ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

Pokud vám bylo diagnostikováno ADHD, podle všeho jste již slyšeli tvrzení, že CBD produkty mohou být pro váš život extrémnì pozitivní. Nehledì na to, jestli vy sami ADHD trpíte, jistì jste již slyšeli o tom, jaké úèinky mohou nìkteré CBD produkty poskytovat pacientùm trpícím ADHD. CBD má mnoho benefitù a je schopné bojovat proti problémùm s pozorností, neklidem a mnoha dalšími.

Na toto téma existuje opravdu velké množství dat, ze kterého jich mùže být mnoho nesprávných. Pøi diskuzi o potencionálních výhodách CBD pro pacienty diagnostikované ADHD je vcelku pøirozené, že se potkáte s mnoha zavádìjícími skuteènostmi. My jsme zde však pro vás a vše vám usnadníme. Rozdìlili jsme vše relevantní, co byste o vztahu ADHD a CBD mìli vìdìt a pøidali jsme k tomu také odpovìdi na nejèastìji kladené otázky na toto téma.

Co je to CBD?

CBD (kanabidiol) je jednou ze 113 chemických slouèenin (kanabinoidù), které se nacházejí v konopí. O kanabinoidu THC jste již jistì slyšeli. Jedná se o slouèeninu, která má na lidský organismus po vykouøení, požití èi konzumaci psychedelické úèinky. CBD není THC. CBD ve skuteènosti není THC pøíbuzné a nenavodí vám tudíž stejný psychoaktivní stav. CBD olej mùžete použít beze strachu o stav svého vìdomí a vnímání.

Protože CBD stejnì jako CBD olej nenavozuje psychoaktivní stav, nemusíte se bát pocitu pøílišné únavy a ospalosti èi jiných vedlejších úèinkù THC. Musíme to znovu zopakovat: CBD není THC.

CBD je ve skuteènosti legální a mùže být kdykoliv a kdekoliv zakoupeno. Již jste vidìli konopné pleové výrobky èi konopné potravinové doplòky v obchodì s potravinami? Tyto výrobky v sobì s nejvìtší pravdìpodobností obsahují urèité množství CBD. Protože CBD nenavozuje žádný psychoaktivní stav, je legální.

ADHD

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je trvalý psychický stav, který zpùsobuje neschopnost soustøedit se, impulzivitu, povrchnost a hyperaktivitu. Aèkoliv vìtšina lidí považuje ADHD za dìtskou nemoc, souèasné informace ukazují, že touto poruchou trpí až 5% dospìlých na svìtì. Život tìchto lidí je vlivem ADHD velmi omezen a pokud není tato porucha léèena, mùže vést k dalším, závažnìjším psychickým zdravotním problémùm. ADHD je zpùsobeno nedostatkem dopaminu v mozku. Tradièní medicína ke zvýšení hladiny dopaminu vyžaduje použití intenzivních stimulantù. Lékaøská marihuana se právì díky svým vlastnostem produkce dopaminu stala použitelnou alternativou k souèasnì doporuèovaným škodlivým stimulantùm s mnoha vedlejšími úèinky.

Mùže CBD být použito k léèbì ADHD?

Pokud do internetového vyhledávaèe napíšete vìtu „Jak mùže být CBD použito k léèbì ADHD?“, najdete mnoho odpovìdí, které vás èasto zavedou napøíklad do rùzných chatovacích místností èi k neformálním informacím na rùzných pochybných stránkách. Existuje mnoho jedincù, kteøí mají své pøíbìhy o sedaci za použití konopných výrobkù. Existuje však nìjaké potvrzení, že tyto výrobku skuteènì fungují? Toto téma je zatím dosti neprobádané, ale studie o vztahu kanabinoidù již existují.

Clinical Nuclear Medicine oznámila, že ADHD a poruchy vlivem návykových látek jdou spolu ruku v ruce. Starší studie prokázaly, že tyto dvì poruchy mají za následek rozdíl v hustotì transportu dopaminu v mozku. Specialisté v této studii studovali hustotu transportu dopaminu ve ètyøech skupinách morèat: ADHD bez poruchy vlivem návykových látek, ADHD s poruchou vlivem návykových látek, porucha bez návykových látek a poslední skupina morèat netrpìla ani jednou z tìchto dvou poruch. Studie obsahovala 64 nedospìlých morèat. Výsledky studie ukázaly, že morèata s ADHD a poruchou vlivem návykových látek mìla nižší úroveò hustoty transportu dopaminu v mozku. Analytici z tìchto výsledkù odvodili, že jsou zpùsobeny konopí a kokainem, a vyjasnili, proè mladiství usilují o sedaci.

Mohou být dìti trpící ADHD léèeny použitím CBD?

Každý den se objevuje více a více dùkazù, které naznaèují, že potencionální symptomy používání CBD jsou u mladistvých velkým zklamáním, a že dokonce mohou pøevážit jeho potencionální benefity.

Dìtský mozek ještì není zcela vyvinut. Použití CBD mùže zablokovat jejich neurologický vývoj, což bude mít negativní psychologické dopady.

Dìti a teenageøi, kteøí užívají CBD, by pravdìpodobnì mìli užívat jiné léky.

Nìkteøí lidé použití CBD u mladistvých obhajují ze své vlastní pozitivní zkušenosti. Efekty ADHD na dané dítì èi mladistvého, kterého daný èlovìk pozoroval, se mohly obdivuhodnì snížit.

Nehledì na tyto pozitivní zkušenosti je však nutné tuto teorii, že konzumace CBD je vhodná i pro dìti a mladistvé, rozsáhleji potvrdit. Než tak bude uèinìno, léèba CBD nebude pro dìti bezpeèná.

Jaké dávkování CBD zvolit pro léèbu ADHD?

Nejèastìjší otázkou na téma CBD a ADHD je samozøejmì otázka - jakou dávku CBD mám dennì konzumovat? Nejlepší odpovìdí na tuto otázku je zaèít zlehka (malou dávkou) a dávku pomalu zvyšovat tak dlouho, než se dostaví požadované úèinky v podobì úlevy od symptomù.

Vìtšina zdrojù doporuèuje 1 až 2 kapky CBD oleje (1 až 2krát dennì). Pokud vám toto dávkování od symptomù neuleví, pomalu jej zvyšujte o 1 až 2 kapky (každé 1-2 týdny).

Verdikt

CBD mùže spolupracovat s ostatními dostupnými léky. Existuje však také skupinka lidí, která tvrdí, že CBD již brzy zcela nahradí tradièní a konvenèní léky.

Vìdci zatím nemohou usoudit, zda-li má marihuana pozitivní èi negativní dopad na jedince trpící ADHD (zejména na mladistvé).

Budoucí studie a testy mohou prokázat, že CBD ulevuje od vedlejších úèinkù. Pøed použitím CBD na léèbu ADHD je však nutno provést další výzkum.

Reference

https://www.medicalnewstoday.com/articles/315187.php
https://cannabismd.com/cbd-add/articles-add/truth-treating-add-adhd-cbd-oil/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v ADHD

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?
Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD mùže léèit ADHD
CBD mùže léèit ADHD

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!