ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže léèit ADHD

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD mùže léèit ADHD

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je jednou z nejèastìjších poruch u dìtí, ale existuje také u dospìlých. Nìkteøí doktoøi tvrdí, že ADHD je zpùsobeno rozdíly v anatomii mozku a jeho zapojení, ale až doteï nebyla lékaøská komunita schopná pøesnì urèit, co ADHD vlastnì zpùsobuje a jaké jsou všechny jeho symptomy. (1) Podle Attention Deficit Disorder Association je ADHD zpùsobeno chemickými, strukturálními a pøipojovacími rozdíly v mozku, vìtšinou výsledkem genetiky. (2)

Symptomy ADHD

Nejèastìjší symptomy ADHD jsou:

1. Hyperaktivita (neustále mluvení; pobíhání z místa na místo; netrpìlivost; skákání do øeèi; skákání èi lezení atd.)

2. Nepozornost (problémy s organizací aktivit; nepozornost vùèi detailùm; tìžko udržitelná koncentrace; potíže s uèením atd.)

3. Impulzivita (pøíliš hlasité mluvení; èasté rozzlobení se; rozhodování bez pøemýšlení atd.)

Použití CBD k léèbì ADHD

Neléèené ADHD mùže vést k závažným sociálním problémùm ve škole èi v zamìstnání. Na ADHD bohužel neexistuje žádný lék, ale jeho psychologický stav mùže být pomocí tréninku, lékù, podpory vzdìlávání a terapie zlepšen. Existují také pøírodní cesty, jak pacientùm s ADHD pomoci. Jednou z nich je CBD, protože právì CBD aktivuje receptory proti úzkosti, depresi a zánìtùm, èímž prakticky tlumí symptomy pacientù trpících ADHD.

Studie o úèincích CBD na pacienty trpící ADHD

Nìmecká studie z roku 2015 analyzovala úèinky CBD na 30 pacientech, kteøí nereagovali na pøedepsanou léèbu. Vìtšina pacientù prokázala zlepšení pøedevším v koncentraci a spánku. Byl také snížen symptom impulzivity. Závìrem Eva Milz (lMedical Practice for Psychiatry and Psychotherapy, Berlín, Nìmecko) a Franjo Grotenhermen (Nova-Institute Hürth/Rheinland, Nìmecko and Medical Practice, Rüthen, Nìmecko) uvedli, že pro dospìlé pacienty ADHD, kteøí trpí vedlejšími úèinky léèby nebo na léèbu vùbec nereagují, mùže být konopí efektivní a tolerantní alternativou. (4)

Ve studii z roku 2017 bylo na 6 lidech z Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience ve Velké Británii prokázáno, že CBD mùže u dospìlých pacientù s ADHD pomoci snížit hyperaktivitu a impulzivitu. (5)

Další studie ukazuje, že CBD má na ADHD terapeutické úèinky, a že jeho použití naznaèuje také zlepšení v aktivitì, kognitivním výkonu a emoèní labilitì. (6)

Závìr o CBD a ADHD

Každý den se ze studií objevují nové dùkazy, které nám pomáhají lépe pochopit, jak mùže CBD zlepšit naše životy. Mnoho lidí ve skuteènosti tvrdí, že CBD olej jim zachránil život. Pokud se rozhodnete CBD oleji dát šanci, nebo jste jej již vyzkoušeli a chcete se s námi podìlit o váš pøíbìh, použijte prosím naši stránku s kontakty.

Zdroje

1. https://www.additudemag.com/what-is-adhd-symptoms-causes-treatments/

2. https://add.org/adhd-facts/

3. https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/understanding-adhd

4. http://cannabisclinicians.org/wp-content/uploads/2016/02/SUCCESSFUL-THERAPY-OF-TREATMENT-RESISTANT-ADULT-ADHD-WITH-CANNABIS.pdf

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576350

6. http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(16)30912-9/pdf/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v ADHD

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?
Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?
Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!