ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

ADHD

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

Mùže CBD pomoci zlepšit soustøedìnost a koncentraci?

Pokud jste se v mládí èi pozdìjším vìku setkali s problémy s koncentrací, jistì víte, jak nepøíjemné to mùže být. Nedostatek koncentrace mùže na èlovìka mít negativní dopady v podobì ztráty èasu èi nekvalitního provedení rùzných úkonù. Èlovìk se mùže stát obìtí zdržování a ztráty èasu. Tento problém mùže napøíklad indikovat situace, kdy je èlovìk neschopen sedìt v klidu a tichu. Mnozí lidé se v takovýchto situacích tìžko koncentrují. Pokud tento problém není léèen, nedostatek koncentrace a soustøedìní mùže ovlivnit každodenní aktivity daného èlovìka - jeho povolání, rodinu, pøátele, finanèní prostøedky, studium èi dokonce osobní spokojenost.

Jedinci, kteøí mají s nedostatkem koncentrace a pozornosti zkušenosti ví, že vedlejší úèinky tìchto problémù jsou vážné. Postižený jedinec si mùže ráno v práci sednout ke stolu s hrnkem kafe a než se nadìje, je dávno poledne a jeho odvedená práce se nenachází pøíliš daleko od nuly. Jedinci trpící touto poruchou mohou trpìt nekoneènou únavou, která jim neumožòuje dìlat žádné pochùzky, snižuje jejich sebevìdomí a zpùsobuje také neschopnost podøídit se autoritám èi náhlé pobouøení. Tito jedinci jsou také až šestkrát více náchylní k dalším mentálním poruchám, které nemají s pozorností a soustøedìností ve skuteènosti nic spoleèného.

Jak CBD zlepšuje soustøedìnost a koncentraci?

CBD pøímo spolupracuje s dopaminem v mozku, což je chemický neurotransmiter, který je zodpovìdný za pamì, soustøedìnost a mentální povìdomí. Snížená úroveò soustøedìnosti a koncentrace je bìžnì spojována s nízkou hladinou dopaminu. Aèkoliv mùže kouøení èi konzumace marihuany hladinu dopaminu zvýšit, existuje riziko pøedávkování, které naopak vede ke zhoršení pamìti a soustøedìnosti. Konzumace CBD nedovoluje nepravidelné zvýšení úrovnì dopaminu v mozku. Pravé pøírodní CBD z té správné odrùdy konopí vám pomùže výraznì zlepšit soustøedìnost ve škole èi práci. S uvolnìním dopaminu do tìla jsou spojeny také pocity inspirace a motorický systém.

Uživatelé CBD s vyšší hladinou dopaminu v mozku zaznamenávají zlepšenou duševní koncentraci. Aèkoliv mùže THC (další slouèenina v konopí) vaši mysl velmi zaostøit, má bohužel také další nepøátelské úèinky, které se jejím uživatelùm nelíbí. Mezi tyto negativní úèinky patøí tendence k neklidnosti a neurotickým pocitùm. Bohužel se tedy nejedná o ten správný lék pro pomoc s problémy s koncentrací a soustøedìním. Vhodná odrùda konopí s vysokým obsahem CBD je pro pøípravu CBD oleje a dalších CBD produktù s uklidòujícími efekty tím nejlepším øešením. Jedinci trpící problémy s koncentrací a soustøedìním mimo jejich zlepšení také tìží z úèinkù CBD proti úzkosti.

Nedávný výzkum prokázal, že CBD olej pomáhá jedincùm trpícím nedostatkem pozornosti a problémy se soustøedìním. Specialisté argumentovali, že CBD doplòky pomáhají lidskému tìlu zlepšit úroveò koncentrace natolik, že je uživatel následnì schopen zcela se zapojit do øešení úkolù s vìtším zapálením. Studenti si mohou díky CBD dopøát prodlouženého a kvalitnìjšího spánku po nároèné noci plné produktivního studia a druhý den dosáhnout na zkoušce lepšího výsledku.

Studenti základních a støedních škol a univerzit jsou na pozornost èasto testování. Nedostatek koncentrace mùže výraznì ovlivnit lidské uvažování. CBD je øešením pro nedostatek koncentrace a soustøedìnosti. Studenti mohou dùsledkem nedostatku koncentrace dosáhnout rùzného hodnocení ve školních a soukromých testech. Jiní studenti se mohou vlivem tohoto problému vyøadit ze spoleènosti a považovat se za ménìcenné, èemuž uèitelé neznalí jejich problému jistì nepomohou. CBD zvyšuje koncentraci a soustøedìnost a umožòuje studentùm dopøát si kvalitního spánku a odvádìt ve škole lepší výkony. Uživatelé CBD tvrdí, že jim CBD pomohlo ve škole, životì i lásce. CBD je efektivní a zdravou odpovìdí na tento problém.

