ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže zlepšit pamì

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD mùže zlepšit pamì

Mnoho vìdeckých studií ukazuje, že kanabis (nepsychoaktivní komponent marihuany) má schopnost zlepšit lidskou pamì.

CBD (kanabidiol) je bioaktivní souèástí rostliny konopí, která díky svým potencionálním benefitùm na mozek nabírá na popularitì. CBD nemá absolutnì nic spoleèného s navozením psychoaktivních stavù èi zhoršení krátkodobé pamìti.

Studie z roku 2010 publikovaná v The British Journal of Psychiatry se zamìøila na porovnání úèinkù CBD a THC na lidskou pamì. Tato studie odhalila, že THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol), dvì hlavní složky konopí, mají na lidský mozek opaèné úèinky.

Rozdíl mezi THC a CBD

THC je psychoaktivní složka konopí a CBD naopak úèinky THC potlaèuje a zabraòuje v navození psychoaktivních stavù.

CBD je jeden z aktivních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí.

THC a CBD v mozku pùsobí na stejné receptory CB1 a CB2, což jsou receptory zodpovìdné za ovládání chuti k jídlu, bolesti, pamìti a nálady.

Pøi samostatném užití pùsobí CBD na 5-HT1A receptor, což je nejrozšíøenìjší 5-HT receptor v celé nervové soustavì.

CBD se váže na 5-HT1A v následujících systémech:

  • Serotoninový systém - pùsobí proti depresi, úzkosti a jako neuroprotektor
  • Opioidní systém - tlumí bolest a úèinky chronických zánìtù
  • Dopaminový systém - ovládá rùzné aspekty chování, mezi které patøí napøíklad motivace a chování související se získáním odmìny

Úèinky CBD na úzkost, stres, depresi a spánek

Rùzné studie ukazuj, že CBD obsahuje anxiolytickou slouèeninu. Tato slouèenina pomáhá v úlevì symptomù charakteristických pro depresi, úzkost a stres.

Vìøí se, že CBD ovlivòuje aktivitu neuronù v hipokampu, což je oblast mozku, která je zodpovìdná za konsolidaci pamìti. Tomuto procesu pomáhá zvýšením koncentrace vápníku v mitochondriích.

Studie také ukazují, že CBD pùsobí na oblast mozku, která je zodpovìdná za rùzné lidské emoce.

CBD je také pozitivní pro léèbu nespavosti. Bylo zjištìno, že podání CBD pøed spánkem pomáhá pacientùm dosáhnout kvalitního a hlubokého spánku. CBD mùže být užito ve formì CBD oleje.

Úèinky CBD na pamì

Lidé obecnì vìøí, že marihuana zpùsobuje ztrátu pamìti, což ale není tak úplnì pravda. Ve skuteènosti záleží na druhu kanabinoidù, které daná osoba užívá.

Jedním z hlavních problémù uživatelù kanabisu je krátkodobá ztráta pamìti.Mnoho studií však ukazuje, že tento efekt je zpùsoben pøítomností THC, což je primární psychoaktivní složka rostliny konopí.

Nìkteré studie ukazují, že proti této ztrátì pamìti mùžete bojovat užíváním kanabidiolu (CBD). Úèinky této látky na kanabinoidní receptory jsou jiné než úèinky THC.

Mnoho vìdeckých studií již prokázalo, že CBD je dobrou volnou pro osoby, které trpí neurodegenerativními chorobami, mezi které patøí napøíklad Alzheimerova choroba. Další studie ukazují, že CBD mùže zlepšovat schopnost poznávání.

Podle studie publikované v Frontiers in Pharmacology vìdci zjistili, že CBD pomáhá podporovat neurogenezi (rùst neuronù).

V pøedklinické studii zvíøat, která probíhala 3 týdny, byla nìkterým myším podána injekce s Alzheimerovou chorobou a poté každodenní léèba CBD. CBD bylo v tomto pøípadì efektivní ve zvrácení poznávacího deficitu myší.

V další studii vìdci zjistili, že osmimìsíèní léèba CBD pomohla v prevenci rozvoje deficitu pamìti pro sociální rozpoznávání.

Výzkumníci také objevili, že užití CBD mùže snížit poškození mozku vlivem rùzných zranìní.

Ve studii zamìøené na zvíøata bylo zjištìno, že CBD zvyšuje poèet životaschopných mozkových bunìk a naopak pomáhá snížit množství poškozených mozkových bunìk až o 50%.

Vìdci vìøí, že neuroprotektivní úèinky CBD jsou zpùsobeny jeho pùsobením na CB2 receptory. CBD se na tento receptor váže a produkuje protizánìtlivou reakci v mozkových buòkách, která ve výsledku snižuje poškození zpùsobené zánìtem.

Proces oxidace má na lidský mozek také nepøíznivé úèinky a je zodpovìdný za jeho èásteèné poškození u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Studie ukázaly, že pùsobení CBD na CB2 receptor vede ke snížení poškození vlivem oxidace.

V další studii australští vìdci zjistili, že CBD mùže hrát urèitou roli ve zlepšování pamìti osob trpících schizofrenií. CBD takovýmto osobám také pomáhá zlepšit rozpoznávací schopnosti.

Bìhem této studie vìdci nakazily hlodavce specifickým modelem schizofrenie a poté je léèili CBD. Tato léèba u postižených myší vedla ke zlepšení pamìti a rozpoznávacích funkcí.

CBD jako stimulant neurogeneze

CBD získává na popularitì pro svou potencionální pomocnou roli pøi procesu neurogeneze. Vìdci se spíše zamìøují na jeho roli pro Alzheimerovu chorobu.

U pacientù trpících Alzheimerovou chorobou se rychle nièí nervová tkán, což vede k vysilujícím neurologickým úèinkùm, mezi které patøí napøíklad ztráta schopnosti rozpoznání, ztráta pamìti a vážné osobnostní zmìny.

Tato choroba prakticky mùže zmìnit milujícího a vlídného èlovìka ve èlovìka zlého a sobeckého. CDD mùže proces neurodegenerace zpomalit svou stimulací procesu neurogeneze.

Vìdci nyní roli CBD pro léèbu Alzheimerovy choroby zkoumají. Zatím nebylo prokázáno, že CBD mùže být pro léèbu Alzheimerovy choroby použito, ale vìdci nicménì doufají, že vzhledem k mnoha pozitivním pokusùm na zvíøatech se tak již brzy stane.

Závìr

Zatímco benefity CBD vypadají vskutku slibnì a pacientùm trpícím Alzheimerovou chorobou dávají urèité svìtlo na konci tunelu, jeho klinická aplikaci je prozatím neznámou.

Je dùležité si zapamatovat, že v klinických studiích mohou vìdci aplikovat CBD pøímo do mozku zvíøat, což ale u lidí bohužel není možné. Zjištìní ze studií na zvíøatech však pomáhají vìdcùm aplikovat nabyté informace pro benefity nás lidí.

Reference

https://cbd-international.net/effects-cannabis-oil-alzheimers-disease/

https://www.askcbd.org/can-cbd-help-your-memory

https://seniordirectory.com/articles/info/benefits-of-cbd-for-senior-citizens

https://www.naturalstacks.com/blogs/news/cbd-brain-benefits

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931635/

https://elixinol.com/blog/cbd-thc-effects-on-memory/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Alzheimerova choroba

Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?
Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu
Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!