ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Artritida

CBD krém na artritidu

CBD krém na artritidu

Jak všichni jistì víme, komerèní léky proti bolesti sice fungují, ale jejich negativem je øada vedlejších úèinkù. Z tohoto dùvodu se lidé obrací na pøírodnìjší zpùsoby úlevy od bolesti. Jedním z tìchto pøírodních a organických zpùsobù je i CBD. CBD disponuje mnoha lékaøskými benefity. Bylo prokázáno, že CBD ulevuje od rùzných bolestí, zmíròuje kožní problémy, diabetes, vysoký krevní tlak, úzkost, depresi a stres. My se však zamìøíme na léèbu artritidy za použití CBD krémù.

Co jsou to CBD krémy?

CBD krémy jsou produkty, které jsou vytvoøeny na bázi kanabidiolu. Kanabidiol (CBD je jedním z nepsychoaktivních kanabinoidù v rostlinì konopí. CBD je nepsychoaktivní složka v rostlinì konopí. CBD je extrahováno z takových rostlin konopí, kde je koncentrace CBD vysoká. CBD krémy obsahují infuzi CBD oleje. Aplikují se na pokožku k léèbì rùzných kožních problémù, mezi které patøí napøíklad rakovina kùže, ekzém, lupénka, vyrážky a popáleniny. CBD krémy také mnoho lidí používá k léèbì artritidy a bolestí svalù a kloubù. Bylo prokázáno, že CBD je velmi efektivní k léèbì zánìtù a svalových otokù.

Co je to artritida?

Artritida je fyzické postižení, které postihuje miliony lidí na celém svìtì. Jedná se o nejèastìjší pøíèinu postižení ve Spojených státech. Postihuje více než 50 milionù Amerièanù. Artritida se dìlí na dva druhy.

  1. Revmatoidní artritida RA: Jedná se o chorobu, pøi které je osoba postižena zánìty, otokem a bolestí kloubù a svalù. Choroba bìžnì postihuje ruce a nohy pacientù.

  2. Osteoartritida OA: Jedná se o degenerativní chorobu, která postihuje kloubní chrupavky a kosti a zpùsobuje bolest a ztuhlost. Vìtšinou postihuje kyèle kolena a klouby palcù.

CBD pro artritidu

Úèinky CBD na léèbu artritidy zkoumají rùzné studie a experimenty na zvíøatech. Nedávná studie Hammell et al z roku 2016 ukázala slibné úèinky CBD na artritidu. V této studii byly krysy postižené artritidou léèeny gelem na bázi CBD a poté peèlivì pozorovány. Výsledky byly mimoøádné. Nejen že CBD vedlo ke zmírnìní bolesti, ale také snížilo zánìt. Mùžeme z toho tedy usoudit, že samotné CBD krémy mohou být užiteèné v boji s dvìma hlavními symptomy artritidy - bolestí a zánìtem. Hammell et al dále informuje, že topická aplikace CBD krémù má terapeutický potenciál pro léèbu bolesti a zánìtu spojeného s artritidou, a to bez výrazných vedlejších úèinkù.

Další studie z roku 2011 odhalila, že CBD pomáhá se snížením zánìtlivé bolesti u krys. Dìje se tak interakcí s podnìty prostøednictvím receptorù bolesti. Posudek z roku 2014 øíká, že CBD ukázalo slibné výsledky pro léèbu bolesti kloubù spojené s osteoartritidou u zvíøat. Další výzkum z roku 2017 zjistil, že CBD mùže být bezpeèné a léèit bolest kloubù spojenou s osteoartritidou.

Pro objevení veškerých skrytých lékaøských kvalit, které CBD mùže svìtu nabídnout, je však nutné neusnout na vavøínech a ve výzkumu a dalších testech pokraèovat.

Jak CBD krémy pùsobí na artritidu

Mnoho lidí již o protizánìtlivých úèincích CBD ví. Není tedy pøíliš velkým pøekvapením, že právì tyto protizánìtlivé vlastnosti CBD krémù pomáhají s uklidnìním a uvolnìním bolestí spojených s artritidou. CBD krémy poskytují optimální benefity, když jsou aplikovány na pokožku. Aplikují se na lokální vrstvy pokožky, díky èemuž nevstupují do krevního obìhu pacienta. Hlavním benefitem aplikace CBD krému je bezprostøední úleva bolesti v postižené oblasti, kam byl krém nanesen. V nanesené oblasti dochází k uvolnìní od bolesti. Pacienti trpící artritidou aplikují CBD krémy pøímo na oblast, která je zanícená èi oteklá. Pokud napøíklad pacient trpí bolestí kloubù na rukách èi kolenech, jednoduše na postiženou oblast nanese vrstvu CBD krému, která pùsobí jako okamžitá úleva od bolesti. Tato metoda léèby je v porovnání s konvenèními léky proti bolesti více pøírodní a organická.

