ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže zmírnit alergie

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD mùže zmírnit alergie

CBD (kanabidiol) z marihuany a konopí je lékem na problémy od nespavosti až k ADHD, úzkosti èi anorexii, který díky svým pozitivním vlastnostem nabírá na popularitì. Mùže také léèit bìžné choroby èi závažnìjší onemocnìní. Zdá se, že noví uživatelé této døíve ilegální rostliny se objevují každý den. Lidé z celého svìta nyní hlásí, že CBD pomáhá také zmírnìním symptomù sezónní alergie lépe než bìžné léky na pøedpis, a to dokonce bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.

Citlivost na pyl je nìco, co nemùžete pøehlížet. Tento problém mùže vcelku rychle pøerùst v nìco mnohem horšího, co bude negativnì ovlivòovat váš imunitní systém. Misinterpretace reakcí imunitního systému vede ke zvýšení alergenù, což má za následek pøílišnou reakci tìla ve snaze ochránit se. Alergické reakce na pyl mohou vést k ucpání dýchacích cest, sípání, podráždìní atd. CBD proti nìkterým tìmto symptomùm pomáhá.

Jak CBD interaguje s alergiemi

V deníku Pulmonary Pharmacology and Therapeutics byla publikována studie, která odhalila snížené ucpání dýchacích cest vlivem expanze bunìk pólu a vypouštìní histaminu.

Morèatùm byl podáván ovalbumín, syrové bílky (známé jako spouštìè bunìk pólu) a histamin. Cílem tohoto experimentu bylo porovnání bezpeènosti vedlejších úèinkù. Ovalbumín byl použit ke zhoršení stavu subjektù a zvýšení vypouštìného histaminu.

Vìdci došli k závìru, že CBD usnadòuje dýchání. Po aplikaci alergenu do subjektu se tvorba bunìk pólu a vypouštìní histaminu snížilo.

Jak na pylové alergie

Citlivost na pyl je snad vùbec tou nejhorší možnou. Rostliny vlivem teploty do ovzduší vypouští pyl. A už úèinky citlivosti na pyl pociujete každý den èi nikoliv, dodateèného prachu si jistì všimne každý. Nejvìtším nepøítelem pro lidi s hypersensitivitou na pyl je ambrozie. Ambrozie díky teplým dnùm a chladným veèerùm vypouští do ovzduší pyl od srpna do øíjna. Vlivem vìtru tento pyl mùže cestovat mnoho kilometrù.

Mezi další benefity kanabinoidù pro alergiky patøí: tlumení zánìtù, uvolnìní ucpaných nosních dutin, uvolnìní napìtí v nosu, úleva od bolestí, pocit klidu a zlepšený spánek. Produkce histaminu se vlivem stresu zvyšuje, takže díky uklidòujícím úèinkùm CBD je jeho produkce snížena. Produkce histaminu ve spánku je takøka nulová. Pamatujte si, že CBD je slouèenina obsažená v konopí, která vám na rozdíl od THC nenavodí žádný psychoaktivní stav, takže se jeho používání vùbec nemusíte bát. Pokud však máte volno, mìli byste zvážit synergický efekt. Kombinace THC a CBD vám poskytne kompletnìjší úlevu. Synergického efektu dosáhnete užitím CBD olejù èi potravin s obsahem THC okolo 3%. Tato koncentrace vám nenavodí pøíliš velký psychoaktivní stav.

 

Zdroje:

http://maximumlifestyles.com/home/is-cbd-oil-really-the-new-miracle-cure-one-company-says-the-answer-may-astound-you/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/

http://www.ciitech.co.uk/a-study-to-identify-a-possible-inhibitory-effect-of-a-cbd-derivative-to-inhibit-allergic-airway-inflammation-asthma/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!