Možné zpùsoby zlepšení koncentrace a soustøedìnosti používáním CBD

CBD mùže pomoci zlepšit koncentraci a soustøedìnost nìkolika rùznými zpùsoby. Nyní se na nìkteré z nich podíváme.

Regulace nálady a energie

CBD garantuje zlepšení vitality ovlivnìním bunìk tìla. CBD také ovlivòuje lidský trávicí systém, což je dùležitá ingredience k vyrovnané vitalitì. Studie publikovaná v Journal of CNS and Neurological Disorders došla k závìru, že protiúzkostlivé vlastnosti CBD vedly k uklidnìní pacientù. Stav klidu je ideálním pro koncentraci a soustøedìnost.

Podobná studie také specifikovala reakci receptorù dopaminu. Pøedpokládá se, že nedostatek koncentrace je zpùsoben nízkou hladinou dopaminu, který ovládá intelektuální kapacity èlovìka.

Na druhou stranu pøíliš vysoká úroveò dopaminu zase vede ke zhoršené koncentraci a pamìti. Vìtšina lékù neumí úroveò dopaminu dostat do správné hladiny.

Dále je potøeba zmínit také aktivitu serotoninu. Serotonin èlovìka povzbuzuje a pomáhá také s odpoèinkem.

Hladina serotoninu mùže být mimo vyváženou také nízká nebo vysoká.

Mezi vedlejší úèinky nízké a vysoké hladiny serotoninu patøi zhoršený spánek a pocit slabosti i pøes dostateèný odpoèinek. CBD podnìcuje 5-HT1A k ovládání hladiny serotoninu.

Spánek a stres

Spánek je pro fyziologickou prosperitu zásadní. Pokud se nevyspíte dostateènì, budete se cítit podráždìní. Nedostatek spánku celkovì snižuje kapacity daného jedince. Dìje se tak pøedevším proto, že spánek slouží k obnovì a zotavení mozku. Bìhem nedostatku spánku se také zvyšuje hladina kortizolu. Vaše reakce jsou pomalejší a je také mnohem nároènìjší pochopit urèité spojitosti.

Pokud nemáte dostatek spánku, je pravdìpodobné, že vám øešení èi pochopení rùzných úkolù bude trvat déle než obvykle.

Studie prokázaly, že CBD pomáhá náš spánkový cyklus vrátit do normálu. CBD tak èiní prodloužením REM stádia spánku. CBD tak vašemu mozku dopøává více odpoèinku a oživuje jej.

Korzitol je látka, která je nejintenzivnìjší, když èelíte stresu. CBD dle potøeby pùsobí na limbickou a paralimbickou zónu, èímž snižuje pocity nemohoucnosti.

Pomáhá tedy v boji proti úzkosti.

Zdroje

https://cbdoilsideeffect.com/cbd-effects-on-concentration-and-focusing/ 

http://cannabidiol360.com/cbd-for-focus-and-concentration/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

Jak mùže CBD pomoci pacientùm s ADHD?

Pokud vám bylo diagnostikováno ADHD, podle všeho jste již slyšeli tvrzení, že CBD produkty mohou být pro váš život extrémnì pozitivní. Nehledì na to, jestli vy sami ADHD trpíte, jistì jste již slyšeli o tom, jaké úèinky mohou nìkteré CBD produkty poskytovat pacientùm trpícím ADHD. CBD má mnoho benefitù a je schopné bojovat proti problémùm s pozorností, neklidem a mnoha dalšími.

Na toto téma existuje opravdu velké množství dat, ze kterého jich mùže být mnoho nesprávných. Pøi diskuzi o potencionálních výhodách CBD pro pacienty diagnostikované ADHD je vcelku pøirozené, že se potkáte s mnoha zavádìjícími skuteènostmi. My jsme zde však pro vás a vše vám usnadníme. Rozdìlili jsme vše relevantní, co byste o vztahu ADHD a CBD mìli vìdìt a pøidali jsme k tomu také odpovìdi na nejèastìji kladené otázky na toto téma.

Co je to CBD?

CBD (kanabidiol) je jednou ze 113 chemických slouèenin (kanabinoidù), které se nacházejí v konopí. O kanabinoidu THC jste již jistì slyšeli. Jedná se o slouèeninu, která má na lidský organismus po vykouøení, požití èi konzumaci psychedelické úèinky. CBD není THC. CBD ve skuteènosti není THC pøíbuzné a nenavodí vám tudíž stejný psychoaktivní stav. CBD olej mùžete použít beze strachu o stav svého vìdomí a vnímání.

