ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Alzheimerova choroba

CBD mùže zlepšit pamì

CBD mùže zlepšit pamì

Mnoho vìdeckých studií ukazuje, že kanabis (nepsychoaktivní komponent marihuany) má schopnost zlepšit lidskou pamì.

CBD (kanabidiol) je bioaktivní souèástí rostliny konopí, která díky svým potencionálním benefitùm na mozek nabírá na popularitì. CBD nemá absolutnì nic spoleèného s navozením psychoaktivních stavù èi zhoršení krátkodobé pamìti.

Studie z roku 2010 publikovaná v The British Journal of Psychiatry se zamìøila na porovnání úèinkù CBD a THC na lidskou pamì. Tato studie odhalila, že THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol), dvì hlavní složky konopí, mají na lidský mozek opaèné úèinky.

Rozdíl mezi THC a CBD

THC je psychoaktivní složka konopí a CBD naopak úèinky THC potlaèuje a zabraòuje v navození psychoaktivních stavù.

CBD je jeden z aktivních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí.

THC a CBD v mozku pùsobí na stejné receptory CB1 a CB2, což jsou receptory zodpovìdné za ovládání chuti k jídlu, bolesti, pamìti a nálady.

Pøi samostatném užití pùsobí CBD na 5-HT1A receptor, což je nejrozšíøenìjší 5-HT receptor v celé nervové soustavì.

CBD se váže na 5-HT1A v následujících systémech:

  • Serotoninový systém - pùsobí proti depresi, úzkosti a jako neuroprotektor
  • Opioidní systém - tlumí bolest a úèinky chronických zánìtù
  • Dopaminový systém - ovládá rùzné aspekty chování, mezi které patøí napøíklad motivace a chování související se získáním odmìny

Úèinky CBD na úzkost, stres, depresi a spánek

Rùzné studie ukazuj, že CBD obsahuje anxiolytickou slouèeninu. Tato slouèenina pomáhá v úlevì symptomù charakteristických pro depresi, úzkost a stres.

Vìøí se, že CBD ovlivòuje aktivitu neuronù v hipokampu, což je oblast mozku, která je zodpovìdná za konsolidaci pamìti. Tomuto procesu pomáhá zvýšením koncentrace vápníku v mitochondriích.

Studie také ukazují, že CBD pùsobí na oblast mozku, která je zodpovìdná za rùzné lidské emoce.

CBD je také pozitivní pro léèbu nespavosti. Bylo zjištìno, že podání CBD pøed spánkem pomáhá pacientùm dosáhnout kvalitního a hlubokého spánku. CBD mùže být užito ve formì CBD oleje.

Úèinky CBD na pamì

Lidé obecnì vìøí, že marihuana zpùsobuje ztrátu pamìti, což ale není tak úplnì pravda. Ve skuteènosti záleží na druhu kanabinoidù, které daná osoba užívá.

Jedním z hlavních problémù uživatelù kanabisu je krátkodobá ztráta pamìti.Mnoho studií však ukazuje, že tento efekt je zpùsoben pøítomností THC, což je primární psychoaktivní složka rostliny konopí.

Nìkteré studie ukazují, že proti této ztrátì pamìti mùžete bojovat užíváním kanabidiolu (CBD). Úèinky této látky na kanabinoidní receptory jsou jiné než úèinky THC.

Mnoho vìdeckých studií již prokázalo, že CBD je dobrou volnou pro osoby, které trpí neurodegenerativními chorobami, mezi které patøí napøíklad Alzheimerova choroba. Další studie ukazují, že CBD mùže zlepšovat schopnost poznávání.

Podle studie publikované v Frontiers in Pharmacology vìdci zjistili, že CBD pomáhá podporovat neurogenezi (rùst neuronù).

V pøedklinické studii zvíøat, která probíhala 3 týdny, byla nìkterým myším podána injekce s Alzheimerovou chorobou a poté každodenní léèba CBD. CBD bylo v tomto pøípadì efektivní ve zvrácení poznávacího deficitu myší.

V další studii vìdci zjistili, že osmimìsíèní léèba CBD pomohla v prevenci rozvoje deficitu pamìti pro sociální rozpoznávání.

Výzkumníci také objevili, že užití CBD mùže snížit poškození mozku vlivem rùzných zranìní.

Ve studii zamìøené na zvíøata bylo zjištìno, že CBD zvyšuje poèet životaschopných mozkových bunìk a naopak pomáhá snížit množství poškozených mozkových bunìk až o 50%.

