Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

CBD krém na artritidu

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD krém na artritidu

Jak všichni jistì víme, komerèní léky proti bolesti sice fungují, ale jejich negativem je øada vedlejších úèinkù. Z tohoto dùvodu se lidé obrací na pøírodnìjší zpùsoby úlevy od bolesti. Jedním z tìchto pøírodních a organických zpùsobù je i CBD. CBD disponuje mnoha lékaøskými benefity. Bylo prokázáno, že CBD ulevuje od rùzných bolestí, zmíròuje kožní problémy, diabetes, vysoký krevní tlak, úzkost, depresi a stres. My se však zamìøíme na léèbu artritidy za použití CBD krémù.

Co jsou to CBD krémy?

CBD krémy jsou produkty, které jsou vytvoøeny na bázi kanabidiolu. Kanabidiol (CBD je jedním z nepsychoaktivních kanabinoidù v rostlinì konopí. CBD je nepsychoaktivní složka v rostlinì konopí. CBD je extrahováno z takových rostlin konopí, kde je koncentrace CBD vysoká. CBD krémy obsahují infuzi CBD oleje. Aplikují se na pokožku k léèbì rùzných kožních problémù, mezi které patøí napøíklad rakovina kùže, ekzém, lupénka, vyrážky a popáleniny. CBD krémy také mnoho lidí používá k léèbì artritidy a bolestí svalù a kloubù. Bylo prokázáno, že CBD je velmi efektivní k léèbì zánìtù a svalových otokù.

Co je to artritida?

Artritida je fyzické postižení, které postihuje miliony lidí na celém svìtì. Jedná se o nejèastìjší pøíèinu postižení ve Spojených státech. Postihuje více než 50 milionù Amerièanù. Artritida se dìlí na dva druhy.

  1. Revmatoidní artritida RA: Jedná se o chorobu, pøi které je osoba postižena zánìty, otokem a bolestí kloubù a svalù. Choroba bìžnì postihuje ruce a nohy pacientù.

  2. Osteoartritida OA: Jedná se o degenerativní chorobu, která postihuje kloubní chrupavky a kosti a zpùsobuje bolest a ztuhlost. Vìtšinou postihuje kyèle kolena a klouby palcù.

CBD pro artritidu

Úèinky CBD na léèbu artritidy zkoumají rùzné studie a experimenty na zvíøatech. Nedávná studie Hammell et al z roku 2016 ukázala slibné úèinky CBD na artritidu. V této studii byly krysy postižené artritidou léèeny gelem na bázi CBD a poté peèlivì pozorovány. Výsledky byly mimoøádné. Nejen že CBD vedlo ke zmírnìní bolesti, ale také snížilo zánìt. Mùžeme z toho tedy usoudit, že samotné CBD krémy mohou být užiteèné v boji s dvìma hlavními symptomy artritidy - bolestí a zánìtem. Hammell et al dále informuje, že topická aplikace CBD krémù má terapeutický potenciál pro léèbu bolesti a zánìtu spojeného s artritidou, a to bez výrazných vedlejších úèinkù.

Další studie z roku 2011 odhalila, že CBD pomáhá se snížením zánìtlivé bolesti u krys. Dìje se tak interakcí s podnìty prostøednictvím receptorù bolesti. Posudek z roku 2014 øíká, že CBD ukázalo slibné výsledky pro léèbu bolesti kloubù spojené s osteoartritidou u zvíøat. Další výzkum z roku 2017 zjistil, že CBD mùže být bezpeèné a léèit bolest kloubù spojenou s osteoartritidou.

Pro objevení veškerých skrytých lékaøských kvalit, které CBD mùže svìtu nabídnout, je však nutné neusnout na vavøínech a ve výzkumu a dalších testech pokraèovat.

Jak CBD krémy pùsobí na artritidu

Mnoho lidí již o protizánìtlivých úèincích CBD ví. Není tedy pøíliš velkým pøekvapením, že právì tyto protizánìtlivé vlastnosti CBD krémù pomáhají s uklidnìním a uvolnìním bolestí spojených s artritidou. CBD krémy poskytují optimální benefity, když jsou aplikovány na pokožku. Aplikují se na lokální vrstvy pokožky, díky èemuž nevstupují do krevního obìhu pacienta. Hlavním benefitem aplikace CBD krému je bezprostøední úleva bolesti v postižené oblasti, kam byl krém nanesen. V nanesené oblasti dochází k uvolnìní od bolesti. Pacienti trpící artritidou aplikují CBD krémy pøímo na oblast, která je zanícená èi oteklá. Pokud napøíklad pacient trpí bolestí kloubù na rukách èi kolenech, jednoduše na postiženou oblast nanese vrstvu CBD krému, která pùsobí jako okamžitá úleva od bolesti. Tato metoda léèby je v porovnání s konvenèními léky proti bolesti více pøírodní a organická.

Po aplikaci CBD na pokožku tato látka vstupuje do lidského tìla a váže se na pøirozené CB1 a CB2 receptory endokanabinoidního systému. CBD krém interaguje s CB2 receptorem, který je zodpovìdný za øízení bolesti a zánìtù. Výsledkem této interakce je prostøednictvím receptorù imunitnímu systému doruèen pøíkaz ke snížení zánìtu a bolesti.

Artritida není oslabující choroba, ale bolest s ní spojená mùže být pro pacienty naprostou noèní mùrou. Lokální aplikace CBD krému na postiženou oblast je skvìlou alternativou pro snížení zánìtu a úlevu od bolesti. CBD krémy jsou v tomto pøípadì lepší než CBD olej, protože jsou nanášeny na specifickou postiženou oblast pøímo. CBD olej je na druhé stranì konzumován orálnì a má tudíž spíše obecné úèinky proti bolesti.

Na souèasném trhu existuje široká nabídka rùzných CBD krémù, které proti artritidì slibují efektivní výsledky. Mast CBD Purekana, GreenRoad CBD krém proti bolesti a Elixinol topický balzám patøí mezi ty populárnìjší. Konopí již bylo legalizováno v mnoha zemích, vèetnì 50 státù USA, díky èemuž je hledání rùzných konopných výrobkù vcelku jednoduché. Na souèasném trhu totiž existuje mnoho výrobcù a poskytovatelù konopných výrobkù. Pacienti si tedy mohou požadovaný CBD produkt objednat velmi jednoduše prostøednictvím rùzných webových stránek.

Aèkoliv CBD krémy nemají žádné vážné vedlejší úèinky, pro nováèky CBD produktù je pøed použitím nutno pøesvìdèit se, že netrpí žádnými alergiemi èi zvýšenou citlivostí. CBD krémy jsou vyrábìny z rùzných druhù másla a esenciálních olejù. Pokud je tedy pacient alergický na nìkteré z ingrediencí, které CBD krém obsahuje, po jeho použití by nejspíše došlo k alergické reakci. Nehledì na to mohou CBD krémy sloužit k úlevì od bolesti, zánìtu a otokù.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Artritida

Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?
Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!