Protože CBD stejnì jako CBD olej nenavozuje psychoaktivní stav, nemusíte se bát pocitu pøílišné únavy a ospalosti èi jiných vedlejších úèinkù THC. Musíme to znovu zopakovat: CBD není THC.

CBD je ve skuteènosti legální a mùže být kdykoliv a kdekoliv zakoupeno. Již jste vidìli konopné pleové výrobky èi konopné potravinové doplòky v obchodì s potravinami? Tyto výrobky v sobì s nejvìtší pravdìpodobností obsahují urèité množství CBD. Protože CBD nenavozuje žádný psychoaktivní stav, je legální.

ADHD

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je trvalý psychický stav, který zpùsobuje neschopnost soustøedit se, impulzivitu, povrchnost a hyperaktivitu. Aèkoliv vìtšina lidí považuje ADHD za dìtskou nemoc, souèasné informace ukazují, že touto poruchou trpí až 5% dospìlých na svìtì. Život tìchto lidí je vlivem ADHD velmi omezen a pokud není tato porucha léèena, mùže vést k dalším, závažnìjším psychickým zdravotním problémùm. ADHD je zpùsobeno nedostatkem dopaminu v mozku. Tradièní medicína ke zvýšení hladiny dopaminu vyžaduje použití intenzivních stimulantù. Lékaøská marihuana se právì díky svým vlastnostem produkce dopaminu stala použitelnou alternativou k souèasnì doporuèovaným škodlivým stimulantùm s mnoha vedlejšími úèinky.

Mùže CBD být použito k léèbì ADHD?

Pokud do internetového vyhledávaèe napíšete vìtu „Jak mùže být CBD použito k léèbì ADHD?“, najdete mnoho odpovìdí, které vás èasto zavedou napøíklad do rùzných chatovacích místností èi k neformálním informacím na rùzných pochybných stránkách. Existuje mnoho jedincù, kteøí mají své pøíbìhy o sedaci za použití konopných výrobkù. Existuje však nìjaké potvrzení, že tyto výrobku skuteènì fungují? Toto téma je zatím dosti neprobádané, ale studie o vztahu kanabinoidù již existují.

Clinical Nuclear Medicine oznámila, že ADHD a poruchy vlivem návykových látek jdou spolu ruku v ruce. Starší studie prokázaly, že tyto dvì poruchy mají za následek rozdíl v hustotì transportu dopaminu v mozku. Specialisté v této studii studovali hustotu transportu dopaminu ve ètyøech skupinách morèat: ADHD bez poruchy vlivem návykových látek, ADHD s poruchou vlivem návykových látek, porucha bez návykových látek a poslední skupina morèat netrpìla ani jednou z tìchto dvou poruch. Studie obsahovala 64 nedospìlých morèat. Výsledky studie ukázaly, že morèata s ADHD a poruchou vlivem návykových látek mìla nižší úroveò hustoty transportu dopaminu v mozku. Analytici z tìchto výsledkù odvodili, že jsou zpùsobeny konopí a kokainem, a vyjasnili, proè mladiství usilují o sedaci.

Mohou být dìti trpící ADHD léèeny použitím CBD?

Každý den se objevuje více a více dùkazù, které naznaèují, že potencionální symptomy používání CBD jsou u mladistvých velkým zklamáním, a že dokonce mohou pøevážit jeho potencionální benefity.

Dìtský mozek ještì není zcela vyvinut. Použití CBD mùže zablokovat jejich neurologický vývoj, což bude mít negativní psychologické dopady.

Dìti a teenageøi, kteøí užívají CBD, by pravdìpodobnì mìli užívat jiné léky.

Nìkteøí lidé použití CBD u mladistvých obhajují ze své vlastní pozitivní zkušenosti. Efekty ADHD na dané dítì èi mladistvého, kterého daný èlovìk pozoroval, se mohly obdivuhodnì snížit.

Nehledì na tyto pozitivní zkušenosti je však nutné tuto teorii, že konzumace CBD je vhodná i pro dìti a mladistvé, rozsáhleji potvrdit. Než tak bude uèinìno, léèba CBD nebude pro dìti bezpeèná.

Jaké dávkování CBD zvolit pro léèbu ADHD?

Nejèastìjší otázkou na téma CBD a ADHD je samozøejmì otázka - jakou dávku CBD mám dennì konzumovat? Nejlepší odpovìdí na tuto otázku je zaèít zlehka (malou dávkou) a dávku pomalu zvyšovat tak dlouho, než se dostaví požadované úèinky v podobì úlevy od symptomù.