Vìdci vìøí, že neuroprotektivní úèinky CBD jsou zpùsobeny jeho pùsobením na CB2 receptory. CBD se na tento receptor váže a produkuje protizánìtlivou reakci v mozkových buòkách, která ve výsledku snižuje poškození zpùsobené zánìtem.

Proces oxidace má na lidský mozek také nepøíznivé úèinky a je zodpovìdný za jeho èásteèné poškození u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Studie ukázaly, že pùsobení CBD na CB2 receptor vede ke snížení poškození vlivem oxidace.

V další studii australští vìdci zjistili, že CBD mùže hrát urèitou roli ve zlepšování pamìti osob trpících schizofrenií. CBD takovýmto osobám také pomáhá zlepšit rozpoznávací schopnosti.

Bìhem této studie vìdci nakazily hlodavce specifickým modelem schizofrenie a poté je léèili CBD. Tato léèba u postižených myší vedla ke zlepšení pamìti a rozpoznávacích funkcí.

CBD jako stimulant neurogeneze

CBD získává na popularitì pro svou potencionální pomocnou roli pøi procesu neurogeneze. Vìdci se spíše zamìøují na jeho roli pro Alzheimerovu chorobu.

U pacientù trpících Alzheimerovou chorobou se rychle nièí nervová tkán, což vede k vysilujícím neurologickým úèinkùm, mezi které patøí napøíklad ztráta schopnosti rozpoznání, ztráta pamìti a vážné osobnostní zmìny.

Tato choroba prakticky mùže zmìnit milujícího a vlídného èlovìka ve èlovìka zlého a sobeckého. CDD mùže proces neurodegenerace zpomalit svou stimulací procesu neurogeneze.

Vìdci nyní roli CBD pro léèbu Alzheimerovy choroby zkoumají. Zatím nebylo prokázáno, že CBD mùže být pro léèbu Alzheimerovy choroby použito, ale vìdci nicménì doufají, že vzhledem k mnoha pozitivním pokusùm na zvíøatech se tak již brzy stane.

Závìr

Zatímco benefity CBD vypadají vskutku slibnì a pacientùm trpícím Alzheimerovou chorobou dávají urèité svìtlo na konci tunelu, jeho klinická aplikaci je prozatím neznámou.

Je dùležité si zapamatovat, že v klinických studiích mohou vìdci aplikovat CBD pøímo do mozku zvíøat, což ale u lidí bohužel není možné. Zjištìní ze studií na zvíøatech však pomáhají vìdcùm aplikovat nabyté informace pro benefity nás lidí.

Reference

https://cbd-international.net/effects-cannabis-oil-alzheimers-disease/

https://www.askcbd.org/can-cbd-help-your-memory

https://seniordirectory.com/articles/info/benefits-of-cbd-for-senior-citizens

https://www.naturalstacks.com/blogs/news/cbd-brain-benefits

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931635/

https://elixinol.com/blog/cbd-thc-effects-on-memory/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?

Mùže CBD pomoci proti Alzheimerovì chorobì?

Nejnovìjší vìdecký vývoj a výzkum pøedstavuje nové a pokroèilé zpùsoby léèby chronických psychických a fyzických onemocnìní. Tyto nové metody léèby však jdou ruku v ruce s rozporuplnou debatou o jejich vedlejších úèincích na pacienty. To je hlavním dùvodem, proè vìdci zatím nebyli schopni reprodukovat pozitivní úèinky silných lékù bez jejich škodlivých vedlejších úèinkù, které jsou jinak považovány za nejefektivnìjší a nejproduktivnìjší, co se kompletního doléèení nemoci týèe.

Z tohoto dùvodu se vìdeètí experti z oboru bylinných a organických surovin pro lékaøský výzkum snaží takové léky vytvoøit z pøírodních rostlinných složek a dalších organických zdrojù, které jsou neškodné a pro dlouhodobou léèbu psychických i fyzických poruch také velmi efektivní. Alzheimerova choroba je oproti jiným mentálním poruchám progresivní neurologická porucha, která se postupem èasu zhoršuje. Lékaøská vìda na tuto chorobu doposud nebyla schopna nalézt jiný lék než ten, který pouze tlumí její symptomy a zpomaluje proces poškození.

CBD olej se vyrábí z pøírodních a organických složek rostliny konopí, která je ve vìdeckém svìtì díky vysoce efektivním pozitivním vlastnostem na léèbu Alzheimerovy rostoucím fenoménem.

