ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

Pokud jste se v mládí èi pozdìjším vìku setkali s problémy s koncentrací, jistì víte, jak nepøíjemné to mùže být. Nedostatek koncentrace mùže na èlovìka mít negativní dopady v podobì ztráty èasu èi nekvalitního provedení rùzných úkonù. Èlovìk se mùže stát obìtí zdržování a ztráty èasu. Tento problém mùže napøíklad indikovat situace, kdy je èlovìk neschopen sedìt v klidu a tichu. Mnozí lidé se v takovýchto situacích tìžko koncentrují. Pokud tento problém není léèen, nedostatek koncentrace a soustøedìní mùže ovlivnit každodenní aktivity daného èlovìka - jeho povolání, rodinu, pøátele, finanèní prostøedky, studium èi dokonce osobní spokojenost.

Jedinci, kteøí mají s nedostatkem koncentrace a pozornosti zkušenosti ví, že vedlejší úèinky tìchto problémù jsou vážné. Postižený jedinec si mùže ráno v práci sednout ke stolu s hrnkem kafe a než se nadìje, je dávno poledne a jeho odvedená práce se nenachází pøíliš daleko od nuly. Jedinci trpící touto poruchou mohou trpìt nekoneènou únavou, která jim neumožòuje dìlat žádné pochùzky, snižuje jejich sebevìdomí a zpùsobuje také neschopnost podøídit se autoritám èi náhlé pobouøení. Tito jedinci jsou také až šestkrát více náchylní k dalším mentálním poruchám, které nemají s pozorností a soustøedìností ve skuteènosti nic spoleèného.

Jak CBD zlepšuje soustøedìnost a koncentraci?

CBD pøímo spolupracuje s dopaminem v mozku, což je chemický neurotransmiter, který je zodpovìdný za pamì, soustøedìnost a mentální povìdomí. Snížená úroveò soustøedìnosti a koncentrace je bìžnì spojována s nízkou hladinou dopaminu. Aèkoliv mùže kouøení èi konzumace marihuany hladinu dopaminu zvýšit, existuje riziko pøedávkování, které naopak vede ke zhoršení pamìti a soustøedìnosti. Konzumace CBD nedovoluje nepravidelné zvýšení úrovnì dopaminu v mozku. Pravé pøírodní CBD z té správné odrùdy konopí vám pomùže výraznì zlepšit soustøedìnost ve škole èi práci. S uvolnìním dopaminu do tìla jsou spojeny také pocity inspirace a motorický systém.

Uživatelé CBD s vyšší hladinou dopaminu v mozku zaznamenávají zlepšenou duševní koncentraci. Aèkoliv mùže THC (další slouèenina v konopí) vaši mysl velmi zaostøit, má bohužel také další nepøátelské úèinky, které se jejím uživatelùm nelíbí. Mezi tyto negativní úèinky patøí tendence k neklidnosti a neurotickým pocitùm. Bohužel se tedy nejedná o ten správný lék pro pomoc s problémy s koncentrací a soustøedìním. Vhodná odrùda konopí s vysokým obsahem CBD je pro pøípravu CBD oleje a dalších CBD produktù s uklidòujícími efekty tím nejlepším øešením. Jedinci trpící problémy s koncentrací a soustøedìním mimo jejich zlepšení také tìží z úèinkù CBD proti úzkosti.

Nedávný výzkum prokázal, že CBD olej pomáhá jedincùm trpícím nedostatkem pozornosti a problémy se soustøedìním. Specialisté argumentovali, že CBD doplòky pomáhají lidskému tìlu zlepšit úroveò koncentrace natolik, že je uživatel následnì schopen zcela se zapojit do øešení úkolù s vìtším zapálením. Studenti si mohou díky CBD dopøát prodlouženého a kvalitnìjšího spánku po nároèné noci plné produktivního studia a druhý den dosáhnout na zkoušce lepšího výsledku.

