ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD pomoci se snížením výskytu akné

30 červenec, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD pomoci se snížením výskytu akné

Akné je pro mnoho lidí noèní mùrou. Ráno se vzbudíte a zjistíte, že se na vaší tváøi objevil velký pupínek. Nejenže bolí, ale nejradši byste zùstali schovaní pod peøinou. Když se nám na tváøi objeví pupínek, je zcela normální, že se místo bìžných aktivit snažíme odùvodnit naše setrvání doma a vyhnout se tak jakékoliv interakci s dalšími lidmi. Akné mùže mít na èlovìka øadu nepøíznivých úèinkù. Tento problém se nevztahuje pouze na teenagery. Skuteènost je taková, že s akné døíve èi pozdìji pøijde do styku každý z nás. V loòském roce trpìlo akné pøes 50 milionù Amerièanù, což z akné dìlá ten nejèastìjší kožní problém.

Akné mùže být zpùsobeno rùznými faktory, napøíklad genetikou, hormony a nìkdy dokonce propukne zcela bezdùvodnì. Akné èi pupínky se obvykle objevují v dùsledku nadmìrné produkce oleje mazových žláz, které nakonec vedou k ucpávání pórù. Protože je akné tak èastým problémem, existuje také celá øada léèebných metod a lékù, které však mají vedlejší efekty a stav kùže èasto i zhorší. Jedním ze zpùsobù léèby akné, které lidé považují za užiteèné, je použití CBD v jakékoli formì.

CBD pro akné

Kanabidiol, èasto známý také jako CBD, je jedna ze slouèenin vyskytující se v konopí. CBD je kanabinoid obsažený v konopí, který má mnoho léèivých benefitù. Lidé si CBD èasto pletou s THC, což je psychoaktivní slouèenina. CBD vám nemùže nijak alterovat stav mysli, což z nìj pro mnoho nemocí èiní lepší léèebnou metodu. Bylo prokázáno, že CBD mùže být efektivní v léèbì epilepsie, rakoviny kùže, astma, zánìtu, artritidy, bolesti hlavy a mnoha dalších nemocí. Stejnì tak je CBD používáno pro snížení výskytu akné. Nìkteøí lidé pøísahají, že právì CBD jim pomohlo v úspìšném boji s akné. Aèkoliv pro takováto tvrzení neexistuje pøíliš mnoho dùkazù, CBD mùže pomoci snížit efekty akné v nìkolika rùzných bodech, které jsou uvedeny níže.

1. CBD snižuje produkci mazu

Jak již všichni víme, akné je zpùsobeno pøebytkem mazu v mazových žlázách. Pøebytek vyprodukovaného mazu v mazových žlázách je uvìznìn ve vlasových folikulech pokožky, což zpùsobuje její podráždìní a vytvoøení hrudky.

Bylo zjištìno, že CBD øídí a reguluje produkci mazu. Naše pokožka disponuje kanabinoidními receptory CB1 a CB2 endokanabinoidního systému, které v interakci s CBD podporují homeostázi.

Podle výzkumu Národního centra pro biotechnologické informace má CBD schopnost snižovat produkci kožního mazu, což vede k ménì mastné pokožce, a tudíž ménì èastému výskytu akné.

2. CBD snižuje poèet anandamidù

Maïarská studie doktora Tamase Bira z roku 2010 odhalila, že aplikace CBD na pokožku snižuje poèet anandamidù a produkci kožního mazu. Anandamid je neurologický transmitter, který je zodpovìdný za regulaci rùstu bunìk, jejich smrt èi odlišnost. Poèet anandamidù by mìl být pro perfektnì zdravou pokožku v rovnováze.

3. CBD je protizánìtlivé

Tým doktora Tamase Bira také zjistil, že CBD má protizánìtlivé vlastnosti. Dle jeho výzkumu mìlo CBD protizánìtlivé úèinky na pokožku a bylo schopné snížit produkci lipidù. Snížená produkce kožního mazu vede ke sníženému výskytu akné a CBD také tlumí zánìty pokožky, což pomáhá se zarudnutím kùže.

4. CBD pro snížení stresu

Stres má na výskyt akné velký vliv a rùzné studie odhalily, že CBD mùže stres a úzkost tlumit. CBD reaguje s centrálním nervovým systémem a pomáhá mozku relaxovat. Zvyšuje také produkci serotoninu, což je hormon pocitu štìstí. Užívání CBD oleje mùže pomoci pøi vyrovnávání hormonù v tìle a snižování stresu.

5. CBD je lepší léèbou

Doktor Biro také naznaèil, že CBD je pro léèbu akné lepší než mnoho jiných dostupných lékù obsahujících vitamín A, který pokožku vysušuje, šupinatí, ztmavuje a zpùsobuje její svìdìní. CBD má schopnost cílit pouze na poškozené kožní buòky, zatímco ostatní buòky zùstávají zdravé. CBD léèí pouze buòky produkující kožní maz a na ostatní buòky nijak nepùsobí, takže nezpùsobuje podráždìní pokožky.

Jak používat CBD proti akné

Vìtšina výzkumù zahrnovala souèasné použití CBD a mnoho neoficiálních studií také lokální aplikaci CBD. CBD ve formì krémù, balzámù nebo mastí mùže být velmi prospìšné pøi snižování výskytu a úèinkù akné. Pokud máte také zájem o celkové lékaøské benefity CBD, mùžete CBD doplòky konzumovat pravidelnì. Tyto výrobky pomáhají pøi regulaci imunitního systému, zvyšují stabilitu hormonù a tlumí stres a úzkost. Všechny tyto benefity CBD oleje povedou ke snížení výskytu akné a jeho intenzitì.

Mnoho lidí také používá na pokožku CBD olejová séra. Pro krásnou a mladistvì vypadající pokožku používají CBD olej dokonce i nìkteré celebrity. CBD také pomáhá proti vadám, jizvám a vráskám na pokožce, které dùsledkem akné vznikají.

Závìr

CBD je prokazatelnou efektivní léèbou akné, Na rozdíl od jiných lékù nemá CBD žádné vedlejší úèinky. Pøestože používání CBD není schváleno mnoha regulaèními úøady, lidé jej již zaèali v boji proti nechtìným pupínkùm používat. Ke schválení CBD jako léku na pøedpis proti akné je nutný další výzkum. Lidé však CBD užívají i pøesto, a pochvalují si jeho výsledky léèby mnoha rùzných nemocí. Pokud budou lidé na celém svìtì i nadále používat CBD pro jeho lékaøské benefity, již brzy si tento fenomén udìlá své jméno i v lékaøském oboru a nikdo se jeho použití nebude bát.

Seznam použité literatury

https://www.everydayoptimalcbd.com/can-cbd-oil-reduce-acne/
https://www.hellomd.com/health-wellness/59380244a81c0574efdae2ff/cbd-from-cannabis-may-reduce-acne

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!