Co je to Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je agresivní forma demence, což je progresivní mentální porucha, u které pacient postupnì ztrácí vìdomí a podvìdomí. Mezi nejèastìjší symptom této choroby patøí ztráta pamìti, která je propojená s úmrtím mozkových bunìk. Vìtšina pøípadù Alzheimerovy choroby je hlášena u vìkové skupiny lidí nad 70 let, což však ale nemusí nutnì být pravidlem, protože existují pøípady lidí trpící touto chorobou už ve 30. letech.

Alzheimerova choroba je nejbìžnìjší formou demence a její progresivní zhoršující se stav vede k nemožnosti pamatovat si lidi èi jiné informace, jako napøíklad svùj pokoj, byt, èleny rodiny, své jméno atd. Právì z tohoto dùvodu jsou lidé trpící Alzheimerovou chorobou pro vykonávání bìžných denních aktivit zcela závislí na pomoci druhých.

Jak CBD olej pomáhá v léèbì této choroby?

CBD olej se vyrábí z èistých extraktù rostliny konopí, která má protizánìtlivé a antioxidaèní vlastnosti díky kterým je schopná léèit urèité extrémnì závažné choroby a onemocnìní, mezi které patøi i Alzheimerova choroba.

Nyní si øekneme, které vlastnosti CBD oleje pùsobí na Alzheimerovu chorobu.

1. Protizánìtlivý

Vìtšina neurologických poruch je zpùsobena pøílišným zánìtem mozkových bunìk, které znemožòují jeho normální funkci. Výsledkem této skuteènosti je neschopnost pacientù vyrovnat se s abnormálním chováním nepravidelných mozkových signálù. Protizánìtlivé vlastnosti CBD oleje jsou pozitivní v léèbì Alzheimerovy choroby èi její prevence.

2. Antioxidant

Naše mozkové buòky mají pøírodní antioxidaèní vlastnosti, které se vlivem dlouhodobého mentálního stresu zhoršují. Z tohoto dùvodu lidé trpící depresemi èasto ve skuteènosti nemají kontrolu nad tím, co øíkají, èi dìlají. Podobný proces nastává, když oxidaèní reakce v mozkových buòkách pøekroèí svùj limit. CBD olej tedy mùže Alzheimerovu chorobu léèit pomocí svých pøírodních antioxidaèních vlastností, které jsou obzvláštì pozitivní na léèení mentálních poruch.

Stabilizátor mozku

Alzheimerova choroba se vyskytuje u lidí, jejichž mozkové buòky pøestanou fungovat nebo se vlivem stimulantù z abnormálních funkcí mozku zpomalí, CBD olej je pro léèbu Alzheimerovy choroby vhodný proto, že stabilizuje mozek reakcí s jeho receptory, což nadbyteènou energii zpomaluje a udržuje stabilitu jeho funkcí.

Úèinky CBD oleje na lidský mozek

Úèinky CBD oleje na mozek jsou snazší na pochopení, pokud se dopodrobna podíváme na jeho benefity, mezi které patøí:

Kanabinoid má pøirozenou schopnost snižovat mentální a behaviorální symptomy, které jsou poèáteèními znaky Alzheimerovy choroby.

CBD olej neléèí pouze Alzheimerovu chorobu, ale také jí potlaèením zánìtlivé reakce v mozkových buòkách pøedchází.

Oxidativní stres zpùsobený množstvím psychických, fyzických èi emocionálních problémù mùže být pomocí CBD oleje zmírnìn èi zpomalen. CBD olej má schopnost reagovat s pøirozenými endokanabinoidy v lidském mozku, a uvolòovat tak dopamin, který stres uvolòuje.

CBD olej stimuluje rùst mozkových bunìk napøíklad stabilizací mozkových funkcí jejich správným fungováním a vhodným poètem bunìk.

Pomáhá zcela uvolnit symptomy demence, což je obzvláštì pozitivní pro starší osoby, které konzumují CBD olej za jiným úèelem.

Prevence a léèba Alzheimerovy choroby CBD olejem

CBD olej neléèí pouze Alzheimerovu chorobu, ale také jí zabraòuje pùsobit na mozkovou aktivitu. Dìje se tak za pomoci pøírodních antioxidaèních, protizánìtlivých a na mozkové buòky stimulaèních vlastností. Tyto skuteènosti však vìdeckými experty prozatím nebyly potvrzeny, a to proto, že výzkum je èasovì velmi nároèný a vìdci si musí být svými výroky jistí na sto procent. Jakákoliv chyba èi mylná domnìnka by totiž mohla vést v extrémních pøípadech až ke smrti.