Po aplikaci CBD na pokožku tato látka vstupuje do lidského tìla a váže se na pøirozené CB1 a CB2 receptory endokanabinoidního systému. CBD krém interaguje s CB2 receptorem, který je zodpovìdný za øízení bolesti a zánìtù. Výsledkem této interakce je prostøednictvím receptorù imunitnímu systému doruèen pøíkaz ke snížení zánìtu a bolesti.

Artritida není oslabující choroba, ale bolest s ní spojená mùže být pro pacienty naprostou noèní mùrou. Lokální aplikace CBD krému na postiženou oblast je skvìlou alternativou pro snížení zánìtu a úlevu od bolesti. CBD krémy jsou v tomto pøípadì lepší než CBD olej, protože jsou nanášeny na specifickou postiženou oblast pøímo. CBD olej je na druhé stranì konzumován orálnì a má tudíž spíše obecné úèinky proti bolesti.

Na souèasném trhu existuje široká nabídka rùzných CBD krémù, které proti artritidì slibují efektivní výsledky. Mast CBD Purekana, GreenRoad CBD krém proti bolesti a Elixinol topický balzám patøí mezi ty populárnìjší. Konopí již bylo legalizováno v mnoha zemích, vèetnì 50 státù USA, díky èemuž je hledání rùzných konopných výrobkù vcelku jednoduché. Na souèasném trhu totiž existuje mnoho výrobcù a poskytovatelù konopných výrobkù. Pacienti si tedy mohou požadovaný CBD produkt objednat velmi jednoduše prostøednictvím rùzných webových stránek.

Aèkoliv CBD krémy nemají žádné vážné vedlejší úèinky, pro nováèky CBD produktù je pøed použitím nutno pøesvìdèit se, že netrpí žádnými alergiemi èi zvýšenou citlivostí. CBD krémy jsou vyrábìny z rùzných druhù másla a esenciálních olejù. Pokud je tedy pacient alergický na nìkteré z ingrediencí, které CBD krém obsahuje, po jeho použití by nejspíše došlo k alergické reakci. Nehledì na to mohou CBD krémy sloužit k úlevì od bolesti, zánìtu a otokù.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?

Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?

Pokraèující výzkum naznaèuje, že by CBD olej mohl hrát dùležitou roli v léèbì artritidy. Jaké jsou výhody CBD oleje? Existují nìjaké reakce, o kterých by jedinci zvažující použití této látky mìli vìdìt?

CBD olej (konopný olej) je olej vyrábìný z koncentrátu rostliny konopí. Lidé CBD olej používají k úlevnì od bolesti spojené s chronickými chorobami, kterou je napøíklad artritida.

Tento èlánek se zamìøuje na logické potvrzení výhod, použití a symptomù CBD oleje. Pøeètìte si, jestli mùže CBD olej být spolehlivou léèbou artritidy.

Co je to CBD olej?

CBD olej je olej extrahovaný z rostliny konopí.

CBD je kanabinoid, což je látka obsažená v rostlinách konopí. CBD není jako THC (další látka obsažená v konopí), protože na rozdíl od THC CBD není psychoaktivní. Z toho vyplývá, že užití CBD u lidí nijak neovlivní èi nezmìní jejich psychologický stav.

Na souèasném trhu je dostupné široké množství CBD olejù, které se mohou koncentrací CBD lišit. O použití konopných produktù se díky lékaøskému použití marihuany silnì diskutuje.

Je dùležité si pamatovat, že CBD se vìtšinou extrahuje z prùmyslového konopí a ne z rostlin, jejichž listy a kvìty se kouøí. Obì dvì tyto rostliny jsou druhem konopí. Zatímco rostliny marihuany se pìstují speciálnì pro svùj vysoký obsah THC, u rostlin, ze kterých se extrahuje CBD, tomu tak není.

Lidé používají CBD olej k úlevì od bolesti a zmírnìní zánìtù. Další výzkum doporuèuje CBD olej jako lék k úlevì od bolesti a dalších rùzných zdravotních stavù.

CBD olej a artritida: pøíèiny a pøíznaky 

Revmatoidní artritida u lidí poškozuje typické segmenty tkánì. Její napadající patogen zpùsobuje zánìt.

Tato choroba útoèí na lidské bursy a posléze se dostává do šlach a kostí, což klouby oslabuje.

