuje maximální množství koncentrace. Odpaøování CBD oleje nemá na lidský krk èi plíce žádné negativní úèinky.

Doktor Dustin Sulak (lékaø zabývající se konopím) uvedl, že 90% osob trpících astmatem by mohlo jednu odpaøenou inhalaci snést. Pokud se tak provede správnì, lidé budou moci dýchat hloubìji, rozšíøit své plíce a uvolnit sevøení dýchacích cest. Bìhem astmatického útoku je ideální použít CBD vaporizér èi CBD tinkturu, která poskytne okamžité úèinky bez podráždìní systému dýchacích cest. Pokud však inhalace CBD vede ke kašli èi zhoršujícím se symptomùm, doktor Sulak doporuèuje použít CBD ve formì potravin. Potraviny z CBD oleje však nejsou pro použití pøi astmatickém záchvatu spolehlivé.

Závìr k CBD pro astma

Seèteno a podtrženo, CBD olej èi inhalace CBD mùže být pro pacienty trpící astmatem užiteèné mnoha rùznými zpùsoby. Denní dávka CBD pomùže lidskému organismu udržet astma lépe pod kontrolou. Pacienti trpící astmatem mohou použít CBD k celkovému zlepšení funkcí svého tìla a pøedevším svých plící. Studie odhalují, že CBD mùže být pro ovládání astmatu klíèovým faktorem, což oceòují øady pacientù na celém svìtì, kteøí CBD právì k tomuto úèelu používají. Symptomy astmatu jsou vskutku znièující a aèkoliv se tak nedìje pøíliš èasto, mohou vést také ke smrti. Správná kontrola chronické choroby jako je astma je pro prevenci zhoršení jeho symptomù naprosto nezbytná.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!