CBD olej se však pro léèbu Alzheimerovy choroby zdá být velmi pozitivním. Dùkazem budiž mnoho pozitivních recenzí jeho uživatelù. CBD olej mùže díky svým mnoha pozitivním vlastnostem a úèinkùm lékaøství nabídnout opravdu hodnì. V jeho použití mùžeme a mìli bychom vìøit, protože tento fenomén si zaslouží svìtové uznání. Léèba poèáteèních symptomù Alzheimerovy choroby za použití CD oleje je naprosto mimoøádným vìdeckým úspìchem, který navíc netrvá velmi dlouho.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu

Úèinky CBD na Alzheimerovu chorobu

Dle Alzheimer‘s association je Alzheimerova choroba druhem demence, která zpùsobuje problémy s pøemýšlením, chováním a pamìtí. Symptomy Alzheimerovy choroby postupnì rostou, než dosáhnout úrovnì, která kriticky ovlivòuje každodenní aktivity.

Mùže být tìžké rozlišit mezi zmìnami vlivem stárnutí a prvními náznaky demence, ale problémy s pamìtí, které ovlivòují každodenní život nejsou typickou souèástí stárnutí. Demence zpùsobuje mírné zhoršení pamìti a schopnosti pøemýšlet. Nejzákladnìjším druhem demence je Alzheimerova choroba, což je smrtelná choroba, která má za následek ztrátu mozkových bunìk a funkcí.

Fáze Alzheimerovy choroby

1. Ranná fáze Alzheimerovy choroby

Na zaèátku Alzheimerovy choroby je èlovìk schopen fungovat zcela bìžnì. Lidé v této fázi mohou sami øídit auto, pracovat a být souèástí sociálních aktivit. Tato fáze mùže jít ruku v ruce s pocity zhoršené pamìti (napøíklad zapomínání rozpoznatelných slov èi umístìní bìžných vìcí).

2. 1. Støední fáze Alzheimerovy choroby

Lidé ve støední fázi Alzheimerovy choroby mohou mít problémy s rùznými aktivitami (napø. placení úètù), ale jsou schopni pamatovat si vìtšinu informací o svém životì. Støední fáze Alzheimerovy choroby je vìtšinou tou nejdelší fází, která navíc mùže trvat velmi dlouho.

3. 1. Vážná fáze Alzheimerovy choroby

V poslední fázi této choroby lidé ztrácí schopnost reagovat na svùj stav, vést diskuzi a nakonec také kontrolu nad pohybem svého tìla. Mohou obèas mluvit èi používat rùzné výrazy, ale komunikace s nimi je velmi obtížná. Spolu se zhoršením pamìových a mentálních schopností se mohou vyskytnout také zmìny v identitì. Lidé v této fázi potøebují pomoc s každodenními aktivitami.

Vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba postihuje velký poèet jedincù, snaha o objevení nových a efektivnìjších lékù, které by pomohly s její léèbou, neustále roste. Na popularitì napøíklad získávají zdravotní benefity CBD Oleje.

Jak mùže CBD pomoci s léèbou Alzheimerovy choroby. 

Kanabidiol (CBD) je pøírodní a nepsychoaktivní kanabinoid z rostliny kanabisu, který by mohl být v léèbì Alzheimerovy choroby užiteèný.
Pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou je léèba CBD možností, jak symptomy této choroby zmírnit. Kanabinoidy (CBD) mají schopnost chránit neurotransmitery v mozku proti nebezpeèí. Pùsobí jako oznaèující atomy, které øídí následné události zapojené do patologie Alzheimerovy choroby. (1)

Výzkum publikovaný v the Journal of Alzheimer's Disease odhalil, že CBD je schopné u pacientù zabránit vývoji deficitu sociálního rozeznání. To znamená, že CBD mùže potencionálnì zabránit ztrátì schopnosti rozeznávat tváøe lidí u pacientù v rané fázi Alzheimerovy choroby. (2)
Aèkoliv se stále máme do uèit, o dùležité roli endokanabinoidního systému pro údržbu nervového zdraví a širokých benefitech podávání CBD oleje u pacientù trpících vysilujícími chorobami (napø. Alzheimerova) již dùkazy existují.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562334/

 

https://www.researchgate.net/publication/263934508_Long-Term_Cannabidiol_Treatment_Prevents_the_Development_of_Social_Recognition_Memory_Deficits_in_Alzheimer's_Disease_Transgenic_Mice

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!