Artritida nejèastìji zaèíná v kolenním kloubu. Choroba se poté rozšíøí také do dalších kloubù. Pacienti vìtšinou ráno pociují ztuhlost a je pro nì tìžké vylézt z postele. Bolest kloubù se vlivem práce a pohybu èlovìka postupem èasu zvyšuje. Èlovìk se pøi odpoèinku cítí uvolnìnì.

Diagnóza artritidy není tak tìžká, protože její symptomy se objeví bìhem nìkolika mìsícù. Po celkové prohlídce vám chorobu diagnostikuje specialista. Krevní testy pomáhají s rozeznání revmatoidní artritidy, která je pøítomná u zhruba 80% pacientù trpících revmatoidy.

Existují faktory, které zvyšují šanci revmatoidní artritidy (RA). Mezi tyto faktory patøí vìk (25 až 45 let), pohlaví (3/4 pacientù jsou ženy), rodinná historie revmatoidní artritidy, etnicita a obezita.

Pro úlevu nepohodlí existují legitimní léèebné strategie a procedury. Napøíklad fyzioterapické aktivity související s teplem a ledem a aktivity k úlevì pevnosti a bolesti.

Dùležité je také dopøát si dostatek odpoèinku. Dostupné jsou také léky, které obsahují NSAID a pomáhají proti zhoršení stavu této choroby. Tyto léky mají bohužel vedlejší úèinky.

DMARD (chorobu modifikující antirevmatické léky) brání dalšímu postupování choroby. Mohou ale mít urèité vedlejší úèinky.

CBD olej a úleva od bolesti spojené s artritidou

Artritida je hlavní pøíèinou handicapu ve Spojených Státech. Postihuje více než 50 milionù Amerièanù. Dva nejrozšíøenìjší druhy artritidy jsou uvedeny níže:

Revmatoidní artritida (RA): Infekce, která útoèí na lidské klouby a zpùsobuje podráždìní. Bìžnì ovlivòuje ruce a nohy a vede k bolavým, nateklým a ztvrdlým kloubùm.

Osteoartritida (OA): Degenerativní onemocnìní, které ovlivòuje lidské šlachy a kosti a zpùsobuje bolest a ztuhnutí. Èasto postihuje kyèle, kolena a klouby palcù.

CBD olej ukazuje mnoho pozitivních vlastností, které by mohly s léèbou artritidy pomoci. Studie naznaèují, že kanabidiol ulevuje od bolesti a zánìtù zpùsobených rùznými druhy artritidy (revmatoidní artritida, osteoartritida) èi dalšími chronickými onemocnìními kloubù.

CBD je látka obsažená v rostlinách konopí a je známá také pod pojmem konopný olej. CBD se získává z hojivých rostlin konopí.

Testy na krysách naznaèují, že by CBD mohlo léèit artritidu a uvolòovat bolest, která je s ní spojená:

Studie z roku 2011 zjistila, že CBD u krys snižuje zápalnou bolest zmìnou reakcí receptorù bolesti.

Pøi auditu v roce 2014 byly zjištìny náznaky, že by CBD mohlo být silným pomocníkem pro léèbu osteoartritida.

Studie z roku 2016 zjistila, že topická aplikace CBD mùže ulevit od bolesti a podráždìní zpùsobeného artritidou.

Studie z roku 2017 zjistila, že CBD mùže být vhodné k prevenci i léèbì bolesti kloubù zpùsobené osteoartritida.

Dodneška však existují minimální logické dùkazy, které by nespornì dokázaly, že CBD je pøesvìdèivým lékem pro pacienty trpící artritidou.

Nedávná reportáž zjistila, že ústní voda na bázi konopí známá pod názvem Sativex ulevuje od bolesti spojené s artritidou. Tento produkt obsahuje extrakty obou dùležitých slouèenin rostliny konopí - CBD i THC.

Výzkumníci si všimli úlevì od bolesti i pøitìžujících okolností. Postup revmatoidní artritidy byl také znaènì zpomalen. Pacienti, které již unavují konvenèní léky a chtìjí specifický lék k vyléèení této infekce, by za tímto úèelem mohli použít CBD olej, který je rùznými specialisty doporuèován.

Aèkoliv je dosavadní výzkum slibný, je potøeba provést ještì mnoho dalších studií a testù, než bude CBD olej oficiálnì uznán jako lék na artritidu a bolest s ní spojenou.

Závìr k CBD a artritidì

CBD olej ukazuje slibné výsledky pro léèbu bolesti spojené s artritidou. Specialisté vìøí, že CBD pùsobí na receptory v mozku a podle všeho také mùže zmírnit podráždìní a bolest.

K absolutní jistotì používání CBD oleje pro úspìšnou léèbu artritidy je však nutné provést další výzkum.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!