Studenti základních a støedních škol a univerzit jsou na pozornost èasto testování. Nedostatek koncentrace mùže výraznì ovlivnit lidské uvažování. CBD je øešením pro nedostatek koncentrace a soustøedìnosti. Studenti mohou dùsledkem nedostatku koncentrace dosáhnout rùzného hodnocení ve školních a soukromých testech. Jiní studenti se mohou vlivem tohoto problému vyøadit ze spoleènosti a považovat se za ménìcenné, èemuž uèitelé neznalí jejich problému jistì nepomohou. CBD zvyšuje koncentraci a soustøedìnost a umožòuje studentùm dopøát si kvalitního spánku a odvádìt ve škole lepší výkony. Uživatelé CBD tvrdí, že jim CBD pomohlo ve škole, životì i lásce. CBD je efektivní a zdravou odpovìdí na tento problém.

Možné zpùsoby zlepšení koncentrace a soustøedìnosti používáním CBD

CBD mùže pomoci zlepšit koncentraci a soustøedìnost nìkolika rùznými zpùsoby. Nyní se na nìkteré z nich podíváme.

Regulace nálady a energie

CBD garantuje zlepšení vitality ovlivnìním bunìk tìla. CBD také ovlivòuje lidský trávicí systém, což je dùležitá ingredience k vyrovnané vitalitì. Studie publikovaná v Journal of CNS and Neurological Disorders došla k závìru, že protiúzkostlivé vlastnosti CBD vedly k uklidnìní pacientù. Stav klidu je ideálním pro koncentraci a soustøedìnost.

Podobná studie také specifikovala reakci receptorù dopaminu. Pøedpokládá se, že nedostatek koncentrace je zpùsoben nízkou hladinou dopaminu, který ovládá intelektuální kapacity èlovìka.

Na druhou stranu pøíliš vysoká úroveò dopaminu zase vede ke zhoršené koncentraci a pamìti. Vìtšina lékù neumí úroveò dopaminu dostat do správné hladiny.

Dále je potøeba zmínit také aktivitu serotoninu. Serotonin èlovìka povzbuzuje a pomáhá také s odpoèinkem.

Hladina serotoninu mùže být mimo vyváženou také nízká nebo vysoká.

Mezi vedlejší úèinky nízké a vysoké hladiny serotoninu patøi zhoršený spánek a pocit slabosti i pøes dostateèný odpoèinek. CBD podnìcuje 5-HT1A k ovládání hladiny serotoninu.

Spánek a stres

Spánek je pro fyziologickou prosperitu zásadní. Pokud se nevyspíte dostateènì, budete se cítit podráždìní. Nedostatek spánku celkovì snižuje kapacity daného jedince. Dìje se tak pøedevším proto, že spánek slouží k obnovì a zotavení mozku. Bìhem nedostatku spánku se také zvyšuje hladina kortizolu. Vaše reakce jsou pomalejší a je také mnohem nároènìjší pochopit urèité spojitosti.

Pokud nemáte dostatek spánku, je pravdìpodobné, že vám øešení èi pochopení rùzných úkolù bude trvat déle než obvykle.

Studie prokázaly, že CBD pomáhá náš spánkový cyklus vrátit do normálu. CBD tak èiní prodloužením REM stádia spánku. CBD tak vašemu mozku dopøává více odpoèinku a oživuje jej.

Korzitol je látka, která je nejintenzivnìjší, když èelíte stresu. CBD dle potøeby pùsobí na limbickou a paralimbickou zónu, èímž snižuje pocity nemohoucnosti.

Pomáhá tedy v boji proti úzkosti.

Zdroje

https://cbdoilsideeffect.com/cbd-effects-on-concentration-and-focusing/ 

http://cannabidiol360.com/cbd-for-focus-and-concentration/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v ADHD

Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?
Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD mùže léèit ADHD
CBD mùže léèit ADHD

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!