Vìtšina zdrojù doporuèuje 1 až 2 kapky CBD oleje (1 až 2krát dennì). Pokud vám toto dávkování od symptomù neuleví, pomalu jej zvyšujte o 1 až 2 kapky (každé 1-2 týdny).

Verdikt

CBD mùže spolupracovat s ostatními dostupnými léky. Existuje však také skupinka lidí, která tvrdí, že CBD již brzy zcela nahradí tradièní a konvenèní léky.

Vìdci zatím nemohou usoudit, zda-li má marihuana pozitivní èi negativní dopad na jedince trpící ADHD (zejména na mladistvé).

Budoucí studie a testy mohou prokázat, že CBD ulevuje od vedlejších úèinkù. Pøed použitím CBD na léèbu ADHD je však nutno provést další výzkum.

Reference

https://www.medicalnewstoday.com/articles/315187.php

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
CBD mùže léèit ADHD

CBD mùže léèit ADHD

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je jednou z nejèastìjších poruch u dìtí, ale existuje také u dospìlých. Nìkteøí doktoøi tvrdí, že ADHD je zpùsobeno rozdíly v anatomii mozku a jeho zapojení, ale až doteï nebyla lékaøská komunita schopná pøesnì urèit, co ADHD vlastnì zpùsobuje a jaké jsou všechny jeho symptomy. (1) Podle Attention Deficit Disorder Association je ADHD zpùsobeno chemickými, strukturálními a pøipojovacími rozdíly v mozku, vìtšinou výsledkem genetiky. (2)

Symptomy ADHD

Nejèastìjší symptomy ADHD jsou:

1. Hyperaktivita (neustále mluvení; pobíhání z místa na místo; netrpìlivost; skákání do øeèi; skákání èi lezení atd.)

2. Nepozornost (problémy s organizací aktivit; nepozornost vùèi detailùm; tìžko udržitelná koncentrace; potíže s uèením atd.)

3. Impulzivita (pøíliš hlasité mluvení; èasté rozzlobení se; rozhodování bez pøemýšlení atd.)

Použití CBD k léèbì ADHD

Neléèené ADHD mùže vést k závažným sociálním problémùm ve škole èi v zamìstnání. Na ADHD bohužel neexistuje žádný lék, ale jeho psychologický stav mùže být pomocí tréninku, lékù, podpory vzdìlávání a terapie zlepšen. Existují také pøírodní cesty, jak pacientùm s ADHD pomoci. Jednou z nich je CBD, protože právì CBD aktivuje receptory proti úzkosti, depresi a zánìtùm, èímž prakticky tlumí symptomy pacientù trpících ADHD.

Studie o úèincích CBD na pacienty trpící ADHD

Nìmecká studie z roku 2015 analyzovala úèinky CBD na 30 pacientech, kteøí nereagovali na pøedepsanou léèbu. Vìtšina pacientù prokázala zlepšení pøedevším v koncentraci a spánku. Byl také snížen symptom impulzivity. Závìrem Eva Milz (lMedical Practice for Psychiatry and Psychotherapy, Berlín, Nìmecko) a Franjo Grotenhermen (Nova-Institute Hürth/Rheinland, Nìmecko and Medical Practice, Rüthen, Nìmecko) uvedli, že pro dospìlé pacienty ADHD, kteøí trpí vedlejšími úèinky léèby nebo na léèbu vùbec nereagují, mùže být konopí efektivní a tolerantní alternativou. (4)

Ve studii z roku 2017 bylo na 6 lidech z Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience ve Velké Británii prokázáno, že CBD mùže u dospìlých pacientù s ADHD pomoci snížit hyperaktivitu a impulzivitu. (5)

Další studie ukazuje, že CBD má na ADHD terapeutické úèinky, a že jeho použití naznaèuje také zlepšení v aktivitì, kognitivním výkonu a emoèní labilitì. (6)

Závìr o CBD a ADHD

Každý den se ze studií objevují nové dùkazy, které nám pomáhají lépe pochopit, jak mùže CBD zlepšit naše životy. Mnoho lidí ve skuteènosti tvrdí, že CBD olej jim zachránil život. Pokud se rozhodnete CBD oleji dát šanci, nebo jste jej již vyzkoušeli a chcete se s námi podìlit o váš pøíbìh, použijte prosím naši stránku s kontakty.

Zdroje

1. https://www.additudemag.com/what-is-adhd-symptoms-causes-treatments/

2. https://add.org/adhd-facts/

3. https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/understanding-adhd

4. http://cannabisclinicians.org/wp-content/uploads/2016/02/SUCCESSFUL-THERAPY-OF-TREATMENT-RESISTANT-ADULT-ADHD-WITH-CANNABIS.pdf

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576350

6. http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(16)30912-9/pdf/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!