ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu

Dle Alzheimer‘s association je Alzheimerova choroba druhem demence, která zpùsobuje problémy s pøemýšlením, chováním a pamìtí. Symptomy Alzheimerovy choroby postupnì rostou, než dosáhnout úrovnì, která kriticky ovlivòuje každodenní aktivity.

Mùže být tìžké rozlišit mezi zmìnami vlivem stárnutí a prvními náznaky demence, ale problémy s pamìtí, které ovlivòují každodenní život nejsou typickou souèástí stárnutí. Demence zpùsobuje mírné zhoršení pamìti a schopnosti pøemýšlet. Nejzákladnìjším druhem demence je Alzheimerova choroba, což je smrtelná choroba, která má za následek ztrátu mozkových bunìk a funkcí.

Fáze Alzheimerovy choroby

1. Ranná fáze Alzheimerovy choroby

Na zaèátku Alzheimerovy choroby je èlovìk schopen fungovat zcela bìžnì. Lidé v této fázi mohou sami øídit auto, pracovat a být souèástí sociálních aktivit. Tato fáze mùže jít ruku v ruce s pocity zhoršené pamìti (napøíklad zapomínání rozpoznatelných slov èi umístìní bìžných vìcí).

2. 1. Støední fáze Alzheimerovy choroby

Lidé ve støední fázi Alzheimerovy choroby mohou mít problémy s rùznými aktivitami (napø. placení úètù), ale jsou schopni pamatovat si vìtšinu informací o svém životì. Støední fáze Alzheimerovy choroby je vìtšinou tou nejdelší fází, která navíc mùže trvat velmi dlouho.

3. 1. Vážná fáze Alzheimerovy choroby

V poslední fázi této choroby lidé ztrácí schopnost reagovat na svùj stav, vést diskuzi a nakonec také kontrolu nad pohybem svého tìla. Mohou obèas mluvit èi používat rùzné výrazy, ale komunikace s nimi je velmi obtížná. Spolu se zhoršením pamìových a mentálních schopností se mohou vyskytnout také zmìny v identitì. Lidé v této fázi potøebují pomoc s každodenními aktivitami.

Vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba postihuje velký poèet jedincù, snaha o objevení nových a efektivnìjších lékù, které by pomohly s její léèbou, neustále roste. Na popularitì napøíklad získávají zdravotní benefity CBD Oleje.

Jak mùže CBD pomoci s léèbou Alzheimerovy choroby. 

Kanabidiol (CBD) je pøírodní a nepsychoaktivní kanabinoid z rostliny kanabisu, který by mohl být v léèbì Alzheimerovy choroby užiteèný.
Pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou je léèba CBD možností, jak symptomy této choroby zmírnit. Kanabinoidy (CBD) mají schopnost chránit neurotransmitery v mozku proti nebezpeèí. Pùsobí jako oznaèující atomy, které øídí následné události zapojené do patologie Alzheimerovy choroby. (1)

Výzkum publikovaný v the Journal of Alzheimer's Disease odhalil, že CBD je schopné u pacientù zabránit vývoji deficitu sociálního rozeznání. To znamená, že CBD mùže potencionálnì zabránit ztrátì schopnosti rozeznávat tváøe lidí u pacientù v rané fázi Alzheimerovy choroby. (2)
Aèkoliv se stále máme do uèit, o dùležité roli endokanabinoidního systému pro údržbu nervového zdraví a širokých benefitech podávání CBD oleje u pacientù trpících vysilujícími chorobami (napø. Alzheimerova) již dùkazy existují.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562334/

 

https://www.researchgate.net/publication/263934508_Long-Term_Cannabidiol_Treatment_Prevents_the_Development_of_Social_Recognition_Memory_Deficits_in_Alzheimer's_Disease_Transgenic_Mice

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Alzheimerova choroba

CBD mùže zlepšit pamì
CBD mùže zlepšit pamì

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?
Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!